MOST STYLISH WOMAN

OK! Magazine Thailand - - AWARDS 2018 -

MEGHAN MARKLE

อกี หนงึ่ ผหู้ ญงิ ทที่ วั่ โลกตา่ งจบั ตามองในปนี หนไี มพ่ น้ เมแกน มารเ์ คลิ นกั แสดงสาวชาวอเมรกิ นั จากซรี สี Suits เมอื่ เธอคอื ผู้หญิงที่ครองใจเจ้าชายแฮร์รี่เจ้าเสน่ห์แห่งราชวงศ์อังกฤษ และเขา้ พธิ เี สกสมรสกบั พระองคอ์ ยา่ งเปน็ ทางการเมอื่ เดอื น พฤษภาคมปนี ไมเ่ พยี งเทา่ นนั้ เมแกนหรอื ดชั เชสแหง่ ซสั เซกซ์ ยงั ขนึ้ แทน่ สไตลไ์ อคอนคนใหม่ เมอื่ เธอมาพรอ้ มสไตลม์ นิ มิ อล ทเี่ รยี บโกแ้ ละบคุ ลกิ ทสี่ งา่ งาม หากยงั คงความเปน็ ธรรมชาติ และสบายๆ ในแบบฉบบั สาวอเมรกิ นั ไวอ้ ยู่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.