FASHION DESIGNER CREATION 2018: FDC2018

การมอบรางวลั และแสดงผลงานแฟชนั่ จากกจิ กรรมสรา้ งนกั ออกแบบในอตุ สาหกรรมแฟชนั่ ภายใตโ้ ครงการสรา้ งมลู คา่ เศรษฐกจิ เชงิ สรา้ งสรรคข์ องประเทศไทยประจา� ปี 2561

OK! Magazine Thailand - - ADVERTISEMENT FEATURE -

ผา่ นพน้ ไปสดๆ รอ้ นๆ สา� หรบั การมอบรางวลั และการแสดงผลงานแฟชนั่ จากกจิ กรรมสรา้ ง นกั ออกแบบในอตุ สาหกรรมแฟชนั่ ประจา� ปี 2561 หรอื Fashion Designer Creation 2018 (FDC2018) การคน้ หาสดุ ยอดนกั ออกแบบอสิ ระทมี่ ผี ลงานโดดเดน่ ใน 3 สาขา ไดแ้ ก่ เครอื่ งแตง่ กาย เครื่องหนัง รองเท้า และเครื่องประดับ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวง อตุ สาหกรรม รว่ มกบั สถาบนั พฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ ม (ISMED)

กจิ กรรมนจี้ ดั ตอ่ เนอ่ื งมาเปน็ ปที ี่ 4 ถอื เปน็ รางวลั อนั ทรงเกยี รตสิ า� หรบั นกั ออกแบบไทย ภายใตแ้ นวคดิ การพฒั นานกั ออกแบบ อสิ ระเพอื่ ตอบโจทยก์ ารยกระดบั ศกั ยภาพนกั ออกแบบสกู่ ารเปน็ ผปู้ ระกอบวชิ าชพี อสิ ระ (Freelance) ตามแนวโนม้ ตลาดและ ความตอ้ งการของภาคธรุ กจิ แฟชนั่ โดยใหค้ วามสา� คญั กบั การพฒั นาคณุ ลกั ษณะ และเตรยี มความพรอ้ มการเปน็ นกั ออกแบบ อสิ ระทดี่ ี ซงึ่ นอกจากมคี วามสามารถดา้ นการสรา้ งสรรคแ์ ลว้ ยงั ตอ้ งเปน็ ผใู้ หบ้ รกิ ารดา้ นการออกแบบอยา่ งเปน็ มอื อาชพี เพอื่ ใหบ้ รกิ ารแกผ่ ปู้ ระกอบการในธรุ กจิ แฟชนั่ ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ กจิ กรรมนี้ นอกจากใหค้ วามรแู้ ละเตรยี มความพรอ้ มแลว้ ยงั ไดเ้ ชญิ แฟชนั่ ไอดอลใน 3 สาขา ไดแ้ ก่ คณุ ขวญั ขา้ ว เศวตวมิ ล เจา้ ของแบรนดเ์ สอ้ื ผา้ KwanKao, คณุ เอก ทองประเสรฐิ เจา้ ของแบรนดเ์ ครอื่ งประดบั Ek Thongprasert และคณุ เอนก กลุ ทวที รพั ย์ ผกู้ อ่ ตง้ั Labrador และผทู้ รงคณุ วฒุ ใิ นสาขา

แฟชนั่ ทงั้ ภาคธรุ กจิ และภาควชิ าการ มาแบง่ ปนั และถา่ ยทอด ประสบการณ์ในสายอาชีพงานออกแบบของตนในลักษณะ การ Coaching อยา่ งใกลช้ ดิ นอกจากนนั้ ผผู้ า่ นการคดั เลอื ก ยงั ไดเ้ ขา้ อบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร ประกอบดว้ ยหวั ขอ้ สา� คญั อาทิ เขา้ ใจอาชพี ฟรแี ลนซ์ การตรวจสอบความพรอ้ ม และเตรยี มตวั สอู่ าชพี การคน้ หา Creative Signature และการหาตลาด และสรา้ งเครอื ขา่ ย การคดิ ราคา จรรยาบรรณวชิ าชพี และ เคล็ดลับในการประสบความส�าเร็จ” คุณกอบชัย สังสิทธิ สวสั ดิ์ อธบิ ดกี รมสง่ เสรมิ อตุ สาหกรรมกลา่ ว กจิ กรรมนมี้ ดี ไี ซเนอรก์ วา่ 200 คนสง่ ผลงานเขา้ รว่ ม จนในทสี่ ดุ กไ็ ดผ้ ไู้ ดร้ บั 9 รางวลั จาก3 สาขา โดยรางวลั ชนะเลศิ

ในแตล่ ะสาขา ไดแ้ ก่ นายธรี ะวฒั น์ จนั ทรเ์ สง็ สาขาสงิ่ ทอ และเครอื่ งนงุ่ หม่ นายฐากร ถาวรโชตวิ งศ์ สาขาเครอื่ งหนงั และรองเทา้ นายชเู กยี รติ บญุ เรอื ง สาขาอญั มณแี ละเครอื่ ง ประดบั ซงึ่ ผลงานของแตล่ ะทา่ นมคี วามโดดเดน่ ทงั้ ในแนวคดิ รปู แบบ วสั ดุ และเทคนคิ ทนี่ า่ สนใจ และยงั สามารถนา� ไป จา� หนา่ ยไดจ้ รงิ ในทอ้ งตลาด โดยผมู้ ชี อื่ เสยี งเขา้ รว่ มชมและ แสดงความยนิ ดี อาทิ คณุ ดารนิ แฮนเซน พธิ กี รและนกั แสดง ชอื่ ดงั คณุ กวาง-วรรณปยิ ะ ออมสนิ นพกลุ (กวาง เดอะเฟซ ไทยแลนด)์ นางแบบและนกั แสดง คณุ นรรตั น์ เชาวนว์ วิ ฒั น์ ChiefDigitalMarketingOfficer(CDO)บรษิ ทั CPAllและ CPFChiefDigitalMarketingOfficer(CDO) ชอ่ งBBFNew York (US Fashion Channel)

หวงั เปน็ อยา่ งยงิ่ วา่ กจิ กรรมนจี้ ะชว่ ยยกระดบั ความสามารถและศกั ยภาพในการใหบ้ รกิ ารของนกั ออกแบบสาขาอสิ ระสาขาแฟชนั่ รนุ่ ใหมใ่ หส้ ามารถสรา้ งสรรคผ์ ลงานทผี่ สมผสาน ในดา้ นนวตั กรรม ความคดิ สรา้ งสรรค์ เอกลกั ษณเ์ ฉพาะตวั (design signature) รวมถงึ การประยกุ ตใ์ ชท้ นุ สรา้ งสรรคแ์ ละภมู ปิ ญั ญาทตี่ อบโจทยก์ ระแสแฟชนั่ โลก เพอื่ พฒั นาคอลเลก็ ชนั่ สนิ คา้ สคู่ วามสา� เรจ็ เชงิ พาณชิ ยต์ อ่ ไป รว่ มตดิ ตามผลงานของนกั ออกแบบแฟชนั่ ยอดเยย่ี มและเสน้ ทางของความสรา้ งสรรคเ์ พอื่ ขบั เคลอื่ นวงการแฟชนั่ ไทยไดท้ ี่ Facebook Fanpage : FDC2018 และเวบ็ ไซต์ www.fdcbydip.com

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.