‘คลื่นเสียงโจมตี’ ปลุกมะกันผวาภัยลึกลับ

Post Today - - หน้าแรก -

ดงั กลา วไดเ ลย และสาํ หรบั กรณลี า สดุ ท่ี เกดิ ขน้ึ ในจนี นน้ั ยง่ิ แทบไมส ามารถหาแรง จงู ใจของจนี ทจ่ี ะมงุ โจมตเี จา หนา ทร่ี ฐั บาล สหรฐั โดยเฉพาะการเกดิ เหตนุ ้ีในเมอื ง กวา งโจว เมอื งทเ่ี นน ดา นธรุ กจิ และอยู หา งจากกรงุ ปก กง่ิ เกอื บ 200 กโิ ลเมตร การสรา งความเสยี หายทางกายภาพแบบ ถาวร” เจอรเ กน อลั ทม านน นกั ฟส กิ สจ าก มหาวทิ ยาลยั ดอรต มนุ ในเยอรมนี กลา ว พรอ มเสรมิ วา เสยี งทส่ี ามารถสรา งความ เสยี หายใหร า งกายมนษุ ยไดจ ะตอ งมคี วาม ดงั อยา งมาก แตกตา งจากเสยี งเบาๆ ไม ชัดเจน ท่บี รรดานักการทูตสหรัฐในจีน และควิ บาไดย นิ

กอนหนาน้ี สหรัฐเองก็เคยใชคลlน เสยี งมากอ น เชน การใชอ ปุ กรณป ลอ ย คลนl ความถส่ี งู (Long Range Acoustic Device : LRAD) ควบคุมฝูงชนใน รัฐนิวออรลีนส หลังเกิดเฮอรริเคน แคทรินา เมlอป 2005 รวมถึงการใช ปองกันฝายตรงขามโจมตีทาเรือชวง สงครามอิรักป 2003 ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.