เมยร์ บั นงิ่ ไมพ่ อ ไทยพ่า่ายญี่ปุ่นุ่น0-3ควา้้ารองแชมป์อ์อูเูเบอร์ค์คัพัพ

Post Today - - หน้าแรก -

โพสตทูเดย - เด่ยี วมือ 1 ไทย เผย เสียสมาธิหลังกรรมการไมใหดูภาพ รเี พลย กอ นดญู ปี่ นุ ฉลองแชมปส มยั 6

รัชนก อินทนนท สตารทีมไทย ยอมรับวา เสียสมาธิ หลังโตเถียงกับ กรรมการท่ีปฏิเสธการขอดูภาพรีเพลย ตอนสกอร 3-2 ในเกมที่สอง แมตช พาย อากาเนะ ยามากูชิ มือ 2 ของโลก 15-21, 19-21 ในแบดมนิ ตนั ประเภททมี ชิงแชมปโลก “อูเบอร คัพ 2018” รอบ ชิงชนะเลิศกับญี่ปุน ที่อิมแพ็ค อารีนmา เมืองทองธานี เมlอวันที่ 26 พ.ค.

“ยามากูชิ มีสมาธิมากกวา เมย รูสึกไมดีนัก หลังจากพยายามชี้แจงกับ กรรมการ เพราะเขาไมเชlอเมย รูสึก เสยี ใจ เพราะอยากควา แตม แรกใหท มี ” มือ 4 ของโลกชาวไทย กลาว

ทั้งนี้ ญี่ปุุน เก็บอีก 2 แตมรวด หลังจากนั้นจากหญิงคู ยูกิ ฟูกูชิมา กับ ซายากะ ฮิโรตะ คูมือ 2 ของโลก ชนะ จงกลพรรณ กิติธรากุล และ พุธิตา สุภจิรกุล ท่ีสลับลงเลนแทน รวินดา ประจงใจ 21-18, 21-12 และหญิง เดี่ยวมือ 2 โนโซมิ โอกุฮาระ เอาชนะ ณชิ ชาอร จนิ ดาพล แบบไมย ากเยน็ 21-12, 21-9 ควาแชมปสมัยที่ 6 และเปนสมยั แรก นบั ตงั้ แตป 1981 ไปครองไดส าํ เรจ็

คณุ หญงิ ปท มา ลสี วสั ดต์ิ ระกลู นายก สมาคมกฬี าแบดมนิ ตนั แหง ประเทศไทยฯ ในฐานะผจู ดั การทมี กลา ววา แมน กั กฬี า ไทยจะไมส ามารถควา แชมปม าครองได กต็ อ งขอบคณุ แฟนกฬี าชาวไทยทกุ คนที่ เขา มาชมและเชยี รในสนามอยา งคบั คง่ั สรา งบรรยากาศทที่ ง้ั นกั กฬี า สตาฟฟโ คช และเจา หนา ทที่ กุ คนตอ งจดจาํ ไปตลอด ชวี ติ เพราะเปน การบนั ทกึ ประวตั ศิ าสตร รว มกนั ของคนไทยในวงการแบดมนิ ตนั โลกอีกคร้งั หนึ่ง

“ยอมรบั วา นกั กฬี าของเราไดส อู ยา ง เต็มที่แลว แตเนlองจากกราํ ศึกหนักมา โดยตลอด เพราะตองเจอกับจีนดีกรี แชมป 14 สมัย ในรอบรองฯ และรอบ 8 ทีมก็ผานอินโดนีเซีย อดีตแชมป 3 สมัย จึงสงผลตอสภาพรางกาย ซึ่งแม เราไมสามารถควาแชมปได ก็เชlอวา นักกีฬาผูฝกสอน รวมถึงชาวไทยทุก คนจะภาคภูมิใจ ท่ีไดเปนสวนหนึ่งใน การสรางประวัติศาสตรครั้งนี้” นายก ขนไกไ ทย กลาว

อยางไรก็ตาม ผลงานของทีม แบดมินตันสาวไทยครั้งนี้ ถือวาทําได เกินเปาหมายที่ต้ังไวคือ เขารอบรอง ชนะเลิศและเปนไปตามแผนงานของ สมาคมกฬี าแบดมนิ ตนั ฯ เพอl เปา หมาย ในการควา เหรยี ญรางวลั ในกฬี าโอลมิ ปก เกมส 2020 ท่กี รุงโตเกียว

ขณะท่ศี ึกโธมสั คัพ หรือชิงแชมป โลกประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 27 พ.ค. “เต็งหนึ่ง” จีนจะพบกบั ญี่ปุน เวลา 13.00 น. ▪

- ภาพ : อีพีเอ

เริ่มวันน้ี : ราฟาเอล นาดาล มือวางอนั ดับ 1 จากสเปน ลงซอมเตรียมความพรอม สําหรับการปองกันแชมปเทนนิสแกรนดสแลม “เฟรนช โอเพน” ที่จะเปดฉากดวล แร็กเกตในวันที่ 27 พ.ค.นี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.