จี้สางปมตำารวจเลย 191 นายอ้างถูกโกง

Post Today - - หน้าแรก -

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปดเผยวา พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งการใหตรวจสอบกรณี ตํารวจภูธรจังหวัดเลย 191 นาย ซึ่งเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพย ตาํ รวจภธู รจงั หวดั เลย ไดเ ขา รว มโครงการบรหิ ารหนขี้ อง พล.ต.ต.สทุ พิ ย ผลิตกุศลธัช รองผูบัญชาการสํานักงานกําลังพล ซึ่งเปนผูบังคับการ จังหวัดเลยในขณะนั้น แตผลปรากฏวาผูบริหารโครงการไมไดทําตาม ขอ ตกลง เบอื้ งตน กองบญั ชาการตาํ รวจภธู รภาค 4 ตง้ั กรรมการสอบสวน แลว คาดรูผลใน 30 วัน และแมผูถูกรองเรียนจะเปนตํารวจระดับสูง แตหากมีความผิดก็ตองดําเนินคดี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.