The Boss of My Heart

ยงิ่ รจู้ กั ยงิ่ หลงรกั ! ฟลิ ม์ -ธนภทั ร กาวลิ ะ บอสหนมุ่ สดุ ฮอตผรู้ งั้ ตา� แหนง่ สามแี หง่ ชาตคิ นใหม่

OK! Magazine Thailand - - CONTENTS -

ละผชู้ ายในอดุ มคต!ิ กมุ หวั ใจสาวกวา่ คอ่ นประเทศไวอ้ ยหู่ มดั จรงิ ๆ สา� หรบั ‘ฟลิ ม์ -ธนภทั ร กาวลิ ะ’ ทถี่ า่ ยทอดความ อบอนุ่ ผา่ นตวั ละครสดุ เพอรเ์ ฟกตอ์ ยา่ งบอสวศนิ ในละครเรอื่ ง เมยี 2018 จนไดเ้ ลอื่ นตา� แหนง่ เปน็ สามใี นมโน เอย๊ ...

สามแี หง่ ชาตขิ องทกุ คนในชว่ั ขา้ มคนื พรอ้ มมแี ฮชแทก็ เกๆ๋ ของตวั เองวา่ #ผวั 2018 แมเ้ จา้ ตวั จะออกปากวา่ ตวั ตนจรงิ ๆ ของ เขาไมไ่ ดเ้ หมอื นในละคร แตต่ อ้ งบอกวา่ ตวั ตนในแบบของฟลิ ม์ กน็ า่ กรดี๊ ไมแ่ พบ้ อสวศนิ เหมอื นกนั โดยเฉพาะมมุ มองความคดิ ในการมองโลกทมี่ สี ารพดั สใี บนี้

ความฝนั ทไี่ มไ่ ดง้ า่ ยของหนมุ่ สระบรุ ี ตอนเดก็ ๆ ผมฝนั อยากเปน็ นกั รอ้ ง ไมใ่ ชน่ กั แสดง เพราะดู ละครเอก็ แซก็ ทเ์ รอื่ ง ตะวนั ตดั บรู พา เวอรช์ นั่ พแี่ ทง่ -ศกั ดสิ์ ทิ ธิ์ แทง่ ทอง กบั พตี่ ก๊ิ -เจษฎาภรณ์ ผลดี แลว้ ฟงั เพลงประกอบ ละคร “ทางใครทางมนั ” ทรี่ อ้ งโดยพแี่ มว-จริ ศกั ดิ์ ปานพมุ่ จนติดหูและร้องมาตลอด ผมเป็นคนไม่มีพรสวรรค์ด้าน รอ้ งเพลงเลย คอื รอ้ งเพยี้ นจนเพอื่ นกบั แมบ่ อกใหห้ ยดุ เถอะ! แตด่ ว้ ยความทชี่ อบและมคี วามสขุ ทกุ ครงั้ ทไี่ ดร้ อ้ งเพลง กเ็ ลย รอ้ งมาเรอ่ื ยๆ จน ม.2 สง่ รปู และโปรไฟลเ์ ขา้ ไปในโมเดลลงิ่ แห่งหนึ่ง จากนั้นก็แคสต์งานเรื่อยๆ แต่ผมเป็นเด็กต่าง จงั หวดั อยสู่ ระบรุ ี เวลาแคสตง์ านแตล่ ะครง้ั กต็ อ้ งมากรงุ เทพฯ งานแรกทไี่ ดค้ อื โฆษณา หลงั จากนนั้ กไ็ มไ่ ดอ้ กี เลย กระทงั่ มหาวทิ ยาลยั ปี 3 แลว้ มเี พอื่ นชวนไปถา่ ยโฆษณา เปน็ นกั แสดง เอก็ ซต์ ราไดค้ า่ ตวั 2-3 พนั บาท ซงึ่ สา� หรบั เดก็ มหาวทิ ยาลยั ทบี่ า้ นไมม่ เี งนิ แบบผมคอื เยอะมาก แตอ่ ยา่ งทรี่ กู้ นั วา่ กวา่ จะ ไดง้ านสกั ชน้ิ มนั ยาก

ทางเลอื กระหวา่ งสจว๊ ตกบั นกั แสดง การแคสตง์ านแลว้ แทบไมไ่ ดเ้ ลย มนั กเ็ หมอื นความฝนั ลมๆ แลง้ ๆ นนั่ ละครบั ผมตดั สนิ ใจใชเ้ งนิ เกบ็ กอ้ นสดุ ทา้ ยไปลง เรียนภาษาอังกฤษอยู่ครึ่งปี ระหว่างนั้นก็ไปแคสต์งานบ้าง พอมสี ายการบนิ เปดิ ผมกไ็ ปสมคั รสอบ แลว้ ไดเ้ ปน็ สจว๊ ต แบบฟลกุ๊ ๆ เพราะคะแนนผา่ นเกณฑพ์ อดี ซงึ่ กเ็ ปน็ ชว่ งเดยี ว กบั ทไี่ ดเ้ ขา้ มาเปน็ นกั แสดงชอ่ ง One 31 ผมจงึ ทา� งานทงั้ สอง อยา่ งควบคกู่ นั ในชว่ ง 2 ปแี รก แตด่ ว้ ยตารางานของสจว๊ ต ไม่ได้เอื้ออ�านวย เพราะผมก็เป็นพนักงานปกติ เวลาถ่าย ละครกต็ อ้ งหาแลกควิ ใหค้ นอนื่ ไปบนิ แทน แลว้ ตอนถา่ ยเรอื่ ง เรอื นเบญจพษิ ทผี่ มถอื เปน็ ตวั ดา� เนนิ เรอื่ งคนหนง่ึ ทา� ใหค้ วิ ถ่ายแน่นจนไม่สามารถจัดเวลาได้ บวกกับมีละครอีกเรื่อง เขา้ มา ผมจงึ ตดั สนิ ใจลาออกจากสจว๊ ต

เพราะชวี ติ คอื การเดมิ พนั หลายคนไมใ่ ชแ่ คน่ กั ขา่ วถามผมวา่ คดิ ผดิ หรอื เปลา่ ทที่ งิ้ รายได้ ครงึ่ แสนของสจว๊ ต แลว้ วงการบนั เทงิ กไ็ มไ่ ดง้ า่ ย แตผ่ มกลบั คดิ วา่ ถา้ ชวี ติ ไมม่ กี ารเดมิ พนั เรากจ็ ะไมส่ !ู้ ยงิ่ เดมิ พนั มาก เทา่ ไร ยงิ่ มคี วามทะเยอทะยานทอี่ ยากจะไขวค่ วา้ เปา้ หมาย มาใหไ้ ด้ มนั เหมอื นตอนพระเจา้ ตากสนิ ทบุ หมอ้ ขา้ วของตวั เอง แล้วตีฝ่าวงล้อมศัตรูออกไป คือเป็นเฮือกสุดท้าย ผมรู้สึก แบบนนั้ จรงิ ๆ เพราะตอนนนั้ ไมร่ วู้ า่ จะไปรอดไหม แตม่ นั คอื เดมิ พนั ของชวี ติ กเ็ ลยพยายามทา� อยา่ งเตม็ ที่ มนั อาจไมด่ ี ทสี่ ดุ ในสายตาใคร เพราะมบี างจดุ ทที่ อ้ หรอื ออ่ นแอบา้ ง แต่ ผมจะไมห่ ยดุ ทา� คนเรมิ่ รจู้ กั ผมจากเรอื่ ง กบั ดกั เสนห่ า ใน

บทหมออนิ ตอนนนั้ กระแสละครดที เี ดยี ว จนมาถงึ เรอื่ ง เรอื น เบญจพษิ กเ็ ปน็ ทรี่ จู้ กั มากขนึ้ แตท่ พี่ คี คอื เรอื่ ง เมยี 2018 ที่ เปลยี่ นชวี ติ ของผมไปเลย

คณุ คา่ ของนกั แสดงอยทู่ ผี่ ลงาน เรยี กไดว้ า่ ชวี ติ เปลยี่ นไปจากหนา้ มอื เปน็ หลงั มอื เลยครบั จาก นกั แสดงตวั เลก็ ๆ ไมม่ คี นสนใจ ทกุ วนั นไี้ ปไหนมแี ตค่ นสนใจ และเรยี กผมวา่ บอส บางคนกไ็ มร่ จู้ กั ชอื่ เลน่ ของผมดว้ ยมงั้ เพอื่ นทไี่ มไ่ ดค้ ยุ กนั นานกเ็ ขา้ มาทกั เยอะมาก (วางตวั ลา� บาก ขนึ้ ไหม) ผมกเ็ ปน็ ตวั เองเหมอื นเดมิ นลี่ ะ สา� หรบั ผมมองวา่ คณุ คา่ ของเราไมไ่ ดอ้ ยทู่ ชี่ อื่ เสยี งหรอื กระแส แตอ่ ยทู่ ผี่ ลงาน กระแสละครกเ็ ปน็ เหมอื นโบนสั ของนกั แสดง หนา้ ทขี่ องผม คือตั้งใจท�างานในส่วนของตัวเองให้เต็มที่ ซึ่งก็คือการ ถา่ ยทอดอารมณข์ องตวั ละคร

บทบอสวศนิ ทใี่ ครกห็ ลงรกั ผมมองวา่ บทบอสวศนิ เปน็ เหมอื นผชู้ ายในอดุ มคตขิ องผหู้ ญงิ เกอื บทงั้ ประเทศ คอื ใชค้ า� นนี้ า่ จะถกู เพอื่ นทรี่ จู้ กั ผมบอกวา่ วธิ กี ารแสดงออกของตวั ละครนไี้ มเ่ หมอื นผมเลย เพราะบอส วศนิ เปน็ คนสขุ มุ มหี ลกั มนั่ คง อบอนุ่ แตไ่ มแ่ สดงออก เรยี ก วา่ เปน็ คนเพอรเ์ ฟกต์ ใครกช็ อบ ขนาดเพอ่ื นของผมทชี่ วี ติ จรงิ สนทิ แบบดา่ และตบหวั กนั ได้ ดแู ลว้ ยงั กรดี๊ เลย ถามวา่ กลวั ไหมวา่ คนจะผดิ หวงั ถา้ ไดร้ จู้ กั ตวั จรงิ ของผมทไี่ มเ่ หมอื น ละคร ผมไมก่ ลวั นะ เพราะเขา้ ใจวา่ บอสวศนิ เปน็ ผชู้ ายใน อดุ มคตขิ องผหู้ ญงิ แตอ่ ยากใหท้ กุ คนชอบผมในแบบทเี่ ปน็ ผมมากกวา่ ถา้ วนั หนงึ่ เขารจู้ กั ตวั จรงิ ของผมแลว้ ไมไ่ ดช้ อบ กไ็ มผ่ ดิ ปกตผิ มเปน็ คนยมิ้ งา่ ย เวลารสู้ กึ อยา่ งไรกแ็ สดงออก ไปแบบนนั้ ซงึ่ ตา่ งกบั บอสวศนิ ทคี่ อ่ นขา้ งมฟี อรม์

อนิ เนอรข์ องผชู้ ายไมส่ มหวงั ในรกั ตอนแรกไมเ่ คยคดิ เลยวา่ ทา� ไมตวั เองมกั ไดร้ บั บทเปน็ ผชู้ าย ทไี่ มส่ มหวงั ในความรกั แตพ่ อคนถามกเ็ รมิ่ คดิ วา่ จรงิ ๆ ดว้ ย หรอื มนั จะเปน็ ทางของเรา เขาจงึ เหน็ วา่ เหมาะกบั บทแบบนี้ ซึ่งชีวิตจริงผมก็โดนผู้หญิงทิ้งมาเยอะมาก ผมเคยให้ สมั ภาษณว์ า่ มแี ฟนเยอะ คอื ประมาณ 20 คน สาเหตทุ เี่ ยอะ กเ็ พราะโดนทงิ้ นล่ี ะ่ ครบั ผมเปน็ เดก็ แกแ่ ดด มแี ฟนคนแรก ตอน ป.6 เปน็ ความรกั แบบเดก็ ๆ มาเรว็ ไปเรว็ ผหู้ ญงิ สว่ นใหญ่ จะกรดี๊ รนุ่ พกี่ นั พอคบกบั ผมสกั พกั แลว้ มรี นุ่ พมี่ าจบี เขาก็ เลกิ กบั ผมไปคบกบั รนุ่ พี่ ผมโดนแบบนบี้ อ่ ยมาก

ชอื่ เสยี งกบั ขา่ วเปน็ ของคกู่ นั !

เรอื่ งไมม่ เี วลาใหแ้ ฟนคลบั ผมเปน็ คนทถี่ า้ มเี วลาจะใหแ้ ฟนคลบั เตม็ ทอี่ ยแู่ ลว้ ครบั แลว้ จะแจง้ กอ่ นเสมอวา่ งานไหนอยตู่ อ่ ได้ งานไหนรบี เพราะเขา้ ใจวา่ บางคนมาจากตา่ งจงั หวดั เพอื่ เจอ เรา เขาจะไดไ้ มต่ อ้ งมาเสย่ี งหนา้ งานวา่ จะเจอไหม สว่ นเรอื่ ง คา่ ตวั ผมไมร่ เู้ รอื่ งเลย เพราะผจู้ ดั การสว่ นตวั และทางชอ่ ง เปน็ คนดแู ลใหท้ งั้ หมด ผมมหี นา้ ทแี่ คท่ า� งาน และเรอื่ งเปน็ เกย์ มนั เปน็ เรอื่ งปกตสิ า� หรบั ผม เพราะโดนมองแบบนมี้ า ตงั้ แตม่ หาวทิ ยาลยั แลว้ คอื ผมเปน็ คนดแู ลตวั เอง ทาครมี มาสก์ หนา้ บวกกบั ชว่ งแรกๆ ยงั แตง่ ตวั ไมเ่ ปน็ พอพยายาม แตง่ ตวั กด็ เู นยี้ บเกนิ เวลาอยมู่ หาวทิ ยาลยั กอ็ ยกู่ บั เพอื่ นสนทิ ตงั้ แตป่ ระถมทเี่ ขา้ มาเรยี นคณะเดยี วกนั แค่ 2 คน เพราะยงั ไมส่ นทิ กบั ใคร ตอนเรยี นกม็ ปี ากกาสไี วจ้ ดโนต้ ทกุ อยา่ งมนั ใชเ่ ลย! คนเลยมองวา่ เปน็ เกยห์ รอื เปลา่ แตถ่ า้ ตอ้ งมาอธบิ าย ใหท้ กุ คนฟงั กค็ งไมต่ อ้ งทา� อะไรแลว้ คอื ลองมารจู้ กั ผมสจิ ะ รวู้ า่ ผมไมไ่ ดเ้ ปน็ สา� หรบั ขา่ วตา่ งๆ เขาเขยี นกเ็ พราะเรากา� ลงั เป็นที่สนใจ ต่อให้ข่าวจริงหรือมั่วแค่ไหนก็ตาม จริงๆ ก็ เปน็ การโปรโมตผมไปในตวั ดว้ ย คอื ถา้ มองในแงบ่ วก มนั ก็ จะกลายเปน็ เรอื่ งสนกุ

ยอมรบั ในฝมี อื มากกวา่ กระแส เปา้ หมายของผมในสายอาชพี นคี้ อื อยากเปน็ นกั แสดงทที่ กุ คน ยอมรบั ในฝมี อื ครบั ไมใ่ ชแ่ คน่ กั แสดงตามกระแส ผมอยาก ให้ทุกคนยอมรับผมในฐานะนักแสดงคนหนึ่ง ซึ่งไม่ว่าจะ ไดร้ บั บทบาทไหนกเ็ ขา้ ถงึ สดุ ทา้ ยแลว้ จะดงั หรอื ไม่ กเ็ ปน็ อกี เรอื่ งหนงึ่ อกี ความฝนั หนงึ่ ของผมคอื อยากไดร้ างวลั ทมี่ าจาก ฝมี อื การแสดง ถามวา่ ตอนนมี้ คี นเสนอบทใหผ้ มมากขนึ้ ไหม... กม็ คี รบั แตต่ อ่ ใหด้ งั แคไ่ หน กต็ อ้ งแคสตบ์ ทอยดู่ ี เพราะมนั คอื การเลอื กนกั แสดงใหเ้ หมาะกบั บท คอื ผมอาจเปน็ ทรี่ จู้ กั ในระดบั หนงึ่ แตน่ นั่ กไ็ มใ่ ชต่ วั การนั ตวี า่ ผมจะเหมาะกบั ทกุ บท มนั ตอ้ งขนึ้ อยกู่ บั ความเหมาะสมดว้ ย (จะมผี ลงานอะไรให้ ตดิ ตามเรว็ ๆ นบี้ า้ ง) ตอนนผี้ มกา� ลงั ถา่ ยละครเรอื่ ง หนา้ กาก แกว้ ของชอ่ ง One 31 อยู่ บทเรอื่ งนไี้ มใ่ ชผ่ ชู้ ายแนวอบอนุ่ เหมอื นบอสวศนิ แลว้ จะเพมิ่ ระดบั ของอารมณม์ ากขนึ้ เรยี กวา่ แนวตบจบู กไ็ ด้ เทา่ ทอี่ า่ นบทมานะครบั

ชอื่ : ฟลิ ม์ -ธนภทั ร กาวลิ ะ วนั เกดิ : 20 เมษายน พ.ศ.2536 ส่วนสูง: 180 เซนตเิ มตร นา�้ หนกั : 69-70 กโิ ลกรมั เสนห่ ท์ คี่ ดิ วา่ จะทา� ใหส้ าวๆ ใจสนั่ : น่าจะเป็นรอยยิ้มมั้งครับ งานอดิเรก: เลน่ ฟติ เนส ดหู นงั ฟงั เพลง คณุ สมบตั ิ ของ #ผวั 2018 ทดี่ ใี นความคดิ ของ ฟลิ ม์ : ซอื่ สตั ย์ จรงิ ใจ เสมอตน้ เสมอ ปลาย และเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี สเปก็ ทชี่ อบ: สว่ นมากชอบผหู้ ญงิ อายุ มากกวา่ หนา้ ตาแบบปากนดิ จมกู หนอ่ ย จรงิ ๆ กไ็ มไ่ ดข้ นาดนนั้ เพราะบางคน ไมต่ รงสเปก็ แตเ่ หน็ แลว้ ชอบกม็ ี เรอื่ ง เซอร์ไพรสท์ จี่ ะทา� ใหค้ นทรี่ กั เทา่ นนั้ : ผมว่าผู้หญิงทุกคนอาจชอบเซอร์ไพรส์ แต่ความเอาใจใส่และเสมอต้นเสมอ ปลายน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอยากได้ มากกวา่ อยา่ งทา� อาหารหรอื บบี หลอด ยาสฟี นั ให้ คตใิ นการใชช้ วี ติ : ‘ความ พยายามอยทู่ ไ่ี หน ความสา� เรจ็ อยทู่ นี่ นั่ ’ ผมใชค้ ตนิ มี้ าตลอด

นายแบบ: ธนภัทร กาวิละ แต่งหน้า-ท�าผม: ธงชัย สุริยวรรณ ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ ผู้ช่วยช่างภาพ: ธีรภัทร รัตนกุลชัยนันท์ สัมภาษณ์: มยุรี จิตเอื้ออารีกุล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.