คณะสงฆ์ห์หนกลางสร้า้าง ‘โพธิญิญาณมหาวชิิชชาลยััย’ ใหแ้้แผน่่นดนิิน

Post Today - - สาระสรรค์ - สมาน สุดโต smarns@posttoday.com

aคณะสงฆหนกลาง นาํ โดย สมเด็จพระพุทุ ธ ชินวงศ (ศ.พิเศษ ดร.สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9 Ph. D) เจา คณะใหญห นกลาง ประธานโครงการ อนรุ กั ษแ ละพฒั นาพทุ ธมณฑล กรรมการมหาเถร สมาคม ดําเนินการกอสรา งอาคาร “โพธิญาณ มหาวิชชาลัย” เพlอเปนที่ปฏิบัติธรรมครบวงจร ใหแ กแ ผน ดนิ โดยสมเดจ็ พระอรยิ วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเปนประธานมอบ เมlอ วันท่ี 23 พ.ค. 2561

พธิ สี ง มอบอาคารทแี่ สดงถงึ จติ วญิ ญาณแหง ความรวมมือของคณะสงฆหนกลาง ดําเนนิ ไป ทา มกลางผูมีเกียรติ นําโดย อานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรีคนท่ี 18 สุวพันธุ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผูวาราชการ จังหวัดนครปฐม ผูพิพากษาหัวหนา ศาลจังหวัด นครปฐม ผบู งั คบั การตาํ รวจภธู รจงั หวดั นครปฐม ผอู าํ นวยการสาํ นกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง ชาติ คณะสงฆ 2 ฝาย และเจา คณะผูปกครองจาก หนกลาง 23 จังหวดั คณะสงฆหนกลาง พรอม ทง้ั คณะผปู ฏบิ ตั วิ ปิ ส สนากมั มฏั ฐานตามโครงการ ฝก อบรมพระวปิ ส สนาจารย ประจาํ สาํ นกั ปฏบิ ตั ธรรม พระสังฆาธิการท่ีไดรับการแตงตั้งเปน เจาอาวาสใหม ที่ตองเขาฝกอบรมวิปสสนา กัมมัฏฐาน 45 วัน

สมเด็จพระพุทธชินวงศ ซึ่งดํารงตําแหนmง ประธานคณะกรรมการอํานวยการอนุรักษและ พฒั นาพทุ ธมณฑลฝา ยสงฆ เปน ประธานดาํ เนนิ การสรา งอาคารปฏบิ ตั ธิ รรมโพธญิ าณมหาวชิ ชาลยั ซงึ่ มพี ธิ วี างศลิ าฤกษอ าคารยกั ษห ลงั นี้ เมอl วนั ที่ 22 ก.พ. 2560 เวลา 09.39 น. โดยมี ออมสิน ชีวะพฤกษ รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ใน ฐานะกาํ กบั ดแู ลสาํ นกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง ชาติ เปนประธานฝายฆราวาส

สําหรับสถาปตยกรรมของอาคารนี้ เปน รูปแบบศาลาทรงไทย 2 ชั้น ยาว 100 เมตร กวา ง 50 เมตร

ช้ันบน ประกอบดวย หองพระวิปสสนา จารย หองประชุมยอย หองพักพระมหาเถระ มีหองน้ําในตัว และหองโถงใหญ เพlอใชเปน สถานทปี่ ฏบิ ตั ธิ รรม สามารถอาํ นวยความสะดวก ตอผูปฏิบัติธรรมไดถึงครั้งละ 3,000 รูป/คน

สว นชน้ั ลา ง เรยี งรายดว ยหอ งพกั 28 หอ ง พกั ไดห อ งละ 50 รปู /คน โดยมหี อ งนา้ํ ไวบ รกิ าร 109 หอง แบงโซนอยางเปนสัดสวน ระหวาง บรรพชิตและฆราวาส พรอมพรั่งดวยอุปกรณ อํานวยความสะดวกมากมาย ใชงบกอสรางทั้ง สิ้น 120 ลา นบาท โดยการสนับสนุนจากคณะ สงฆหนกลาง 23 จังหวัด

น.ต.เกริก ตั้งสงา อดีตกรรมการกองทุน เลาเรียนหลวง ที่รวมอนุโมทนาในงานมอบ อาคารใหแกแผนดิน กลาววา คณะสงฆหน กลางสรางอาคารนี้ เปนการแสดงถึงศักยภาพ ของผนู าํ ทม่ี วี สิ ยั ทศั น และเปน การชว ยพลกิ ฟน พุทธมณฑลใหมีชีวิตชีวา เพราะจะมีผูปฏิบัติ วปิ ส สนากรรมฐาน เขา มาใชบ รกิ ารอยา งตอ เนอl ง ดงั นนั้ การทาํ งานของคณะสงฆห นกลาง นอกจาก แสดงออกถงึ จติ วญิ ญาณทที่ าํ เพอl แผน ดนิ เพอl คณะสงฆแ ลว นาm จะเปน แบบอยา งใหค ณะสงฆ หนอlนๆ นําไปเปนตัวอยางทําเพlอแผนดินใน ยุคสงฆ 4.0

พรอ มกนั นนั้ น.ต.เกรกิ เสนอแนะวา คณะ สงฆตองทํางานสวนกระแสขาวความตกตํ่าที่ ประดงั เขา มาในชว งนี้ โดยหนั มารว มกนั ทาํ งาน การกศุ ล เพอ่ื แผน ดนิ เชน มารว มกนั สวดมหาชยั มงคลคาถา ถวายพระพรเนอ่ื งในโอกาสวนั เฉลมิ พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 ก.ค. 2561

คณะสงฆตองทํางานสวนกระแสใหได มิเชนน้นั จะลําบาก

สวนพิธีการสงมอบอาคารปฏิบัติธรรม “โพธิญาณมหาวิชชาลัย” เมlอวันที่ 23 พ.ค. 2561 นนั้ ไดจ ดั พธิ ที อดผา ปา สามคั คีในโครงการ อนุรักษและพัฒนาพุทธมณฑลดวย ▪

อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงเปดปายอาคารโพธิญาณ มหาวิชชาลัย โดยมี สมเดจ็ พระพทุ ธชนิ วงศ ประธานการกอ สรา งรว มดว ย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.