สงิงิ สาราสัตัตัตัตว์์

Post Today - - สาระสรรค์ - Aปริญญา ผดุงถิ่น

หลายเดือนกอน ผมบังเอิญมากๆ ไดไปรับ รายงานอนั นาm ตนl เตน เสอื ลายเมฆ (Clouded Leopard) ลาชะมดแผงหางปลอง (Large Indian Civet) จากปากของประจักษพยานผู เห็นเหตุุการณพอดี

เหตกุ ารณน เี้ กดิ ขนึ้ บนอทุ ยานแหง ชาตเิ ขา ใหญ จดุ เกดิ เหตเุ ปน รา นกว ยเตยี๋ ว-รา นอาหาร ตามสง่ั เลก็ ๆ บรเิ วณโซนบา นพักทหารอากาศ ตรงปากทางแยกไปศาลเจาพอเขาเขียว

บอกแคนี้ แฟนคลับเขาใหญคงนึกออก วาจุุดไหน บางคนอาจเคยฝากทองกับรานที่ วานี้ดวย

คณุ พเี่ จา ของรา นทเี่ ปน ทหารอากาศ เปน คนเลา ใหผ มฟง เอง ตอนผมไปนงั่ กนิ กว ยเตยี๋ ว แตเอะ ผมนึกไมออกแลว ทาํ ไมแกเลาใหผม ฟง แหะๆ จําไดแควาแกถามผมวา แมวอะไร ตัวโตๆ ลายๆ แคนี้ก็ทาํ ผมหูผึ่งซักไซไลเลียง เปนการใหญ

เหตุุเกิดกลางดึก 2 คืนกอน ขณะ คุณพี่หลับเพลินๆ พลันตื่นมาด้วยเสียง ถวยชามในรานลั่นโครมคราม พริบตาแรก แกนึกถึงชางกอนเลย คงจะเปนชางเขามา รื้อขาวของ

พอควา ไฟฉายออกมาสอ ง ไมย กั เจอชา ง แตเ จอแมวตวั ลายพรอ ยทขี่ า งรา น กาํ ลงั กดั คอ เหยlอในทากดไวกับพ้นื แกก็สองดูเหตุการณ อยูใกลๆ นั่นเอง และนานหลายนาทีมากดวย ทงั้ ใกลท ง้ั นานขนาดสอ งเหน็ “ไขแ มว” กแ็ ลว กัน ชัดเจนวาเปนตัวผู

เหน็ ลายเหน็ ตวั เหน็ ไขช ดั ๆ แตค ณุ พยี่ อมรบั วา ไมร จู กั ชอl ของมนั แมวหรอื เสอื อะไรกนั แนm รู แตช อl เหยอl วา เปน ชะมดแผงหางปลอ ง เพราะ เปนสัตวที่คุุนเคยดีอยูแลว

สดุุ ทา ย แมวลายนนั้ กล็ ากเหยอl ไปกนิ โดย โชวส กลิ พาเหยอl พงุ ลอดรวั้ ลวดหนาม กอ นลาก เหยlอขา มถนน เดินหายลับไปในราวปามืดมิด

ส่ิงที่หลงเหลืออยู ก็คือ ขาวของบน เคานเตอรขายน้ําที่กระจัดกระจาย และที่นmา ตlนเตนที่สุุด เปนรอยเลือดสดๆ ที่พุงขึ้นสูง ขึ้นไปติดเชือกขึงหลังคา

แกถามผมวา มนั คอื แมวหรอื เสอื อะไรกนั แนm? การจะหาคําตอบไมใชเรlองยาก สัตว ตระกูลแมวบนเขาใหญมีอยู 5 ชนิด ประกอบ ดวย เสือโครง เสือลายเมฆ เสือไฟ แมวลาย หินออน และแมวดาว

เสือโครงตัดทิ้งไดเลย เพราะไมวาใคร เห็นเสือโครง ก็ตองรูจักอยูแลว เสือไฟก็ตัด ทิ้งได เพราะมีขนสีเรียบ แมวลายหินออนกับ แมวดาวกต็ ดั ทง้ิ เชน กนั เพราะตวั เลก็ แคแ มว บาน จะโดนชะมดไลกัดซะมากกวา

เหลอื ตวั เดยี วเทา นน้ั เสอื ลายเมฆ แตเ พอl ใหม่นั ใจ 100% ผมเปดภาพเสือลายเมฆใหดู ทางมือถือ คุณพี่ก็ชี้หมับ ใชแลว ตัวน้แี หละ (ตามภาพประกอบ) สันนิษฐานวา ขณะชะมด เคราะหร า ยถกู เสอื ลายเมฆโจมตตี อนอยบู นตู กว ยเตยี๋ ว แลว คงกดั โดนเสน เลอื ดใหญ เลอื ด ถึงพุงแรงซะขนาดนั้น

จากนั้น คาบโดดลงพื้น แลวกัดคอย้ํา นานใหตายสนิท จังหวะนั้นเองที่มันโดนสอง ไขเปนนานสองนาน ไมนmาเชlอวาเสือผูลึกลับ อยางลายเมฆ จะไมแครสlอขนาดนั้น

ผมนกึ ภาพตามไปซด้ี ไป ภาวนาใหส กั ครงั้ ในชีวิต ไดพานพบอะไรเชนนี้บาง ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.