$UDEXOXFXOXN

Özel Ekler - - ANASAYFA -

+½N½PHWLQ LĀ DGDPODUàQàQ LVWLKGDPOD LO JLOL VRUXQODUàQà ¨·]PHN L¨LQ DUDEXOXFXOXN X\JXODPDVàQà GHYUH\H VRNWXØXQX EHOLU WHQ —]WDWDU LĀYHUHQOHULQ LĀ¨L GDYDODUàQàQ HPVDO ROXĀWXUPDPDVàQD GLNNDW HWWLØLQH YXUJX \DSWà —]WDWDU ĥ'½Q\DGD DUDEX OXFXOXN JL]OL ROGXØX YH HPVDO ROXĀWXU PDGàØà L¨LQ WHUFLK HGLOL\RU %XQX \DQOàĀ DQODWà\RUODU LĀYHUHQOHUH YH LĀYHUHQ EXUDGD ELU ¨HNLQFH J·VWHUL\RU +HP LĀYHUHQ KHP LĀ¨L GDYDODUàQGD V½UH¨OHU ¨RN X]XQ 6RUX QXQ ¨·]½OPHVL L¨LQ +½N½PHWLPL] 2FDN

ģGH GHGL NL ĥDUDEXOXFXOXØD JLWPHN GDYD ĀDUWàGàU PHFEXULGLU Ħ GHGL 6½UH GH

KDIWD DQODĀWàQ DQODĀWàQ $QODĀDPDGàQ GDYD \ROX D¨àN 3HNL QHGHQ ·QHPOL" ßĀYH UHQ GDYD\à ND\EHWWLØLQGH ģVH ·G½\RU Ħ GHGL

0DKNHPH KÖNPÖ \HULQH JHÁL\RU

6LVWHPLQ GLØHU DYDQWDODUàQD GD GLNNDW ¨HNHQ +DNDQ —]WDWDU ĀXQODUà ND\GHWWL ĥ$UDEXOXFXOXNWD NàGHP YH LKEDU NRQX VXQGD DQODĀàUVDQà] EXQX LĀ¨L ßÿ.85ģD J·W½U½\RU ßĀ¨L\H GRØUXGDQ LĀVL]OLN PD DĀà EDØODQà\RU $UDEXOXFXOXNWD DQODĀàODQ KXVXVODUGD ELU GDKD GDYD D¨àODPD] $UD EXOXFXOXN DQODĀPDVà PDKNHPH K½NP½ \HULQH JH¨HU Ħ

\àOà LON D\àQGDNL DUDEXOXFXOXN VLV WHPL DQODĀPD VD\àODUàQà SD\ODĀDQ —]WDWDU ĀX ELOJLOHUL YHUGL ĥ ELQ WDQH DQODĀ PD \DSàOPàĀ (Q ·QHPOLVL GH D\GD DQFDN

ELQ GDYD D¨àOPàĀ %½W½Q 7½UNL\HģGH *H¨HQ \àOàQ D\Qà ]DPDQà ELQ GDYD D¨àO PàĀ ÿX DQGD DUDEXOXFXOXNOD \½]GH RUDQàQGD GDYD D¨àPàQà HQJHOOHPLĀ Ħ $UDEXOXFXQXQ KDULFLQGH \DSàODQ DQODĀ PD YH ·GHPHOHUH NDUĀà GD WDUDņDUà X\D UDQ —]WDWDU ĥ$UDEXOXFXQXQ KDULFLQGH DQODĀàS \DSàODQ ·GHPHOHU YH DQODĀPDODU JHOHFHNWH GDYD D¨àOPDVàQà HQJHOOHPH] $UDEXOXFX LOH ELUOLNWH DQODĀPD KD]àUODQàS ND\àW DOWàQD DOàQPDOà Ħ X\DUàVàQGD EXOXQ GX

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.