“ทรัมป์” กลับลำาหันคุยโสมแดง

Post Today - - หน้าแรก -

ประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ของสหรฐั เปดเผยวา อาจกลับไปเจรจา กบั คมิ จองอนึ ผนู าํ สงู สดุุ ของเกาหลเี หนอื ในวนั ที่ 12 ม.ิ ย. ตามทเ่ี คยวางแผน ไวก อ นหนา นี้ นบั เปน การเปลยี่ นทา ทหี ลงั ประกาศยกเลกิ การประชมุุ ดงั กลา ว ไปกอนหนานี้ โดยระบุวารัฐบาลเปยงยางแสดงทาทีเปนปรปกษกับ สหรฐั อยา งเปด เผย ดา น ไมค พอมเพโอ รฐั มนตรตี า งประเทศ

สหรฐั และ คงั คยงุ ฮวา รฐั มนตรตี า งประเทศเกาหลีใต เหน็

พอ งวา จะรว มมอื กนั อยา งใกลช ดิ เพอl เจรจากบั เกาหลเี หนอื

จนกวา เกาหลีเหนือจะยอมปลดนิวเคลียรในท่สี ุด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.