เกาะติดิด ประเดน็็ รอ้้ น

Post Today - - หน้าแรก -

สํานักงบประมาณเตรียมเสนอพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณประจําป 2562 ตอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 28 พ.ค. 2561 นี้ โดยมีกรอบวงเงิน 3 ลา นลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป 2561 จํานวน 1 แสนลา นบาท หรือเพิ่มข้นึ 3.4% ทางดาน ของรายไดนั้น คาดวาจะอยูที่ 2.55 ลานบาท เพิ่มข้นึ จากปกอน หนา 1 แสนลา นบาท หรือ 4.1% ทั้งนี้จะขาดดุลงบประมาณ 4.5 แสนลา นบาท สัดสวนตอจีดีพี 2.6% มีกรอบวงเงินกูสูงสุด เพlอชดเชยการขาดดุุล 6.62 แสนลา นบาท เพิ่มจากปกอนหนา 2% หลังจากนั้นจะเสนอตอสภานิติบญั ญัติแหงชาติ (สนช.) ใน วันที่ 7 มิ.ย. 2561

ศนู ยข อ มลู อสงั หารมิ ทรพั ย ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) จดั สมั มนาเรอl ง สถานการณต ลาดทอี่ ยอู าศยั กรงุ เทพฯ-ปรมิ ณฑล ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 2561 ทามกลางสถานการณการ ฟน ตวั ของอสงั หารมิ ทรพั ย โดยเฉพาะแนวราบและการเปลยี่ นแปลง ของธรุ กจิ เขา สยู คุ เทคโนโลยี 4.0 ผเู ลน ในตลาดจะเปลยี่ นแปลง ไปหรอื ไมในยคุุ เทคโนโลยมี บี ทบาทสาํ คญั นกั วเิ คราะหค าดวา ใน ปนี้ยอดจองของโครงการแนวราบจะเพิ่มข้ึนตอเนlอง จากสวน ตางราคาของทาวนเฮาสและคอนโดมิเนียมที่เพิ่มข้ึนในบริเวณ โครงการติดรถไฟฟา รอบนอก จํานวนผูประกอบการนอกตลาด ที่ลดลง และยอดการเปดตัวของบริษัทในตลาดที่เพิ่มข้ึนหลัง การขายสตอกเกา

ตอ งเกาะตดิ กรณกี รมเชอ้ื เพลงิ ธรรมชาติ กระทรวงพลงั งาน จะแถลงขาว “ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตนเพlอ เขารวมการประมูลยlนขอสิทธิสํารวจและผลิตปโตรเลียมแปลง สํารวจในทะเลอา วไทย หมายเลข G1/61 และ G2/61 (แหลง เอราวัณ-บงกช)” ในวันที่ 28 พ.ค. 2561 นําโดย นายธรรมยศ ศรชี ว ย ปลดั กระทรวงพลงั งาน และวรี ะศกั ด์ิ พงึ่ รศั มี อธบิ ดกี รม เชอ้ื เพลงิ ธรรมชาติ ณ หอ งประชมุ 9 ชน้ั 15 ศนู ยเ อน็ เนอรย ่ี คอมเพล็กซ อาคารบี กระทรวงพลังงาน ซึ่งการเปดประมูล แหลงกา ซธรรมชาติ แหลงเอราวัณและแหลงบงกช นั้นมีความ จําเปนท่จี ะตองเรงรัดใหเกิดความชัดเจน เพlอสรา งความม่นั ใจ ใหกับนักลงทุน

ธรรมยศ ศรีชีชีชวววย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.