Halim Mecalim yok

Akdeniz Haber - - Gundem -

Sohbet sýrasýnda Bektaþi'ye sormuþlar: -Baba Erenler niçin oruç tutmazsýn? Bektaþi'de mazeret hazýrdýr: -Vallahi tutmak isterim ama halim mecalim yok. Bektaþi'yi zorda býrakmak için bir soru daha sorarlar: -Ýftara çaðýrsalar gider misin? -Doðrusu ne yapar eder giderim. Bektaþi'nin bu cevabýna itira- zlarýný bildirirler: -Bu nasýl olur? Allah'ýn emrini dinlemiyorsun da kullarýn davetini kaçýrmýyorsun! Bektaþi'nin cevabý hazýrdýr: -Bunda þaþýlacak ne var? Bilirsiniz ki Cenabý Hak merhametlilerin merhametlisidir ve affedicidir. Fakat insanlar böyle midir? Onlar, en küçük bir sebepten güceniverirler. Bunun için kullarýn davetlerini kaçýrmamak gerekir Ýtibar Softanýn biri Bektaþi'nin önüne geçti: -Ey Erenler; iyisin, hoþsun, ilim irfan sahibisin; bir de oruç tutup, namaz kýlsan, bizim nazarýmýzda da itibarýn olur o zaman, dedi. Bektaþi gülümseyerek: -Sizin nazarýnýzda itibar kazanmak için, Tanrý önündeki itibarýmý z edeleyemem, dedi. bin kuruþ, kasaba beþ yüz kuruþ... Ragýp Paþa sorusunun anlaþýlmadýðýný düþünerek þu açýklamayla birlikte tekrarladý sorusunu: - 'Ben onu sormuyorum, oruç borcun var mý?' Þair Haþmet bu soruyu þöyle cevaplamýþ: - Paþam, oruç borcunu Allah sorar; sizin soracaðýnýz kul borcudur.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.