ความสุขบนพื้นที่สีเขียวที่อยากแบ่งปัน

Post Today - - สาระสรรค์ -

ของเราเพิ่งหมดวาระไปเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา

ดว้ ยความทดี่ ฉิ นั สนใจการทาำ กสกิ รรมธรรมชาตมิ า ตั้งแต่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว พอหมดวาระการเป็นรองคณบดี ดฉิ นั กไ็ ดร้ บั การแตง่ ตงั้ จากอาจารยย์ กั ษ์(ดร.ววิ ฒั น์ ศลั ย กำาธร) รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นหนึ่งในคณะ ทำางานของท่าน โดยทำาหนังสือขอตัวมาที่สถาบัน หาก ไม่ติดภารกิจการเรียนการสอน ดิฉันก็จะไปลงพื้นที่ เพอื่ ดงู านอยเู่ สมอ ตามภารกจิ ทอ่ี าจารยย์ กั ษแ์ ละอาจารย์ โก้ได้ลงไปทำาร่วมกัน

ตวั ดฉิ นั เองไดเ้ รมิ่ สนใจการทาำ เกษตรมาหลายปี แต่ เมื่อปีที่แล้ว (ปี 2560) ดิฉันได้ซื้อที่ดินจำานวนเกือบ 3 ไร่ ที่ จ.นครนายก และเริ่มค่อยๆ ทำาเกษตรบ้าง แต่ใน ตอนนนั้ ยงั ทาำ แบบไรท้ ศิ ทาง กระทงั่ ไดม้ โี อกาสไปอบรม ในเรื่องกสิกรรมธรรมชาติแบบเต็มตัวที่ฐานธรรมธุรกิจ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในช่วงเดือน ธ.ค. 2560 ดิฉัน จึงเริ่มเข้าใจหลักการทำาเกษตรที่แท้จริง”

อาจารย์หน่า เล่าว่า ในช่วงที่เธอเป็นรองคณบดี เธอได้ศึกษาการดำาเนินงานของอาจารย์โก้และอาจารย์ ยักษ์ ในเรื่องการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านทำา เกษตรกรรมที่ถูกต้องมาโดยตลอด แต่ช่วงนั้นยังไม่มี โอกาสได้ลงพื้นที่ด้วยเท่านั้น เนื่องจากติดภารกิจด้าน การเรียนการสอนที่สถาบัน

“เมื่อดิฉันได้ไปเรียนรู้ในเรื่องกสิกรรมธรรมชาติ อย่างจริงจัง ก็ไดร้ ับคัดเลอื กให้เป็นประธานรนุ่ ของกลุ่ม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.