สิงห์บลูจ่อเซ็นซารร์

Post Today - - หน้าแรก -

เชลซี ตกเปนขาวยอมจายคา ฉีกสัญญา 8 ลานปอนด (ราว 344 ลานบาท) ใหกับนาโปลี และเตรียม เซ็นสัญญา 2 ป กับ เมาริซิโอ ซารรี ดวยคาเหนlอย 5 ลานปอนด (ราว 215 ลานบาท) ตอป แมยังไม แยกทางกบั อนั โตนโิ อ คอนเต อยา ง เปน ทางการ โดยอนาคตของ อลั บาโร โมราตา กองหนา สเปน กย็ งั ไมช ดั เจน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.