ต้น้นไม้แ้แต่ล่ละตน้น้ คนแตล่ล่ละแบบ

Post Today - - สาระสรรค์ - Aนสพ.ชัยวลัญช์ ตุนาค เจ้าของเพจ Dr.Dang Can Do

ชวงหนาฝนมองไปทางไหนก็มีแตความ ชุมฉํ่า บรรยากาศก็เต็มไปดวยความชุมช้ืน ตนไมตางๆ นานาตางผลิยอดออนออกมา อวดโฉม ราวกับรูสึกอัดอ้ันอยางเหลือหลาย ในชวงฤดูหนาว ฤดููรอนที่ผานมา เพราะกอน หนา ทต่ี น ไมบางตนไดทงิ้ ใบจนหมด ราวกบั วา ไดถอดท้งิ ทุกสิ่งทุกอยางไปแลวจริงๆ

ถา เราสงั เกตดๆี เราจะเหน็ วา ตน ไมแ ตล ะ ชนิด แตละสายพันธุ จะชอบดินและอากาศ ที่แตกตางกันไป เชน ตนผักหวาน เปนพืช ไมชอบนํ้าขัง ชอบแหงๆ และอยูใตรมเงา ของตนไมอื่น ถา น้าํ ทวมจะตาย

สว นพชื ตระกลู เปรยี้ วๆ ทงั้ หลายกลบั ชอบ นา้ มาก เชน สม มะดัน มะนาว มะกอก หรือ กลว ย กช็ อบนา้ มาก พชื บางชนดิ ชอบทสี่ งู เชน ตนสน 2 ใบ 3 ใบ ท่พี บตามอุทยานแหงชาติ ภูกระดึง นา้ หนาว ดอยอินทนนท เปนตน จะ ไมพบตามพื้นทรี่ าบแนmนอน

คนเรากเ็ ชน กนั ตา งกม็ คี วามหลากหลาย เชนเดียวกับสิ่งมีชีวิตอlนๆ บนโลกใบน้ี ตา งก็ มีความถนัดและความสามารถที่แตกตางกัน ออกไป อยาใหความถนัดเพียงดานเดียวที่ วัดกันอยูในปจจุบันเปนตัวปดกั้น ทําใหคุณ ไมกลาที่จะคนหา “ตัวเอง”

เมล็ดพืชแตละชนิดก็ยังตองการอาหาร นา้ อากาศ คนละแบบ และพวกเขาจะเติบโต ไดก็ตองอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม

ถาอยูในที่ที่มันไมใช เกิดได โตได แตก็ เปน แบบแคระแกรน็ ไมส มบรู ณ ไมเ หมอื นกบั ตนไม ท่ีไดโตในท่ที ี่เหมาะสมกับตัวเอง พวก เขาก็จะเติบโต แตกกิ่งกานขยายสาขา ใบ เขยี วเปน มนั ดแู ลว เหมอื นเปน ตน ไมส ขุ ภาพดี

เปรยี บกบั คน คนทค่ี น หาตวั เองเจอ ทาํ งาน ท่รี ัก มีความสุุข สรางคุณคา สรา งนวัตกรรม ใหกับโลกใบนี้ ทํางานแลว ตวั เราดีขึ้น สังคม ดีข้นึ โลกดีข้นึ นี่คือ อยูถูกที่

แตส ว นใหญ. ..มกั ทาํ ตามความ “คาดหวงั ” ของคนอlน หลายคนทําอาชีพ “ตามกระแส” ตามความชอบของคนอlน หลายคนกวาจะได ทาํ อาชพี ทช่ี อบ งานทรี่ กั กเ็ ผลอไปทาํ งานอนl ๆ ซะนมนาน กวาจะรูตัวก็เกือบสายไป

สวนใหญจะหลงติดอยูกับ “โซนสบาย” (Comfort Zone) จึงลืมนึกถึงความรัก ความ ชอบ ความฝน ทเี่ คยมี ทเี่ ปน เชน นี้ไมต อ งโทษใคร

เพราะสมองของเราเองนแี่ หละครบั เพราะ สมองไมช อบการเปลยี่ นแปลง สมองกข็ เ้ี กยี จ เหมือนกันนะครับ 555

งานที่รักทําแลวมีความสุขุ และมรี ายได ที่ดี “มีอยูจริง” ครับบนโลกใบนี้ เปนหนาที่ ของเราท่ตี องคนหามันใหเจอ หมอวา นี่แหละ อาจเปนเหตุผลของการเกิดมาวา “เกิดมา ทําไม?”

กเ็ กดิ มาเพอl “คน หาตวั เองใหเ จอ” ทาํ งาน ทรี่ กั และมคี วามสขุ เปน การสรา งคณุ คา ใหก บั ตัวเองและสังคม มีเหลือก็แบงปน ตอบแทน กลับไป แบบน้ีไหม วิน วิน ดวยกันทุกฝา ย

หมอเชlอเหลือเกินวามีคน “หลายคน” ที่ ยงั ตอ งทกุ ขท นอยูในงาน อยูในระบบทต่ี วั เอง ไมชอบ แตก็ฝนทํามันตอไปเพียงเพราะวา ข้ีเกียจหาถึงความถนัดและความสามารถ ของตวั เอง ไมเ คยหา “พลงั ยงิ่ ใหญท ซี่ อ นอย”ู ในตวั ของเราเอง จงึ ตอ งทนทาํ งานเพยี งเพราะ กลัววาจะไมมีเงิน

จะทาํ ตวั เปน ผกั บงุ พชื ลม ลกุ เปน ไมย คู า ไมสัก ไมสน ไมแดง ไมเต็ง หรือมีคา สูงอยา ง ไมพะยูง ก็เลือกเอานะครับ เพราะ...ทุกอยาง บนโลกนี้เราสามารถ “เลือกได” ครับ ก็ชวี ิต เปนของเรานี่ครับ จริงมั้ย

ตนไมแตละตน คนแตละแบบ คน หาให เจอวา คุณเปนแบบไหน? ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.