The Girl We Love

จงั หวะชวี ติ ทไี่ มห่ ยดุ นง่ิ ของสาวเสนห่ ล์ น้ เกา้ -สภุ สั สรา ธนชาต

OK! Magazine Thailand - - CONTENTS -

จงั หวะชวี ติ ทไี่ มห่ ยดุ นงิ่ ของสาวเสนห่ ล์ น้ เกา้ -สภุ สั สรา ธนชาต

สาวเกา้ -สภุ สั สรา ธนชาต ไมไ่ ดม้ ดี แี คร่ ปู รา่ งหนา้ ตาทหี่ นมุ่ ๆ ทง้ั หลายแอบปลมื้ เพราะนอกจาก จะมฝี มี อื ทางการแสดงแลว้ ชว่ งเวลากวา่ 40 นาทที ไี่ ดค้ ยุ กนั เราพบวา่ เกา้ คอื ผหู้ ญงิ ทมี่ คี า� ตอบ ใหก้ บั ตวั เองในทกุ เรอื่ งและมเี ปา้ หมายชวี ติ ชดั เจน ซงึ่ ถา้ เทยี บอายยุ สี่ บิ เศษๆ ของเธอนนั้ เรยี กไดว้ า่ เกา้ โตกวา่ อายมุ ากทเี ดยี ว จะดว้ ยการเลยี้ งดขู องพอ่ แมท่ ใ่ี หล้ กู สาวไดร้ บั อสิ ระและตดั สนิ ใจเองตงั้ แตเ่ ดก็ จะดว้ ยการเขา้ มาทา� งานในวงการบนั เทงิ ตงั้ แต่ อายุ 16-17 ปี จะดว้ ยดเี อน็ เอของเธอเองทดี่ ซู เี รยี สและจรงิ จงั ทกุ อยา่ งหลอ่ หลอมกนั จนทา� ใหเ้ กา้ ดเู ปน็ เดก็ ทมี่ เี สนห่ แ์ ละนา่ พดู คยุ แบบแมนๆ โดยเฉพาะเวลาทจี่ อ้ งตา เธอกเ็ ปดิ เผยความจรงิ ใจออกมาอยา่ งชดั เจน

กว่า 6 ปีที่เก้าท�างานวงการบันเทิงคิดว่าตัวเองเติบโตขึ้นใน เรื่องไหนบ้าง นา่ จะเปน็ เรอื่ งความคดิ เพราะทา� งานมาตงั้ แตเ่ ดก็ การได้ เจอผู้คนได้มอบประสบการณ์ที่หลากหลาย ท�าให้เราต้อง เปลยี่ นมมุ มองความคดิ เพอื่ ทจี่ ะดา� เนนิ ชวี ติ ไปไดอ้ ยา่ งเขา้ ใจ สงิ่ รอบขา้ งมากขนึ้ การจดั การปญั หาทงั้ ภายนอกและภายใน เชน่ อารมณ์ จติ ใจ สอนใหเ้ ราโตขนึ้ และเพมิ่ ประสบการณ์ ชวี ติ ใหม้ ากขนึ้ ดว้ ย อยา่ งเมอื่ กอ่ นเวลาใครมาพดู อะไรไมด่ ี ถงึ เรา กจ็ ะเรมิ่ เครยี ด วติ ก กงั วล แตใ่ นทสี่ ดุ กพ็ บวา่ เราตอ้ ง กลบั มาแกท้ ใี่ จตวั เอง เพราะเราไปเปลยี่ นความคดิ ของคนอนื่ ไมไ่ ด้ เขาจะตดั สนิ อยา่ งไรกเ็ ปน็ เรอื่ งของเขา กบั การทเี่ ราจะ มานงั่ จติ ตกเพราะคา� พดู คนอนื่ มนั ทา� ใหเ้ สยี เวลา และในทสี่ ดุ เรากต็ อ้ งทา� งานตอ่ เกา้ เลยพยายามมองเปา้ หมายของชวี ติ ของตวั เองวา่ ตอ้ งทา� สงิ่ ตรงหนา้ ใหส้ า� เรจ็ มากกวา่ ทจี่ ะเครยี ด กบั เรอื่ งแยๆ่

บอกได้ไหมว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ใชก้ า� ลงั ใจคะ่ มนั สา� คญั สา� หรบั เกา้ มาก ทงั้ คนรอบขา้ งและ แฟนคลบั คอื ฐานพลงั ใจ ไมว่ า่ จะเจอเรอ่ื งแยแ่ คไ่ หน เขากย็ งั มาหาเรา เชอื่ มนั่ ในตวั เรา กา� ลงั ใจจากพวกเขา ผลกั ดนั ให้ เราสรา้ งผลงานดๆี ผลกั ดนั ใหเ้ ราเขม้ แขง็ และเปน็ ตวั อยา่ ง ใหเ้ ขาเหน็ วา่ เราเจอปญั หาแตก่ ผ็ า่ นไปไดน้ ะ ดงั นนั้ ถา้ เขาเจอ ปญั หา เขากค็ วรจะผา่ นไปใหไ้ ดเ้ ชน่ กนั

เพอื่ นในวงการทสี่ นทิ และสามารถเลา่ เรอื่ งสขุ ทกุ ขข์ องตวั เอง ได้คือใคร ไมค่ อ่ ยมนี ะคะ สว่ นใหญจ่ ะเปน็ เพอื่ นนอกวงการ พวกเรารจู้ กั กนั มานานแลว้ ตงั้ แตย่ งั ไมม่ ชี อ่ื เสยี ง สนทิ กนั มากจนรสู้ กึ อนุ่ ใจ ทจี่ ะอยดู่ ว้ ยและเปน็ ตวั เองมากทสี่ ดุ ดว้ ยความทมี่ เี พอื่ นสนทิ แค่ 4-5 คน เลยเหมอื นไดเ้ กบ็ ความเปน็ สว่ นตวั ไปโดยปรยิ าย

เรื่องไหนที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วรู้สึกว่ารับได้ยากที่สุด การโกหก เรอื่ งนเ้ี ปน็ สงิ่ ทรี่ บั ไมไ่ ด้ คนใกลช้ ดิ จะรวู้ า่ เมอื่ เรา เจอคนพดู โกหก ความเชอื่ ใจทมี่ ตี อ่ คนๆ นนั้ จะลดลงไปโดย อตั โนมตั ิ และกเ็ คยเลกิ คบเพอื่ นเพราะโดนโกหกมาแลว้

ส�าหรับการแสดง อยากรู้ว่าสนใจอาชีพนี้มาตั้งแต่เมื่อไร เกา้ ไมเ่ คยคดิ ฝนั วา่ จะมาทา� อาชพี นเี้ ลย แตต่ อนเดก็ ๆ ชอบ ตนื่ เชา้ มาดกู ารต์ นู ดลู ะครจกั รๆ วงศๆ์ แลว้ กเ็ ลน่ กบั พสี่ าว ซงึ่ พเี่ กา้ จะยดึ บทนางเอก บทพระธดิ าไปตลอด สว่ นเกา้ เลน่ เปน็ ตวั รา้ ย (หวั เราะ) แตพ่ อมโี อกาสทา� งานดา้ นนจี้ นถงึ วนั นี้ รเู้ ลยวา่ รกั การแสดงมาก เพราะไดเ้ ขา้ ใจและเปดิ มมุ มองใหม่ อาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่ขัดเกลาจิตใจคนได้ เวลาแสดง เราสามารถถ่ายทอดความรู้สึกให้คนดูเห็นมุมมองของ

เก้าเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีฝีมือ สิ่งนี้เรียกว่า พรสวรรค์หรือเปล่า เปน็ เรอื่ งทตี่ วั เองกไ็ มร่ เู้ หมอื นกนั นะคะ รแู้ ตว่ า่ เวลาทา� สงิ่ นี้ แล้วเราตั้งใจมาก ท�าทุกโอกาสที่รับมาให้เต็มที่และดีที่สุด เก้ามีไปเรียนการแสดงเพิ่ม และไม่เคยหยุดที่จะเรียนการ แสดงเลย เพราะรสู้ กึ วา่ เราไมเ่ กง่ พอทจี่ ะหยดุ เรยี นรู้ หรอื การ มองหาประสบการณใ์ หมๆ่ เวลาเรยี นการแสดงกบั เพอื่ นใน คลาสเราจะเรยี นรวู้ า่ คนๆ นเ้ี ปน็ อยา่ งไร เพราะจะตอ้ งเปดิ ความรู้สึกกัน ตรงนั้นท�าให้ได้เห็นมุมมองของอีกหลายคน แลว้ กม็ คี ณุ ครทู ใี่ หค้ วามคดิ เชงิ บวกกบั เราตลอดเวลา ทา� ให้ เกา้ ไดพ้ บเจอสงิ่ ทอี่ าจจะมองขา้ มไป และนกั แสดงทดี่ กี ไ็ มค่ วร ทจี่ ะเรยี นแคก่ ารแสดง เราตอ้ งไปฝกึ ฝนทกั ษะตา่ งๆ ดว้ ย อยา่ งเชน่ ถา้ ขบั มอเตอรไ์ ซคไ์ มเ่ ปน็ กต็ อ้ งไปเรยี นใหข้ บั ได้ หรอื ในบทบาทตอ้ งมอี าชพี เปน็ ลา่ มภาษาจนี กต็ อ้ งไปเรยี น เหมอื นกนั แสดงเปน็ ใครเราตอ้ งทา� ไดห้ มด เกา้ วา่ เปน็ หนา้ ที่ ของนกั แสดงเหมอื นกนั เรื่องคมแฝกเก้าไปเรียนเรื่องความคล่องตัวในการ ตอ่ สู้ แลว้ กไ็ ปเรยี นเรอื่ งการใชค้ มแฝก เรอื่ งปแ่ี กว้ นางหงส์

ไมไ่ ดไ้ ปเรยี นแตต่ อ้ งฝกึ เอง ละครเรอื่ งนเี้ ปน็ พเี รยี ด เกา้ จะ ต้องฝึกพูดให้ช้าลง เพราะตัวจริงเป็นคนพูดเร็ว ส่วนการ เคลอื่ นไหวไมต่ อ้ งฝกึ แตต่ อ้ งรวู้ า่ ตวั ละครของเราเปน็ อยา่ งไร ความตอ้ งการของตวั ละครตวั นคี้ อื อะไร ทา� ไมเขาตอ้ งมองหนา้ คนนชี้ า้ เขาสบตาคนนนี้ านมากเพราะอยากใหค้ นทพี่ ดู ดว้ ย สนใจ เลยตอ้ งมองหนา้ นานๆ อะไรอยา่ งนี้ ถา่ ยควิ แรกนเี่ ครยี ด มาก แตก่ เ็ ตม็ ที่ ผกู้ า� กบั พนี่ ก (จรยิ า แอนโฟเน)่ ผจู้ ดั มา ชว่ ยเยอะมาก พๆี่ ทมี งานทกุ คนใจดแี ละไมเ่ รง่ เขาแคจ่ ะมา จับมือเรา ซึ่งเก้าจะรู้สึกอุ่นใจและมีก�าลังใจในการท�างาน ตอนนกี้ ป็ ดิ กลอ้ งไปแลว้ และกา� ลงั จะถา่ ยเรอื่ งเขาวานใหห้ นู เปน็ สายลบั คะ่ รบั บทเปน็ สว้ ม เปน็ คนแกน่ ๆ ละครออกแนว คอมเมดคี้ ะ่ เปน็ อกี แบบไปเลย

ดเู หมอื นเกา้ จะไมไ่ ดซ้ เี รยี สวา่ จะตอ้ งรบั บทนางเอกทกุ เรอื่ ง ไมเ่ ลยคะ่ เพราะบอกกบั ชอ่ ง 3 ตงั้ แตแ่ รกเลยวา่ ไมไ่ ดซ้ เี รยี ส เรอื่ งวา่ ตอ้ งมาเปน็ นางเอกหรอื อะไร เพราะนกั แสดงตอ้ งเลน่ ไดท้ กุ บทบาท อยากเลน่ อะไรหลากหลาย ซงึ่ พอมาชอ่ ง 3 เกา้ กจ็ ะไดร้ บั บททหี่ ลากหลายมากขนึ้

ตอนนี้อยากร่วมงานกับใครเป็นพิเศษบ้าง พนี่ ก (สนิ จยั เปลง่ พานชิ ) คะ่ เราคลาดกนั ดว้ ยเวลาทไี่ มต่ รง กนั คะ่ ถา้ มโี อกาสอยากรว่ มงานกบั พนี่ ก อยา่ งเรอื่ งคมแฝก เกา้ กไ็ ดเ้ หน็ พนี่ กบา้ ง แตเ่ ราอยากรว่ มงานจรงิ จงั และคดิ วา่ ถา้ วนั หนงึ่ ไดแ้ สดงเปน็ แมล่ กู กนั พนี่ กคงสง่ อารมณใ์ หเ้ กา้ ไดด้ ี

ในฐานะทเี่ ปน็ ผหู้ ญงิ มหี นมุ่ ๆ แอบปลม้ื หลายคนมาก อยาก รู้สึกว่าสเป็กหนุ่มของเก้าเป็นแบบไหน ขอบคณุ คะ่ (หวั เราะ) เกา้ ไมม่ สี เปก็ ตายตวั เพยี งแตร่ สู้ กึ วา่ ที่ ผา่ นมา คนทเี่ ราเลอื กคบทกุ คนจะมาแนวตหี๋ มด ไมม่ แี บบ ลกู ครง่ึ หรอื ฝรงั่ อะไรเลย แตถ่ า้ เปน็ นสิ ยั ชอบคนทมี่ คี วามคดิ ความอา่ นทเี่ ปน็ ผใู้ หญ่ อยดู่ ว้ ยแลว้ สบายใจ เปน็ ตวั เอง เขา้ ใจ และดแู ลซงึ่ กนั และกนั ตอนนเี้ ลยไมร่ วู้ า่ สเปก็ คอื อะไร ทกุ วนั นี้ กย็ งั ไมม่ ใี คร ยงั ไมม่ ที ใี่ ช่ มบี า้ งทมี่ คี นเขา้ มาเปน็ ชว่ งๆ แต่ สว่ นใหญก่ ย็ งั ไมช่ ดั เจนวา่ จะอยา่ งไร ซงึ่ เกา้ เปน็ คนชอบอะไร ทชี่ ดั เจน คณุ จะคยุ กบั เราจรงิ ไหม หรอื จะอยา่ งไร ชวี ติ จะ ไดไ้ ปตอ่ เกา้ เปน็ คนทคี่ ยุ ทลี ะคนอยแู่ ลว้ และเปน็ คนทจี่ รงิ จงั ในเรอื่ งความรกั มาก คดิ วา่ คนทเี่ ขา้ มาควรจะตอ้ งนา� พาชวี ติ เราไปในทางทดี่ ี และตอ้ งเชอ่ื ใจซงึ่ กนั และกนั จะมานงั่ ทา� งาน ไปดว้ ยรอ้ งไหไ้ ปดว้ ย คอยเชก็ นนั่ เชก็ นกี่ ค็ งไมใ่ ชเ่ หมอื นกนั คดิ วา่ ถา้ เจอคนทพ่ี าเราไปอยใู่ นจดุ ทแ่ี ยล่ ง กอ็ ยกู่ บั เพอื่ น อยู่ คนเดยี วดกี วา่ เพราะตรงนเี้ รากแ็ ฮปปอ้ี ยแู่ ลว้

เก้าคิดว่าในร่างกายของเรา อะไรมีเสนห่ ์ที่สุด ดวงตาคะ่ เวลาเราพดู หรอื คยุ กบั ใคร ตาจะสอ่ื ความหมาย ทกุ อยา่ ง คนทมี่ องเขา้ มาจะรเู้ ลยวา่ เกา้ รสู้ กึ อยา่ งไร ซงึ่ เรากเ็ ปน็ คนทจี่ รงิ ใจกบั ทกุ คนอยแู่ ลว้ และตาของเรากจ็ ะบอกอยา่ งนนั้

ผู้ชายแบบไหนที่เก้ารู้สึกว่ามีเสน่ห์ ไรอัน กอสลิงค่ะ เก้าชอบเขามาก โดยเฉพาะเรื่อง The Notebook เขาเปน็ ผชู้ ายทหี่ ลอ่ มาก

บทสรุปในชีวิตของเก้า สุภัสสราในวันนี้เป็นอย่างไร เกา้ แฮปปก้ี บั ชวี ติ ในตอนนมี้ าก จากวนั แรกทเี่ ขา้ มาท�างาน ในวงการจนถึงวันนี้เก้าโตขึ้นเยอะมาก และก็พร้อมเรียนรู้ เพอื่ จะเตบิ โตขน้ึ ไปอกี ไดม้ โี อกาสดแู ลพอ่ แม่ วนั หยดุ ไดอ้ ยู่ กบั นอ้ งหมา นอ้ งแมว ไดอ้ อกไปเจอเพอื่ น ถา่ ยรปู กบั เพอื่ น ไปฟติ เนส เรยี นจบแลว้ ดว้ ย กา� ลงั จะรบั ปรญิ ญาคะ่ เรอื่ งหลงั นี่ท�าให้เรารู้สึกว่าหายเหนื่อย ส่วนในอนาคตก็อยากมี ครอบครวั ทดี่ ี มชี วี ติ ทสี่ งบสขุ อยากมลี กู ทนี่ า่ รกั คงเปน็ เรอื่ ง พนื้ ฐานทใี่ ครๆ กอ็ ยากมนี ะ แตก่ ต็ อ้ งยอมรบั วา่ ตอนนชี้ วี ติ เรายงั ไปไมถ่ งึ จดุ นนั้

ตวั ละครตา่ งๆ ทา� ใหค้ นดไู ดเ้ ขา้ ใจจติ ใจของตวั ละครตวั นนั้ ได้ ทา� ใหเ้ หน็ การเรมิ่ ตน้ และจดุ จบ เปน็ อะไรทยิ่ งิ่ ใหญม่ าก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.