ณ เมืองชาละวัน Walk ค

เซลฟี่กับจระเข้ยักษ์

Post Today - - สาระสรรค์ - เรื่อง/ภาพ : กาญจนา อายุวัฒน์ธนชัย

Aวามหมายของชื่อจังหวัด “พจิ ิตร” คือ ความ งาม แต่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามความงามนี้ ไป ทำาให้พิจิตรกลายเป็นเพียงเมืองทางผ่าน ของเส้นทางขึ้นเหนือ แต่หากได้ลองแวะแล้วจะพบกับ สิ่งเหลือเชื่อทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และตำานาน

ถ้าถามว่าพิจิตรมีอะไรดี คงต้องไปดูที่คำาขวัญ ประจำาจังหวัด ซึ่งมีความเก๋ไก๋เพราะสามารถตามไป เที่ยวตามไปลองได้เป็นวรรคๆ เริ่มจากวรรคแรก “ถิ่น ประสูติพระเจ้าเสือ” พระนามเดิมของ สมเด็จพระสรร เพชญ์ที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงประสูติที่ ต.โพธปิ์ ระทบั ชา้ ง เมอื งพจิ ติ ร และทรงมพี ระราชกรณยี กจิ ที่สำาคัญคือ ทรงโปรดให้สร้างวัดโพธิ์ประทับช้าง และ ทรงเสด็จพระราชดำาเนินมาทำาการฉลองด้วยพระองค์ เอง ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่เด่นที่สุดในเมืองพิจิตรเวลานั้น ปัจจุบันหลังจากกระแสละครบุพเพสันนิวาสโด่งดัง วัดโพธิ์ประทับช้างก็ได้รับความสนใจอีกครั้ง อีกทั้ง ประชาชนยงั สนใจศกึ ษาประวตั ศิ าสตรเ์ กยี่ วกบั พระเจา้ เสือ จึงพลอยทำาให้รู้จักพิจิตรมากขึ้นไปด้วย

จากนั้นต้นเดือน ก.ย.ของทุกปีต้องคิดถึงวรรคนี้ “แข่งเรือยาวประเพณี” จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ ต้นเดือน ก.ย. บริเวณวัดท่าหลวง โดยการแข่ง เรือยาวเริ่มมาตั้งแต่ปี 2450 ซึ่งสิ่งที่สนุกไม่น้อยไปกว่า การแขง่ ขนั กค็ อื เสยี งพากยข์ องผบู้ รรยายทรี่ วดเรว็ ดดุ นั สร้างสีสันและความมันให้ผู้ชมได้เป็นไฮไลต์ที่คนอยาก มาฟังพอๆ กับอยากมาเชียร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.