กูเกิล-เฟซบุ๊ก โดนฟ้องละเมิด GDPR

Post Today - - หน้าแรก -

บรัสเซลส - แม็กซ ชเรมส นักเคลlอนไหวดาน ความเปนสวนตัวผูบริโภคและทนายความขององคกร อิสระ NOYB ยlนฟองกูเกิลและเฟซบุก กรณีละเมิด กฎหมายคุมครองขอมูลสวนตัว (จีดีพีอาร) ของสหภาพ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.