ามนั

Post Today - - หน้าแรก -

หลังถูกสlอโซเชียลโจมตี คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ไดเ หน็ ชอบให ใชเ งนิ กองทนุ นาํ้ มนั เชอื้ เพลงิ ในสว นของบญั ชแี อล พีจีอุดหนุนราคากาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) สําหรับหุงตม 10 บาท ขณะเดยี วกนั แนวโนม ราคากา ซในสปั ดาหห นา อยูในชว งขาลง ซง่ึ อาจจะลด ลงไดอีก 20 บาท/ถังขนาด 15 กิโลกรัม ดังน้นั ที่ประชุม กบง.จึงเห็นชอบ ใหลดราคากาซแอลพีจีลงเหลือ 363 บาท/ถังขนาด 15 กก. มีผลวันที่ 28 พ.ค. 2561 ขณะเดียวกัน บริษัท ปตท.ไดลดราคาน้ํามันลงทันทีมีผลเมlอวัน ท่ี 26 พ.ค. 2561 นอกจากนั้นเพจ ปตท.ไดตอบโตขอความโจมตีพรอมระบุ จะฟองผูเผยแพรขอความตอตานการเติมน้ํามัน ปตท. ที่กลา วหาบริษัท ปลน คนไทย ในขณะทรี่ าคานา้ํ มนั ดบิ ในตลาดโลกไดล ดลงอยา งตอ เนอl ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.