รุมชิงสถานีบางซ่อื

Post Today - - หน้าแรก -

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) เปดเผยวา ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ (บอรด) รฟท. ได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ พื้นที่ 2,325 ไร เพlอพัฒนาเปนศูนยกลางการขนสงของเมืองหลวง ยา นธุรกิจ แหงใหมตลอดจนเปนสมารทซิต้ี ท้งั นี้แผนแมบทโครงการผา นความเห็น ชอบจากคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ ภาครัฐ (บอรดพีพีพี) เรียบรอยแลว โดยเตรียมเปดประมูลพื้นที่แปลง เอ จํานวน 32 ไร วงเงิน 1 หมlนลานบาท ปจจุบันมีเอกชนรายใหญ สนใจเขารวมประมูล เชน กลุมบริษัท เซ็นทรัล เนlองจากพื้นที่ดัง กลาวสามารถเชlอมตอกับหา งเซ็นทรัลลาดพราวได รวมถึงบริษัท ปตท.ยังแสดงความสนใจเชนกัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.