อินฟราซาวด์

เผยประเภทอาวุธคลื่นเสียง

Post Today - - หน้าแรก -

: ความถี่นอยกวา 20 เฮิรตซ

- ระดับความถี่ต่ําเกินกวาที่มนุษยไดยิน

- ตอ งใชอ ปุ กรณเ ฉพาะสรา งคลนl เสยี งและลาํ โพงขนาดใหญก ระจายเสยี ง - กรณีไดยินเสียงดังกลาวเปนเวลานาน อาจกอใหเกิดอาการเวียนศีรษะ อาเจียน หรือถายอุจจาระออกมาแบบควบคุมไมได

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.