ไร้กระบวนท่ากับศูนย์ตาของเจ็ต ลี

Post Today - - หน้าแรก -

คานิยมนี้มาตัดสินวาเรามีคุณคาแคไหน ...ความจริงก็คือ สงิ่ หนงึ่ ๆ ไมม คี ณุ คา ในตวั มนั เอง คณุ คา มนั เกดิ จากการนยิ าม แลวเรากําหนดคาใหมัน บางคนมีเงินไมกี่พันก็มีความสุข แลว บางคนมีเงินสักลานสองลานก็ยังรูสึกยังไมพอใจ แลว คณุ คา ทแ่ี ทจ รงิ อยทู ี่ไหน? สงิ่ สาํ คญั คอื เรากาํ หนดคณุ คา ของ เราในใจเราอยางไร

หลังจากผมเริ่มปฏิบัติธรรม ผมเริ่มเขาใจแจมชัดขึ้น วาชวงชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลง ผมควรจะมองดูความไมจีรัง ดวยความปลอยวาง ดังนั้น ผมจึงเฝารอที่จะเผชิญกับความ ผดิ พลาดดว ยความสบายใจ นี่ไมใชง อมอื งอเทา หรอื มองโลก ในแงลบ ผมแคไมกังวลหรือยึดติดในผลลัพธ

บางครั้ง เมlอมองดูผูคน ผมสามารถมองเห็นอารมณ ตา งๆ ทปี่ ระทบั รอยบนใบหนา ทเี่ กดิ ขนึ้ จากความอนจิ จงั ความ ไมจีรังไมใชแคหลักการในคัมภีรพุทธศาสนา แตเพราะเรา แยกการปฏบิ ตั ธิ รรมจากชวี ติ ประจาํ วนั (จงึ คดิ เชน นนั้ ) ความ จรงิ การใชช วี ติ ประจาํ วนั คอื การปฏบิ ตั ธิ รรม และการปฏบิ ตั ธรรมคือ การใชชีวิต พุทธศาสนาไมใชการแยกตัวจากโลก เราจะพบหลกั พทุ ธธรรมในชวี ติ ประจาํ วนั อยา งละเลก็ ละนอ ย ขึ้นอยูกับวาเรามีประสบการณในชีวิตวันๆ หนึ่งอยางไร ปรากฏการณไมเคยเปลี่ยนแปลง มันไมไดดีขึ้นหรือเลวลง แตอารมณของเราตางหากที่หวั่นไหวไปกับชั่วดี

หลังจากอายุสี่สิบ กําลังกายกําลังใจผมไมเหมือนกับ ตอนอายุยี่สิบ ผมจึงเริ่มเห็นคุณคาของคํากลาวที่วา “เกิด เปนมนุษย มีรางกายสมบูรณเปนสิ่งล้ําคาและหายาก” (ขอความจากพระสูตร) ตอนนี้ผมมีฐานะการเงินที่มั่นคง ผมจึงตัดสินใจที่จะใชเวลาปฏิบัติและเผยแพรหลักธรรมให มากขึ้น

จุดเปลี่ยนสําคัญคือหลังจากผมมาเปนชาวพุทธ ในป 2540 ผมคิดที่จะเลิกงานแสดงเพlอปฏิบัติธรรมและศึกษา ธรรมอยางจริงจัง แตพระอาจารยบอกวาผมไมควรปลีกตัว ทา นอยากใหผ มเปน นกั แสดงตอ ไปและเชอl วา ผมมพี นั ธกจิ ที่ ยิ่งใหญ ซึ่งผมไมรูวาเปนพันธกิจอะไร หลังจากศึกษาพุทธ ศาสนามา 5 ป ไปพบพระอาจารยที่มีชlอเสียงหลายทาน ผม รสู กึ จรงิ ๆ วา พนั ธกจิ ของผมคอื การแบง ปน ความสขุ ในธรรมะ กับคนอlนๆ (พระอาจารยเซิ่งเหยียนอธิบายวา พันธกิจของ หลเี หลยี นเจยี๋ คอื การเปน โพธสิ ตั ว โดยใชค วามเปน นกั แสดง ทําใหผูคนในแผนดินใหญสนใจธรรมะมากขึ้น)

ทุกสิ่งเริ่มจากพื้นฐาน ระดับสูงสุดของวิทยายุทธคือ ไรกระบวนทา หากมือใหมตองการจะเอื้อมถึงขั้นไรกระบวน ทาในคราวเดียวจะพังพินาศ การฝกวิทยายุทธก็เหมือนการ สรางบาน ตองมีรากฐานที่มั่นคง จากรางกายเขาถึงผัสสะ แหง ใจ เมอl เราควบคมุ รา งกายได เมอl ฝก วทิ ยายทุ ธส ายตา งๆ จะรูสึกไดถึงจักรวาลที่แผซานในทรวงอก กระบวนทาที่ออก มาจะไรกระบวนทา (ศูนยตา) ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.