MOST STYLISH WOMAN

แวว-ธรี วลั ค์ุ เตชะอบุ ล

OK! Magazine Thailand - - AWARDS 2018 -

สไตลเ์ รยี บโก้ ทผี่ สมผสานความเปน็ โบฮเี มยี น ทาl ใหเ้ วริ ก์ กงิ้ วแู มนอยา่ งคณุ แวว-ธรี วลั ค์ุ เตชะอบุ ล ไดร้ บั การชื่นชมอยู่เสมอในเรื่องการสไตล์ลิ่งเสื้อผ้าหน้าผมว่ามีความโดดเด่นและเข้ากับบุคลิก จนทlาให้เธอ ชนะผลโหวตในสาขา Most Stylish Woman ของ OK! Awards2018 ซงึ่ เซเลบรติ สี้ าวผดู้ แู ลอสงั หารมิ ทรพั ยใ์ นเครอื เคปแอนด์ แคนทารี คอ่ นขา้ งแปลกใจเมอื่ รวู้ า่ สไตลข์ องเธอมคี นประทบั ใจมากขนาดนี้

“แววไมไ่ ดเ้ ปน็ คนแตง่ ตวั ตามแฟชนั่ เราเปน็ คนแตง่ ตวั ตามความสบายใจของตัวเอง เรียกได้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ แววลองผดิ ลองถกู มาเยอะ พออายมุ ากขนึ้ กท็ ราบวา่ อะไรคอื ตวั เรา ตอนเดก็ อาจจะมบี า้ งทเี่ หน็ คนอนื่ ใสอ่ ยา่ งโนน้ อยา่ งนี้ แลว้ กล็ องใสด่ บู า้ ง ในยคุ หนงึ่ แววกเ็ คยใสร่ องเทา้ สน้ ตกึ สว่ น สายเดยี่ วนยี่ งั ไปไมถ่ งึ เพราะคณุ แมห่ า้ ม(หวั เราะ) แตพ่ อโต ขนึ้ มา แววรสู้ กึ วา่ การแตง่ ตวั ทดี่ ที สี่ ดุ คอื True to Yourself คือชอบอะไร เป็นอย่างไร ก็ใส่อย่างนั้น อย่างถ้าแววอยู่ ออฟฟศิ หรอื วนั ไหนมเี วลาแตง่ ตวั นอ้ ย ลคุ ทจี่ ะเหน็ บอ่ ยๆ คอื เสอื้ วอรม์ กางเกงวอรม์ รองเทา้ แซนดลั ใสไ่ ดท้ กุ วนั เลย ถา้ ไปตรวจไซตง์ าน แววกใ็ สไ่ ดท้ กุ สงิ่ ยาวไปจนถงึ กางเกงเล อยา่ งถา้ ไปตรวจโรงแรมทเ่ี กาะยาวนอ้ ย กม็ กั จะนงุ่ ผา้ โสรง่ ชาวบา้ น ซงึ่ รสู้ กึ สบายมากและคลู นดิ ๆ (หวั เราะ) แตเ่ มอื่ ไร มเี วลา อยากรสู้ กึ ดี กจ็ ะแตง่ ตวั ใหส้ วย จดั แบบเตม็ ทคี่ ะ่ ”

แรงบันดาลใจในการแต่งตัวของคุณแววส่วนมาก มาจากการเดินทางมากกว่าจะเลือกตามแบรนด์ต่างๆ ซึ่ง เมอื่ เดนิ ทางทไ่ี หนกม็ กั จะดขู องทอ้ งถนิ่ เชน่ กระเปา๋ เสอื้ ผา้ ของทนี่ นั้ ๆ แลว้ นาl มาปรบั ใหเ้ ขา้ กบั ตวั เอง นอกจากนศี้ ลิ ปะ กย็ งั เปน็ แรงบนั ดาลใจในการแตง่ ตวั ของเธอดว้ ยเชน่ กนั

“ประเทศทสี่ รา้ งแรงบนั ดาลใจในการแตง่ ตวั ของแวว ส่วนใหญ่จะเป็นอินเดียค่ะ เพราะชอบไปช้อปปิ้งที่นั่นและ ชอบจวิ เวลรขี่ องอนิ เดยี มาก รสู้ กึ ชอบลวดลายผา้ และสสี นั ของทนี่ ทกุ ครงั้ ทไี่ ปอนิ เดยี จะเสยี เงนิ ไปกบั การชอ้ ปปง้ิ เยอะ มาก บางทกี ไ็ ดผ้ า้ กลบั มาทาl เปน็ อฟี นง่ิ เดรสในแบบของเรา

หรอื ไมก่ ซ็ อื้ ชดุ ของเขากลบั มาเลย แววชอบไปทเี่ มอื งนวิ เดลี กบั ไจปรู เรยี กวา่ เปน็ 2 เมอื งทชี่ อ้ ปปง้ิ สนกุ มาก อยา่ งไจปรู เปน็ เมอื งทมี่ จี วิ เวลรเี่ ยอะ นกั ทอ่ งเทยี่ วเยอะ ของกเ็ ยอะ สว่ น นวิ เดลคี อื เมอื งหลวง ทกุ อยา่ งกจ็ ะไปลงอยตู่ รงนนั้ พอดแี วว มเี พอื่ นสนทิ คนหนงึ่ เปน็ คนอนิ เดยี เขากจ็ ะพาเราไปชอ้ ปปง้ิ พอมเี จา้ ถนิ่ พาไปกส็ นกุ เลย (หวั เราะ) สว่ นศลิ ปะทเี่ ปน็ แรง บนั ดาลใจในการแตง่ ตวั ของแวว เมอื่ กอ่ นจะรสู้ กึ ชน่ื ชอบแนว อมิ เพรสชนั่ นสิ ต์ เดยี๋ วนแี้ ววชอบคอนเทม็ โพลารอี ารต์ แลว้ กช็ อบโพสตว์ อร์ คอื ชอบสสี นั ของเขา อยา่ งคอนเทม็ โพลารี่ เหมอื นกบั เปน็ สง่ิ ทไี่ มต่ ายตวั แลว้ กน็ าิ สงิ่ เหลา่ นนั้ มาปรบั ใช้ กบั การแตง่ ตวั ของเราเอง และตอนนกี้ ส็ รา้ งบา้ นอยดู่ ว้ ยเลย นาิ ศลิ ปะแนวนมี้ าปรบั เขา้ กบั การแตง่ บา้ นดว้ ย แววชอบเรอื่ ง การจบั คสู่ และคดิ วา่ สไี มจ่ าิ เปน็ ตอ้ งเขา้ กนั หมด บางทคี สู่ แรงๆ ชนกนั กส็ วย”

ลอเรน ซนั โต โดมงิ โก, มารเ์ กรติ า มสิ โซน,ี แมร-ี่ เคต โอลเซน ทกุ รายชอื่ เหลา่ นลี้ ว้ นเปน็ สาวทคี่ ณุ แววชน่ื ชมและ มองวา่ แตง่ กายไดล้ งตวั และมสี ไตล์ “ถา้ สงั เกตดๆี ทกุ คน ลว้ นมคี วามเปน็ โบฮเี มยี นในตวั เอง อยา่ งฝาแฝดโอลเซนทแี่ ม้ จะมคี วามเรยี บโก้ แตห่ นา้ ผมและแอคเซสซอรขี่ องพวกเธอ กม็ คี วามเปน็ โบฮเี มยี นผสมผสานอยู่ สว่ นมารเ์ กรติ ามคี วาม เป็นโบฮีเมียนค่อนข้างจัด สังเกตจากการแต่งบ้านของเธอ การให้สีห้องนิ้าเป็นสีเขียวและผ้าปูที่นอนที่บ้านเป็นสีชมพู ทาิ ใหร้ วู้ า่ สาวคนนชี้ อบการแตง่ บา้ นทดี่ สู นกุ อยา่ งหนงึ่ ทแี่ วว รสู้ กึ วา่ เวลาแตง่ แลว้ ไมค่ วรจะเปน็ คอื เซฟ เพราะพอเซฟปบุ๊ จะไมม่ คี วามครเี อทฟี แลว้ กจ็ ะเหมอื นกนั ทกุ คน ตอ่ มากจ็ ะ เบอื่ ผดิ ไปเลยยงั ดกี วา่ แตอ่ ยา่ เซฟ สว่ นความถใี่ นการซอื้ เสอื้ ผา้ ของแววในรปู แบบทอ่ี ยากจะออกไปชอ้ ปปง้ิ อยา่ งเดยี ว เลยไม่ค่อยมี แต่บางทีไปสวนจตุจักรเพื่อไปซื้อของเข้า โรงแรมกม็ กั จะมขี องของเราตดิ ไมต้ ดิ มอื กลบั มา หรอื ถา้ มี ใครมานาิ เสนอ เชน่ ฝา่ ยเซลสง่ รปู มาให้ หรอื ดอู นิ สตาแกรม เราจะรสู้ กึ ขอสกั หนอ่ ยแลว้ กนั (หวั เราะ) ยงิ่ ตอนนอี้ อนไลน์ มผี ลตอ่ การชอ้ ปปง้ิ มาก ทาิ ใหแ้ ววมที างเลอื กทหี่ ลากหลาย มากขึ้น ช่วงที่ผ่านมาแววชอบผ้าโสร่งมากแล้วก็ไปเจอ แบรนด์ @lemlemofficial ซงึ่ เปน็ เสอื้ ผา้ แนวพนื้ เมอื งอยใู่ น อนิ สตาแกรม แบรนดน์ เี้ จา้ ของเปน็ นางแบบ ซงึ่ เธอจะเปน็ คนออกแบบแลว้ ใหช้ าวบา้ นแอฟรกิ นั เปน็ คนทอ พอไดเ้ งนิ มา กน็ าิ กลบั ไปใหช้ าวบา้ น แลว้ ของกส็ วยดว้ ย นอกจากนกี้ ย็ งั มี @pipa_holt_kaftans ซง่ึ มาจากแถวอเมรกิ าใต้ รวมถงึ @ Vitakin_originals ฯลฯ ทมี่ กี ลนิ่ อายแบบเดยี วกนั เรารสู้ กึ ชอบดว้ ย”

ดูเหมือนการแต่งตัวในปัจจุบันนี้จะไม่ได้มีความ สาิ คญั เฉพาะการใชช้ วี ติ ประจาิ วนั เทา่ นนั้ แตใ่ นโลกโซเชยี ล เรากม็ กั จะไดเ้ หน็ คนหลายคนบอกเลา่ ถงึ ชวี ติ ดๆี ดา้ นความ สวยงามในพนื้ ทตี่ รงนเี้ หมอื นกนั แตอ่ ยา่ งทวี่ า่ อะไรทมี่ าก เกนิ ไปกไ็ มด่ ที งั้ นนั้ พนื้ ทตี่ รงนจี้ งึ มดี รามา่ เปรยี บเทยี บชวี ติ เขา ชวี ติ เราเกดิ ขนึ้ บอ่ ยๆ “ถา้ มนั เกนิ ไปกก็ ลายเปน็ วา่ เรา ตอ้ งแตง่ ตวั เพอื่ โลกโซเชยี ลหรอื เปลา่ หรอื ตอ้ งแตง่ ตวั เพอื่ ให้ คนอนื่ ชนื่ ชมหรอื เปลา่ มนั จะกลายเปน็ สงิ่ ทไี่ มธ่ รรมชาติ หรอื บางทกี เ็ ปน็ กระแสอะไรเกนิ ไป จรงิ ๆ แลว้ เราควรแตง่ ตวั เพอื่ เรามากทสี่ ดุ แตง่ ใหต้ วั เองมคี วามสขุ มคี วามมน่ั ใจ บางคน แตง่ ตวั เพอื่ ถา่ ยลงอนิ สตาแกรม แววมองวา่ อยา่ งนนั้ ตวั เอง ไมม่ คี วามสขุ คะ่ แตว่ า่ ถา้ ทาิ ไปแลว้ มคี วามสขุ ไมเ่ ดอื ดรอ้ น ใคร กท็ าิ ไปเถอะ อกี อยา่ งกส็ งั เกตวา่ เดยี๋ วนเี้ ดก็ ๆ แตง่ ตวั เพื่อถ่ายรูปเพื่ออัพลงโซเชียลมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือพอมี ฟอลโลเวอรเ์ ยอะๆ กลายเปน็ เนต็ ไอดอล เขากจ็ ะใหค้ วาม สาิ คญั ตวั เองผดิ ไป เหมอื นไปเปลยี่ นสาระสาิ คญั ของชวี ติ ไป ใหค้ วามสาิ คญั กบั ยอดฟอลโลว์ บอกเลา่ ชวี ติ ดๆี ผา่ นการกนิ และการแตง่ ตวั ซงึ่ แทจ้ รงิ แลว้ ควรดวู า่ ชวี ติ เรามสี าระสาิ คญั มากเทา่ ไร ชวี ติ เราทาิ อะไรใหก้ บั ตวั เอง ใหก้ บั ครอบครวั หรอื สังคมเยอะแค่ไหน ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าถ้าคนจะ ชนื่ ชอบ ชนื่ ชม ตอ้ งมาจากสงิ่ ทเี่ ราเปน็ ทเี่ ราทาิ ประโยชน์ ทเี่ รากอ่ ใหเ้ กดิ หรอื อะไรทเี่ ปน็ ตวั ของเรามากกวา่ ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.