หัวัวหินินิ

Post Today - - สาระสรรค์ - ถาวร หลีกภัย

aยังจําไดวาตอนเรียนมัธยมปลาย ผมจะนั่งรถไฟจากตรังเขากรุงเทพฯ เมlอถึงสถานีรถไฟหัวหิน จะเปนชวงเชาของวันใหม พอคาแมคาจะมาเร ขายของ น้ําก็มีขายดวย ขันละ 1 บาท เพlอใหบริการผูโดยสารทานที่จะ อยากลางหนาลางตา หลังจากนั่งหรือนอนบนรถไฟมาตลอดคืน ผลไมก็มี ขาย แตหัวหินมีผลไมพิเศษอยููอยางหน่ึงที่ไมมีขายสถานีไหน มีแตสถานี หวั หนิ คอื ทบั ทมิ และสนิ คา ทขี่ าดไมไ ดม ขี ายทงั้ ป เปน ของฝากทาํ จากเปลอื ก หอยเปนท่รี ะลึกจากหัวหินเมืองชายทะเล

จากสถานีรถไฟหัวหิน ถามองไปทางตะวันออก จะเห็นชายทะเลอยู ไมไ กลเลย บริเวณนั้นมีหาดทรายขาวสวยงาม ทรายเม็ดละเอียดเปนเสนmห ของหัวหิน และเปนมนตรขลังใหผูคนไดมาเย่ยี มเยือนหัวหินอยูเสมอ

พอรถไฟเคลอl นจากสถานรี ถไฟ มองไปทางตะวนั ตกจะเปน หนิ ขาวโผล ใหเ หน็ ตดั กบั สเี ขยี วของทวิ ไม ผมมขี อ สงสยั มานานแลว วา หนิ สขี าวทผ่ี มเคย เห็น มันคือหินอะไร

ปลายป 2554 ผมหนีนํ้าทวมใหญในกรุงเทพฯ มาพักที่หัวหินหลาย สัปดาห เกือบทุกวันผมจะมาเดินเลนท่ีชายหาดหัวหินบริเวณหนาโรงแรม รถไฟเกา ซึ่งเปนบริเวณที่ผมคิดวานmาจะเปนหาดทรายที่สวยที่สุดของ หวั หนิ ไดเ หน็ สภาพชายทะเลในเวลานา้ํ ขนึ้ และนา้ํ ลง และไดเ ขา ใจแลว ทาํ ไม ที่นี่จึงชlอหัวหิน ก็เพราะวาเวลานา้ํ ลดจะมีหินโผลมากมายท่บี ริเวณชายหาด หินโผล (Outcrop) เปนพวกหินไนส (Gneiss) บริเวณใตชายหาดก็จะเปน หินไนสเปนสวนใหญ การกัดเซาะของคลlนไดกัดกรอนหินอยูทุกวัน จะเห็น หินบางแหงแตกหักผุพังลง แรควอตซหรือ Sio2 ซึ่งอยูในหินไนส คงทน มากกวาแรอlน จะคงเหลือเปนเม็ดทรายใหกับชายหาดดวย

สําหรับหินสีขาวที่โผลใหเห็นตัดกับทิวไมสีเขียวนั้นอยูบริเวณเชิงเขา แทจริงแลวเปนสวนบนของสายแรควอตซ (Quartz Vein) หรือจะเรียก พนังควอตซ (Quartsz Dike) ก็ได พนังควอตซ ประกอบดวย SiO2 จะ แข็งทนทานกวาหินทองที่ (Country Rock) จึงทําใหพนังควอตซโผลพน ดินเห็นเปนกาํ แพงหิน

จากบรเิ วณพนงั ควอตซท เี่ ชงิ เขา ผมไดเ ดนิ ขนึ้ เขาจนมาถงึ ทร่ี าบสงู บน เขาซง่ึ อยไู มไ กลกนั ผมไดพ บเหมอื งเกา เปน เหมอื งแรค วอตซม รี อ งรอยการ ทาํ เหมืองในสายแรควอตซ มีความกวางไมนอยกวา 5 เมตร และมีความ ยาวกวา 100 เมตร คาํ นวณปริมาณแรควอตซที่ถูกทําเหมืองไปแลวหลาย หมlนตัน และแรควอตซกอนที่ยังตกคางอยูที่เหมืองก็กวารอยตน

พนงั ควอตซห รอื สายแรค วอตซเ กดิ จากแรค วอตซแ ทรกตวั ตกผลกึ ตาม ระบบแนวรอบแตก (Fractures) ของหนิ ทอ งที่ ดงั นน้ั พนงั ควอตซท งั้ บรเิ วณ เชิงเขาและบนเขา จะเกิดในแนวที่ขนานกันท้งั สิ้น

สําหรับประโยชนของแรควอตซ หรือแรเขี้ยวหนุมาน ใชทําเครlอง ประดับอุปกรณในกลองจุลทรรศนเลนส ทาํ ปริซึมเลนส นาฬªกาควอตซ ทาํ แกว และถามีมลทินสูง ก็ใชทาํ กระดาษทราย เปนตน

สําหรับแรควอตซที่มีคุณภาพสูงมาก SiO2 มากกวา 99.20% ก็สามารถนําไปผลิตโซลารเกรด ที่ใชเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตเซลล แสงอาทิตย (Solar Cells) ซึ่งจะเปนการเพิ่มมูลคาแรควอตซราคาถูกใหมี มลู คามหาศาล และประเทศไทยก็มีศักยภาพสูงในเรื่องสายแรควอตซที่จะ นํามาใชเปนวัตถุดิบในเรื่องนี้ และหนวยงานที่เกี่ยวของก็มีขอมูลในเรื่องนี้ อยูแลว

หวั หนิ ในวนั นเี้ ปน เมอื งทอ งเทย่ี วทมี่ ชี อl เสยี ง ทรพั ยากรธรรมชาติ ภเู ขา ทะเล และหาดทราย ทส่ี วยงาม ชาวหวั หนิ ตอ งชว ยกนั ดแู ลและรกั ษาไว การ ทาํ เหมอื งแรค วอตซในเขตเมอื ง มกี ารเจาะ การระเบดิ ยอ มสง ผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมและชุุมชน อยางไรก็ตาม การทําเหมืองแรควอตซในเขตเมือง หัวหินนี้ไดหยุดุ กิจการไปแลว

หัวหินเมlอวันวาน มีทั้งเหมืองแรควอตซ และภาพถายที่ผมเคยไดถาย ไวยืนยันไดวา หัวหินเคยมีเหมืองหินออนบนเขาที่อยูในเขตเมืองดวย แต หัวหินในวันน้ีเปนเมืองตากอากาศที่มีชlอเสียงไปทั่วโลก (ดังในภาพ) แต หัวหินในวันนี้เปนเมืองตากอากาศที่มีชlอเสียงไปทั่วโลก ดังน้นั การจะพูดถงึ การทาํ เหมืองแรในเขตเมืองแคคิดก็ผิดแลว ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.