‘สุวุ รรณีี จินินินชาง’ สู่เู่เู่ จ้า้า้าของอสังัังหา

ชีวีวิติตเริ่มิ่มจากศูนูนย์์

Post Today - - สาระสรรค์ - Aวราภรณ์ เทียนเงิน

ชวี ติ เรมิ่ ตน จากศนูู ยแ ละตอ งไปอยปูู ระเทศไทย แถม พูดภาษาไทยไมได ทั้งหมดไมไดเปนอุปสรรค แตเปน บททดสอบและแรงผลกั ดนั สาํ คญั ตอ “สวุุ รรณี จนิ ชาง” ประธานบริหารบริษัท นิราวิลล พร็อพเพอรตี้ สามารถ กาวขามทุุกบททดสอบสําคัญในชีวิต ตั้งแตการทํางาน แรกในไทย กับอาชีพแมบาน สูธุรกิจเสื้อผา และยึด คําวา มุงม่ัน พยายาม ขยันอดทน จึงกาวสูผูบริหาร บริษัทอสังหาริมทรัพยในปจจุบัน

“สวุ รรณี จนิ ชาง” ประธานบรหิ าร บรษิ ทั นริ าวลิ ล พร็อพเพอรตี้ ผูประกอบธุรุ กิจ อสังหาริมทรัพย ภายใต แบรนด “นิราวิลล” ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เปดเผยวา ไดเริ่มตนชีวิตที่ประเทศไทยมารวม 35 ปแลว จากป 2525 ท่ีไดต ดั สนิ ใจยา ยจากประเทศจนี มาอยปู ระเทศไทย โดยการมาไทย อาชีพแรกคือ แมบาน ไดตั้งใจทาํ งาน อยา งเตม็ ทแี่ ละมคี วามสขุ กบั การทาํ งาน ไดร บั เงนิ เดอื น 400 บาท ก็สงกลับไปใหคุณพอคุณแมท่ีประเทศจีน ซึ่งไดทํางานแมบาน 7 เดือน จนถึงจุดที่คิดวา เรามา เมืองไทย ไมไดอยากเปนแมบาน เริ่มเห็นแสงสวาง ทําใหตัดสินใจไปทาํ อาชีพการเย็บเสื้อผา

การทําอาชีพเย็บเสื้อผ้า เนื่องจากเป็นงานที่มี ความถนัดและไดทําตั้งแตอยูที่ประเทศจีน การทํางาน เย็บเส้ือผาก็พูดภาษาไทยไมได อานหนังสือไทยไม ได ตองใชวิธีขบั มอเตอรไซคและไมมีใบขับขี่ไป สงตามตลาด มที ั้งชวงเจออุปสรรคลูกคาหนีไป

ไมจ า ยเงนิ แตไ มท อ หาทสี่ ง สนิ คา ใหม และขยาย ไปท่ีศูนยคาสง โบเบ จึงเจอเจาของรานเปน ชาวจีน และพูดภาษาจีนภาษาแตจิ๋ว ทุกคน ใหความเอ็นดู และสั่งเสื้อผา สงผลใหธุรกิจ เริ่มขยายตวั

ไดท าํ ธรุ กจิ เสอื้ ผา จากคนงาน 3-4 คน และ ขยายมาเรอl ยๆ ตอ มาไดข ยายสกู ารทาํ โรงงาน มเี ครอl งจกั รในโรงงานรว ม 50 เครอl ง และ จา งขา งนอกเยบ็ ดว ย โดยทาํ ธรุ กจิ เสอื้ ผา ยนี สส าํ หรบั เดก็ แตเ มอl ทาํ มารว ม 22 ป เรมิ่ เผชญิ กบั การแขง ขนั ในตลาดและ มียอดคาํ สงั่ ผลติ (ออรเ ดอร) ลดลง มาก เปนจุดเปลี่ยนทําใหตองมอง หาธรุ กจิ ใหมแ ละตอ งดแู ลพนกั งาน

จึงสนใจทําธุรกิจอุปกรณ

เครอl งเขยี น โดยสงั่ ผลติ ทจี่ นี และสงั่

ตามพน้ื ทตี่ า งๆ และในหา ง แตเ มอl ทาํ ตอไปก็เจอสถานการณท่รี านคามีการ

สง สนิ คา คนื มาใหบ รษิ ทั เมอl ขายไมห มด ทําใหควบคุมตนทุนไดลําบาก และ โรงงานที่ผลิตก็็ไมใชของบริษัท ซึ่ง ไดทําธุรกิจเครlองเขียนมาประมาณ

3 ปจึงหยุด และระหวางนั้นไดสนใจ

ทาํ ธุรกิจอสังหาริมิ ทรัพยควบคูกัน มา จากการมีญาติมาชวนใหทํา เร่ิมจาก อพารตเมนตใหเชา

ระยะแรกจากทําเลหนองแขม จาํ นวน 2-3 ไร และไดขยายไปพื้นที่สมุทุ รสาคร โดย ทําทั้งโครงการ บานเดี่ยว ทาวนเฮาส บานแฝด และ มาทําอยู 10 ปแลว ซึ่งการเลือกทําเลแหงนี้ เพราะ อยูภูภายใตงงบทบี่บรษิษทัทดูแูแลได และไดรรบับสง่งิ ทดี่ดีจากการมี ลกู คาสนับสนุน

“โชคดที ี่ไดห นุ สว นและทมี งานทดีี่ มนี า้ํ ใจ เดียวกัน บริษัทมีทีมงานที่อยูเคียงบา เคยี งไหลก นั มาตลอด มพี นกั งานทอ่ี ยกู บั เรามารวม 30 ปแลว มีความซlอสัตย ทาํ ใหเ ราเดนิ มาไดจ นถงึ วนั นีี้ ทกุ อยา ง ตอ งมกี องหนนุ กองหนนุุ ดเี ปน กาํ ลงั ใจ ใหเ ราสมู าจนถงึ วนั นี้ ทกุ อยา งทปี่ ระสบ ความสาํ เร็จและฝาฟนมาได ไมใชเรlอง งา ย ถอื เปน เรอl งใหมแ ละมคี วามยาก” สุวรรณี กลาว ตลอดระยะเวลา 10 กวา ป การบริหารองคกรตองมอง ทิศทางใหชัดเจน เปรียบ เสมือนเราเปนมด 1 ตัว และเราไมสูกับชาง เรามี ทางเดนิ มดของเรา เลอื ก ทางของเราทีดี่ ีสุด การ ทํางานดวยความขยัน อดทน ความพยายาม โดยบริษัทจะตองดู รายละเอียดเยอะกวา บรษิ ทั อนl ๆ มกี าํ ไรนอ ยกวา บรษิ ทั อนl พรอ มกบั ใชแ นวทาง พอประมาณการ และดแู ลคา ใชจ า ย ทั้งหมดใหอยูในกรอบ ขณะทกี่ ารสรา งบา นใหแ กล กู คา ใหค วามใสใจดแู ลลกู คา ใหด ที สี่ ดุ ทาํ ให ลกู คา บอกปากตอ ปากกนั ไปเรอl ยๆ จงึ ขยายสกู ารเปดโครงการใหม ท่ลี ูกคา ตอบรับดีมาตลอด โดยหลักการสําคัญ ของการสรา งบา นคอื ทาํ บา น เหมอื นกบั เราซอ้ื บา นอยเู อง

“การบริหารอสังหาริมทรัพย อาจจะเปนเพราะ ทุกอยางคงจะมาจากการมีอยูในตัวอยูแลว ทาํ ใหไปได อัตโนมัติ เจอปญ หาก็ตองใชสติ ไมใชโ วยกอน การโวย ไมใชแกปญหา เราตองการเปล่ียนปญหาสูปญญาให ได” สุวรรณี กลาว

ในชวงที่ผานมาบริษัทไมเคยเกิดวิกฤต แมวา ประเทศไทยจะมีทั้งสถานการณ การเมือง น้ําทวม สะเทอื นทกุ คน แตบ รษิ ทั ไมก ระทบ และไมไ ดม องทกุ อยา ง เลวรา ย ทกุ อยา งการบรหิ ารมาจากประสบการณ จงึ เลอื ก สรา งโครงการในทาํ เลทนี่ มคี วามเชอl มนั่ วา จะขยายกลมุ ลูกคาไปไดเรlอยๆ พรอมกับการเลือกเปดโครงการใหม ในจํานวนไมมากในแตละป เพlอดูแลและบริหารจัดการ ได อีกสิ่งสําคัญคือ ความไมประมาท

“หลักบริหารองคกรบอกกับทีมงานวา น่ีคือ หมอ ขา วสว นรวมของเรา ทกุ คนตอ งรกั ษา ทกุ คนตอ งหานา้ํ ตอ งหาขา ว ตอ งไปดว ยกนั ชว ยเหลอื กนั ” สวุ รรณี กลา ว

“สุวุ รรณี” กลาวอีกวา ปจจุบุ ันอายุจุ ะ 60 ปแลว เราจะเกษียณเมlอไหรก็ได ในทุกวันนี้ใชชีวิตสมถะ เชน วันหนึ่ง มีขาวตม 2 ฟอง เชา 1 ชาม เย็น 1 ชาม หรือ ชามเดียว หรือปลา 1 ชิ้นก็ไดแลว เราใชชีวิตสมถะ ที่สุด ไมไดใชชีวิตหรูหราและเรามีความสุุขในการใช ชีวิต “ทําเลหลักสมุทรสาคร ทาํ เลนี้ดีที่สุด ยังพัฒนาได อีกเยอะ ถาเกิดอีก 3 ชาติ จะพัฒนาไปไดอีก ท่เี ยอะ มากๆ เปนทําเลทองทั้งหมดในสายตาเรา ถาเราใสใจ ทํา ตองขอบคุุณแผนดินที่ใหโอกาสเรา” สุวุ รรณี กลาว

“สุวรรณี” กลาวทิ้งทายวา อยากแนะนาํ คนท่ชี ีวิต อาจจะกําลังมีปญหาในเรlองใดก็ตาม ไมอยากใหมอง วา “ชีวิตกําลังติดลบ” หรือคนที่ชีวิตเริ่มตนจากศูนย ทุกอยางมีโอกาส เรามองวาประเทศไทยเปนแผนดินที่ นmาทาํ มาหากินที่สุด ไดฟงจากหลายคนที่ไปทาํ งานหรือ อยูในตางประเทศหลายๆ ประเทศ ก็ไมมีใครชlนชม เทากับการอยูประเทศไทย นอกจากมีอคติกับเมืองไทย ขอชมประเทศไทยเปนเมืองที่นmาทํามาหากิน และเปน แผนดินทองจริงๆ ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.