ÑOHUL WHNQRORML LÁLQ YDVÜIOÜ ÁHOLN \DWÜUÜPODUÜQD LKWL\DÁ YDU

Özel Ekler - - ANASAYFA -

'U ñOKDPL 3HNWDí

HPLU ¨HOLN VHNW·U½ ELU ½ONHQLQ HNRQRPLVL YH VDQD\LOHĀPHVLQGH ORNRPRWLI ELU VHNW·UG½U 'HPLU ¨HOLN VDQD\LVLQGH J·]OHQHQ JHOLĀPHOHU LOH NDONàQPD V½UHFL DUDVàQGDNL LOLĀNL LQFHOHQ GLØLQGH HNRQRPLQLQ LOJLOL VHNW·UOHULQLQ JHOLĀLPLQGH GHPLU ¨HOLN ½U½QOHUL ·]HOOLNOH YDVàņà ¨HOLNOHU ¨RN ·QHPOL ELU URO R\QD PDNWDGàU %X VHNW·U½Q ·QHPL HQ EDĀWD VDYXQPD VDQD\LL ROPDN ½]HUH RWRPRWLY HQHUML VDØOàN JHPL GHQL]DOWà X¨DN GHPLU \ROX JLEL W½P WDĀàW DUD¨ODUà YH DNOD JHOHEL OHFHN W½P PDNLQH YH HĀ\D ½UHWLPL JLEL W½P HQG½VWUL\HO DODQODUD JLUGL YHUPHVLQGHQ ND\QDNODQPDNWDGàU

7½UNL\HģGH ¨HOLØH G·Q½N HQ J½¨O½ WDOHS LQĀDDW VHNW·U½QGHQ JHOPHNWHGLU YH LQĀDDW VHNW·U½ \XUWL¨L WRSODP ¨HOLN W½NHWLPLQLQ

ģ½Q½ VDØODPDNWDGàU ßQĀDDW VHNW·U½Q½ VàUDVà\OD RWRPRWLY SHWURO YH GRØDO JD] PDNLQH YH HNLSPDQODUà YH WDUàP VHNW·U½ L]OHPHNWHGLU <DNàQ JHOHFHNWH EX RUDQàQ NDWPD GHØHUL \½NVHN ½U½QOHUOH GHØLĀPHVL GHPLU ¨HOLN WDOHEL L¨LQGH ·]HOOLNOH YDVàņà ¨HOLN LKWL\DFàQàQ LOHUL WHNQRORML ½U½QOHUH \RØXQ PHWDO JLUGL VL RODQ VHNW·UOHULQ E½\½PHVLQH SDUDOHO DU WàĀ J·VWHUHFHØL YH EX QHGHQOH YDVàņà ¨HOLN LPDODWàQD \·QHOLN \DWàUàPODUàQ DUWàUàODUDN LWKDODWàQ ·Q½QH JH¨LOPHVL KHGHņHQPHNWH GLU

7½UNL\H VRQ \àOODUGD \DSWàØà \DWàUàPODUOD GHPLU ¨HOLN VHNW·U½QGH HQ Kà]Oà E½\½\HQ ½ONHOHUGHQ ELUL ROPXĀWXU \àOàQGD PLO\RQ WRQ FLYDUàQGD RODQ KDP ¨HOLN ½UHWL PL LOH G½Q\DQàQ HQ E½\½N FL ¨HOLN ½UHWL FLVL GXUXPXQGDNL 7½UNL\H \DVVà YH \DSàVDO ¨HOLØH G·Q½N \DWàUàPODUàQ DUWPDVà\OD \àOàQGD PLO\RQ WRQ ½UHWLP VHYL\HVLQH XODĀDUDN G½Q\DQàQ HQ E½\½N FL ¨HOLN ½UH WLFLVL ROPXĀWXU

¶ONH VWUDWHMLVL RODUDN EHQLPVHQL\RU

9DVàņà ¨HOLN ½UHWLPL NDWPD GHØHUL ¨RN \½NVHN LOHUL P½KHQGLVOLN ELOJLVL WHNQRORML YH \DWàUàP JHUHNWLUHQ DODQGàU +D\DWàPà]àQ SHN ¨RN DODQàQGD NXOODQàODQ YDVàņà ¨HOLN OHU LPSODQW YH SURWH] PDO]HPHOHU RODUDN Y½FXGXPX]D NDGDU JLUPLĀ EXOXQPDNWDGàU ßQVDQ GRNXVX\OD X\XP VDØOD\DQ SDVODQ PD] YH DODĀàPOà ¨HOLNOHU \DSD\ NDO¨DODU YH GL] NDSDNODUà YLGDODU SURWH]OHU QHĀWHU JLEL FHUUDKL DODQGD NXOODQàOPDNWDGàU

2WRPRWLY VDQD\L PDNLQH LPDODW VDQD\L VDØOàN VHNW·U½ VDYXQPD VDQD\LL PDGHQFL OLN YH SHWURO VDQD\L HQHUML JHPL GHQL]DOWà Q½NOHHU VDQWUDOOHU X¨DN YH KDYDFàOàN VDQD \L YDVàņà ¨HOLØLQ EDĀOàFD NXOODQàP DODQODUà DUDVàQGDGàU

+HU QH NDGDU G½Q\D ¨HOLN ½UHWLPLQGH ˆLQ -DSRQ\D YH +LQGLVWDQ LON ½¨ VàUDGD \HU DOVD GD YDVàņà ¨HOLN ½UHWLPLQGH $%' -DSRQ \D $OPDQ\D ßVYH¨ )UDQVD YH $YXVWXU\D EX NRQX\X ½ONH VWUDWHMLVL RODUDN HOH DODUDN EX DODQGD LON VàUDODUD \HUOHĀPLĀWLU

*HOLĀPLĀ ½ONHOHU JHQHOOLNOH JHOLĀPHNWH RODQ ½ONHOHUH VDYXQPD VDQD\LL YH LOHUL WHNQROR ML ½U½Q ½UHWLPLQGH DPEDUJR X\JXODPDN WD YH E·\OHFH ½U½QGH NXOODQàODQ VWUDWHMLN PDO]HPH ELOJLOHULQL GH NàVàWODPDNWDGàUODU .àVàWODQDQ NULWLN PDO]HPHOHULQ EDĀàQGD LVH YDVàņà ¨HOLN JHOPHNWHGLU ˆ½QN½ YDVàņà ¨H OLN WHNQRORMLVL ROPD\DQ ½ONHOHU HQ EDĀWD VDYXQPD VDQD\LLQLQ LKWL\DFà RODQ QDPOX ROPDN ½]HUH PRWRU YH J½¨ DNWDUPD RUJDQ ODUà URNHW J·YGHOHUL KDYDFàOàN VHNW·U½ DUD¨ YH VLODKODUà VDYDĀ JHPLVL YH GHQL]DOWàODUàQ VLODK YH J½¨ DNWDUPD RUJDQODUà Q½NOHHU VDQWUDO YE VWUDWHMLN DODQODUGD NXOODQàODQ YDVàņà ·]HO ¨HOLNOHULQ VDGHFH LPDODWàQGD GHØLO D\Qà ]DPDQGD VDWàQ DOàQPDVàQGD GD E½\½N HQJHOOHUOH NDUĀàODĀPDNWDGàUODU

<ÜOOÜN

PLO\RQ WRQ LWKDODW

*HOLĀPLĀ ½ONHOHUGH YDVàņà ¨HOLN ½UHWLP RUDQà DUDVàQGD LNHQ 7½UNL\HģGH EX RUDQ FLYDUàQGDGàU %X RUDQ D\Qà ]DPDQGD LOHUL WHNQRORML ½U½Q LKUDFDWàQGDNL SD\à GD \DQVàWPDNWDGàU 7½UNL\HģQLQ FDUL D¨àØàQà DUWàUDQ QHGHQOHUGHQ ELULVL GH \àOOàN

PLO\RQ WRQ FLYDUàQGD \DSàODQ YDVàņà ¨H OLN LWKDODWàGàU '½Q\DGD WHNQRORMLN \·QGHQ JHOLĀPLĀ ½ONHOHU GHPLU ¨HOLN ½UHWLPLQGH PLNWDU RODUDN ID]OD ½UHWLP \DSPDNWDQ VD \DVVà DODĀàPOà SDVODQPD] NDSODQPàĀ YH GDKD ·]HO NDWPD GHØHUL \½NVHN YDVàI Oà ¨HOLN ½U½QOHULQ ½UHWLPLQH \·QHOPLĀWLU 7½UNL\HģQLQ GH HQ NàVD ]DPDQGD EX DODQD \·QHOPHVL JHUHNPHNWHGLU

(QHUML YH 7DELL .D\QDNODU %DNDQOàØàģQàQ Q½NOHHU VDQWUDO SURMHOHUL KHGHŅ GRØUXOWX VXQGD 0D\àV WDULKLQGH ½ONHPL] YH 5XV\D DUDVàQGD LP]DODQDQ DQODĀPD\D J·UH 0HUVLQ $NNX\XģGD WRSODP 0: NXUXOX J½FH VDKLS ELU Q½NOHHU VDQW UDO KHU ELUL 0: J½F½QGH UHDNW·U NXUXOPDVà L¨LQ ¨DOàĀPDODUD EDĀODQPàĀWàU $\UàFD ½ONHPL]LQ LNLQFL Q½NOHHU VDQWUDOL QLQ 6LQRSģWD NXUXOPDVà DPDFà\OD 0D\àV

WDULKLQGH -DSRQ\D LOH DQODĀPD LP]D ODQPàĀWàU 6LQRS 3URMHVLģQLQ WRSODP NXUXOX J½F½ 0: KHU ELUL 0: J½F½Q GH UHDNW·U RODUDN SODQODQPàĀWàU

'ÜíD EDðÜPOÜOÜN PDOL\HWOHUL DUWÜUÜ\RU

<DNODĀàN

ELQ SDU¨DGDQ ROXĀDQ < %7<.ģQàQ WRSODQWàVàQGD DOàQDQ NDUDUODU ¨HU¨HYHVLQGH Q½NOHHU VDQW UDOOHU LQĀDDW HOHNWULN HOHNWURQLN YDVàņà ¨HOLN YH PDNLQH LPDODW VDQD\L DOWàQGD ID DOL\HW J·VWHUHQ SHN ¨RN VHNW·UH LĀ LPN£Qà VXQPDNWDGàU )DNDW YDVàņà ¨HOLN WHPLQLQGH GàĀD EDØàPOàOàN LPDODW VHNW·U½QGH PDOL\HW OHUL DUWàUDQ ·QHPOL ELU HWNHQGLU %X QHGHQOH Q½NOHHU HNLSPDQ YH PDO]HPH ½UHWLPLQ GH NXOODQàODQ WHNQRORMLOHULQ KHP $U *H ¨DOàĀPDODUà KHP GH WHNQRORML WUDQVIHUL YH OLVDQV DQODĀPDODUà \ROX\OD ĀLPGLGHQ 7½UN VDQD\LVLQH ND]DQGàUàOPDVà E½\½N ·QHP WD ĀàPDNWDGàU

.DOLWH JHUHNVLQLPL

1½NOHHU VHNW·U KDYDFàOàN X]D\ YH VDYXQ PD VDQD\LL JLEL KDVVDV HQG½VWUL NROODUà L¨HULVLQGH ROGXØX L¨LQ J½YHQOLN YH NDOLWH JHUHNVLQLPL ¨RN ·QHPOLGLU

\àOàQGD ·]HO DPD¨ODU L¨LQ NXOOD QàODFDN YDVàņà ¨HOLN ½UHWLPL L¨LQ ·]HO VHNW·UGH ·QHPOL ELU IDDOL\HW \RNNHQ VD GHFH 0.(ģQLQ \àOàQGD 'DQLHOL & 2IŅFLQH 0HFFKDQLFKH 6S$ ŅUPDVà LOH ĥ$QDKWDU 7HVOLPL ˆHOLNKDQH 6·]OHĀPHVLĦ ED]à YDVàņà ¨HOLNOHULQ ½ONHPL]GH ½UHWLOPHVL

9DVÜIOÜ ÁHOLN WHNQRORMLVL ROPD\DQ ÖONHOHU HQ EDíWD VDYXQPD VDQD\LLQLQ LKWL\DFÜ RODQ QDPOX ROPDN Ö]HUH

PRWRU YH JÖÁ DNWDUPD RUJDQODUÜ

URNHW JÐYGHOHUL KDYDFÜOÜN VHNWÐUÖ

DUDÁ YH VLODKODUÜ VDYDí JHPLVL YH GHQL]DOWÜODUÜQ VLODK YH JÖÁ DNWDUPD RUJDQODUÜ QÖNOHHU VDQWUDO YE VWUDWHMLN DODQODUGD NXOODQÜODQ YDVÜIOÜ Ð]HO ÁHOLNOHULQ VDGHFH LPDODWÜQGD GHðLO D\QÜ ]DPDQGD VDWÜQ DOÜQPDVÜQGD GD EÖ\ÖN HQJHOOHUOH NDUíÜODíPDNWDGÜUODU

L¨LQ VWUDWHMLN ·QHPL RODQ ELU IDDOL\HW RODUDN GHØHUOHQGLULOL\RU 'DQLHOL & 2IŅFLQH 0HFFKDQLFKH ŅUPDVà\OD \DSàODFDN SURMH QLQ \DNàQ JHOHFHNWH WDPDPODQPDVàQàQ DU GàQGDQ WHNQRORML WUDQVIHUL YH \HUOL ½UHWLPLQ WHWLNOHQPHVL LOH ·Q½P½]GH NL \àO L¨LQGH 7½UNL\HģQLQ NHQGL YDVàņà ¨HOLØLQL ½UHWHUHN Q½NOHHU WHNQRORMLGH GH NXOODQDELOHFHN GX UXPD JHOPHVL EHNOHQL\RU

(UGHPLU ßVGHPLU $VLO ¨HOLN .DUGHPLU ˆHPWDĀ &RĀNXQ ˆHOLN +DV ˆHOLN 7RV ˆH OLN .URPDQ ˆRODNRØOX 0HWDOXUML —]NDQ ' ˆ +DEDĀ ߨWDĀ %RU¨HOLN JLEL ŅUPDOD UàPà]àQ GD YDVàņà ¨HOLN ½UHWLP \DWàUàPODUà EXOXQPDNWDGàU

7%ß7$. 0$0 7½UNL\HģQLQ HQ E½\½N PDO]HPH ODERUDWXYDUàQD VDKLSWLU (UGHPLU GHPLU ¨HOLN VHNW·U½QGHNL LON $U *H PHU NH]LQL IDDOL\HWH JH¨LUPLĀWLU 9DVàņà ¨HOLØLQ JHOLĀWLULOPHVL L¨LQ \àOàQGD 9DVàņà YH 3DUODN ˆHOLN UHWLFLOHUL 'HUQHØL 9$63$ '(5 NXUXOPXĀWXU <LQH 7½UNL\H ˆHOLN ßKUDFDW¨àODUà %LUOLØL WDUDIàQGDQ YDVàņà ¨H OLN WHVW YH $U *H ¨DOàĀPDODUàQàQ \DSàOPDVà L¨LQ ßVWDQEXOģGD 0$7ß/ $ ÿ 0DO]HPH 7HVW YH ßQRYDV\RQ /DERUDWXYDUODUà YH E½Q\HVLQGH ˆHOLN 7HVW YH $UDĀWàUPD 0HU NH]L ˆ(7$0 .DUDE½N QLYHUVLWHVL YH .DUGHPLU WDUDIàQGDQ NXUXODQ 'HPLU ˆHOLN (QVWLW½V½ .'ˆ( YH 0$5*(0 ODERUD WXYDUODUà $WàOàP QLYHUVLWHVL 0HWDO ÿHNLO OHQGLUPH 0½NHPPHOOL\HW 0HUNH]L IDDOL \HWOHULQL V½UG½UPHNWHGLU

VD\àOà $UDĀWàUPD *HOLĀWLUPH YH 7D VDUàP )DDOL\HWOHULQLQ 'HVWHNOHQPHVL +DN NàQGD .DQXQXQ ¨àNPDVàQGDQ VRQUD ½ONH PL]GH $U *H YH WDVDUàP PHUNH]OHUL VD\àVà Kà]OD DUWDUDN $U *H PHUNH]L VD\àVà ģH YH WDVDUàP PHUNH]L VD\àVà GD ģ\D XODĀ PàĀWàU

9DVàņà ¨HOLN ½UHWHQ ŅUPD VD\àODUàPà] YH NXUXODQ WHVW ODERUDWXYDU YH $U *H PHU NH]OHULQLQ VD\àVà DUWWàN¨D EXQD SDUDOHO RODUDN NDWPD GHØHUL \½NVHN LOHUL WHNQRORML ½U½QOHULPL] YH YDVàņà ¨HOLN RUDQàQàQ GD DUW PDVà EHNOHQPHNWHGLU

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.