ผยง ศรีวณิช ป้นั้น้ั ‘กรุงไทย’ สูอ่ นาคต

Post Today - - สาระสรรค์ - Aชลลดา อิงศรีสว่าง

นับจากวันท่ี 8 พ.ย. 2559 เปนเวลาปกวาใน ตําแหนงกรรมการผูจัดการ ธนาคารกรุงไทย ของ ผยง ศรีวณิช กับภารกิจ การซอม สรา ง และตอ ยอด โดยมเี ปา หมายพาธนาคารกรงุ ไทยไปสธู นาคาร แหง อนาคต (Future Bank) ในยคุ เศรษฐกจิ ดจิ ทิ ลั

“Future Banking จะนํามาซึ่งการกําหนด ยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการยกระดับท้งั หมด ไมว า จะเปนระบบ ผลิตภัณฑทางการเงิน บุคลากร โดย การนาํ นวตั กรรมมาใชเ พอื่ ตอบโจทยล กู คา ใหไดใน ทุกมิติ” ผยง กลา ว

ดังนั้น ธนาคารจึงไดต้ังศูนยนวัตกรรมขึ้นมา 4 แกน ประกอบดว ย 1.เทคโนโลยี อนิ โนเวชนั่ เพอื่ เขา ใจสารพดั เทคโนโลยที สี่ ามารถนาํ มาใชป ระโยชน ได 2.ดาตา อินโนเวชั่น ยกระดับข้ึนมาจากการ พัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญที่มีอยูเดิม 3.บิซิเนส อนิ โนเวชน่ั ปรบั โมเดลธรุ กจิ ใหมด ว ยการนาํ นวตั กรรม มาใช และ 4.โปรเซส อนิ โนเวชนั่ เปลย่ี นกระบวนการ จากกระดาษเปนการไมใชกระดาษ

ทั้งนี้ 4 แกนดังกลาวตองทําพรอมกันและ ประสานกัน ขาดอันใดอันหนึ่งไมได โดยทั้ง 4 แกนนน้ั จะตอบโจทยก ารสรา งความสมั พนั ธก บั ลกู คา ซึ่งมีหลักๆ 4 ดาน คือ ผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย การเขาใจลูกคาในแตละเซ็กเมนต การมีชองทาง ทลี่ กู คา สามารถเขา ถงึ ไดต ามตอ งการทลี่ กู คาจะไป รวมถงึ พฤตกิ รรมการทาํ ธรุ กรรมของลกู คา ทเี่ ปลยี่ น ไปดวย

ผยง กลาววา เม่ือเราเขาใจลูกคาก็จะมี ชองทางใหมๆ ในการเขา ถงึ บริการทางการเงิน เรา จะมผี ลติ ภณั ฑก ารเงนิ ใหมๆ ทเี่ หมาะกบั ลกู คา แตล ะ กลุมหรือแตละราย ซึ่งการที่จะเขา ใจลูกคา ไดลึกซึ้ง เราตองฝงตัวเขาไปอยูในระบบนิเวศของลูกคา

ดังนั้น ธนาคารไดเลือกเจาะกลุมเปาหมาย ลูกคาที่ธนาคารมีศักยภาพใหการใหบริการ ผาน ระบบนิเวศ (Ecosystem) 5 กลุม ไดแก กลุม หนวยงานภาครัฐ (Government) กลมุ สวัสดกิ าร ของรัฐ (Welfare) กลุมปจจัย 4 เนนดา นสุขภาพ และการรักษาพยาบาล (Health and Medical) กลมุ คนรนุ ใหม (University and Education) และ ระบบขนสง (Mass Transit) โดย 5 กลุมดังกลา ว เปนจุดแข็งของธนาคารที่จําเปนตองพยายาม รักษาฐานท่ีม่ันไวใหได หากประสบความสําเร็จ เชื่อวาระบบนิเวศน้ีจะเชื่อมโยงการใหบริการไปสู ระบบนิเวศอื่นๆ ได

“ความทา ทายของธนาคารกรงุ ไทย ตอ งวิ่งให เรว็ กวา คนอน่ื เพราะเราเรม่ิ ชา กวา จะรวู า ธนาคาร ตองกาวไปทางใดท่ีจะเปนอนาคตอยางแทจริง ตอ งใชเ วลานาน โดยในชว งแรกมองมติ ขิ องดจิ ทิ ลั เพียงผลกระทบวาจะทําใหคาธรรมเนียมลดลง ซึ่งสุดทายคาธรรมเนียมจะไมมีอยูดี จนมาเขาใจ ถงึ การสรา งความสมั พนั ธ (Engagement) กบั ลกู คา เพราะหากไปโฟกัสเพียงคาธรรมเนียมจะเหนื่อย มาก คา ธรรมเนียมที่ลดลงทุก 1 ลา นบาท ธนาคาร ตองลดตนทุนใหได 3 ลานบาท เพราะตนทุน กลับหัวกลับหางกับรายได” ผยง กลา ว

นอกจากนนั้ ธนาคารไดแ กไขกฎระเบยี บหลาย ดา นเพอื่ ความคลอ งตวั ในการทาํ งาน เพราะระเบยี บ ตางๆ ออกมานานแลวก็ไมเหมาะกับสถานการณ ปจจุบัน บางเรื่องมีอายุ 7-10 ป ทําใหพนักงาน เกร็งมากในการนําเรื่องมาเสนอคณะกรรมการ ธนาคารเพื่อพิจารณา ก็เลยเอาระเบียบมาทําให ชัดเจน แตทั้งหมดนี้จะทําขั้นตอนใหถูกตอง

“ปท่ีแลวเราปรับระบบงานภายในเยอะ มี กระบวนการพจิ ารณา โยกยา ย ใหพ นกั งานในเครอื มาเติบโตในธนาคาร หวังแกคาครองชีพพื้นฐาน ทาํ ใหก ารโยกยา ยงา ยขนึ้ ปรบั การเตบิ โตใหพ นกั งาน โตขามสายงาน ใหเปนหน่ึงในตัวบวกหลัก เรา ผลักดันใหเกิดขึ้นมาเมื่อปที่แลว เราสรางระบบ กรุงไทยคุณธรรมขึ้นมา พวกน้เี ปนฟาวเดช่นั เรื่อง ระบบ เรื่องคน” ผยง กลา ว

สําหรับเรื่องที่อยากทําแลวยังไมไดทํา เรื่อง ของทักษะความรูความสามารถของพนักงาน สิ่งที่ จะตองทําใหไดคือการเปลี่ยนกองทัพของเรา สองหมื่นกวาคนเขาสููยุคฟวเจอรแบงกกิ้งอยางมี คณุ คา คา งานกบั เนอื้ งานยงั เขยง กนั อยู คา ตอบแทน ตองสะทอนคางานใหได อายุเฉลี่ยพนักงานนอย ลงจาก 50 กวา เปน 30 กวา นั่นคือสิ่งที่จะตอง ทําในระยะตอไป ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.