ปนี ผาในรม่

Post Today - - สาระสรรค์ - เรื่อง : กั๊ตจัง ภาพ : รอยเตอร์, เอพี

S การปนี หนา้ ผาไมใ่ ชเ่ รอ่ื งใหมส่ าำ หรบั คน ไทยเพราะกีฬาปีนหน้าผาน้ันได้รับ ความนยิ มอยา่ งมากในหมนู่ กั ทอ่ งเทย่ี ว กลมุ่ รกั การผจญภยั แตถ่ า้ เปน็ คนเมอื งทอี่ ยาก จะไปปีนหน้าผาแต่ไม่มีเวลามากพอท่ีจะไป ตา่ งจงั หวดั จะทาำ อยา่ งไร กฬี าปนี หนา้ ผาจาำ ลอง อาจเปน็ ทางเลอื กทดี่ สี าำ หรบั คนทตี่ อ้ งการความ ท้าทายใกล้บ้าน ในขณะเดียวกันยังสามารถ ชักชวนเพื่อนให้ไปเล่นด้วยกันได้อีกด้วย

ยิ่งเล่นยิ่งแกร่ง

กรชิ จนั ผา เทรนเนอรส์ อนการปนี หนา้ ผา ให้คำาแนะนำากับเราว่า “คราวที่แล้วเราพูดถึง เรื่องการปีนหน้าผาตามธรรมชาติ ครั้งนี้เรา พูดถึงเรื่องการปีนผาในร่ม แน่นอนว่าทั้งสอง แบบต่างกันตรงที่ปีนของจริงกับแบบจำาลอง แต่การใช้แรงและทักษะในการปีนนั้นแทบไม่ แตกตา่ งกนั มากนกั เพราะอยา่ งไรเรากต็ อ้ งหา จุดปีนขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุด แม้จะไม่ได้ความ รสู้ กึ ทอี่ ยทู่ า่ มกลางธรรมชาตทิ สี่ วยงามแตเ่ รา กไ็ ดใ้ นเรอื่ งความสะดวกสบายในการเดนิ ทาง อากาศไม่ร้อน และเล่นได้เกือบตลอดทั้งวัน แม้ในเวลากลางคืน สะดวกเวลาไหนก็เดิน ทางมาเล่นได้ในเวลานั้น

มีงานวิจัยระบุถึงกีฬาปีนเขาว่า การปีน ผา เป็นการใชก้ ลา้ มเนอื้ ของรา่ งกายเกอื บทกุ สว่ น ทง้ั มดั ใหญแ่ ละเลก็ รวมทง้ั การใชค้ วามคดิ วางแผนเสน้ ทางในการปนี เขา เปน็ การกระตนุ้ กล้ามเนื้อแบบไดนามิก ซ่ึงท้าทายและยาก กว่าการใช้กล้ามเนื้อแบบซ้ำาๆ

พัฒนาระบบประสาทการเคลื่อนไหว กลา้ มเนอื้ มอื และเทา้ ชว่ ยเรอื่ งระบบไหลเวยี น โลหิตหรือคาร์ดิโอได้ดีไม่แพ้การวิ่งหรือการ ปนั่ จกั รยาน เผาผลาญแคลอรไี ดม้ ากขนึ้ สรา้ ง ความตนื่ ตวั ระแวดระวงั สงิ่ รอบขา้ งและเปน็ การ ฝึกสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทำาได้นานขึ้น หากจะว่า ไปแล้วเป็นการออกกำาลังกายที่ช่วยทำาให้ ร่างกายแข็งแรง ตอบสนองกับการใช้ชีวิต ประจำาวันได้ดี ซึ่งธรรมชาติของมนุษย์ต้องมี การพัฒนาร่างกายให้สามารถเดินทางไกล และปนี ปา่ ยขา้ มอปุ สรรคตา่ งๆ ตามธรรมชาติ อยู่แล้ว”

อุปกรณ์ไม่แพง

หากคิดจะอยากเล่นคุณก็แค่เพียงหา สถานที่สำาหรับการปีนผาจำาลองสักที่ เตรียม เสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย แนะนำาเป็นเสื้อยืด กางเกงขาสั้น หรือบางคนอาจจะใช้ขายาว เพราะกลัวเป็นแผลที่ขาแต่ขอให้เป็นกางเกง ที่มีความคล่องตัวตะเข็บเป้ากางเกงเย็บแน่น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.