Duyarsýzlýk.

Akdeniz Haber - - Gundem - Avni Gelendost avnigelendost@hotmail.com

Yukarýdaki baþlýk bana ait deðil.. Sevgili aðabeyim ve meslekte duayenlerden Eskiþehirli gazeteci Önder Baloðlu'nun köþesinden alýnma.. Bugün onun yazýsýný paylaþmak istedim sizlerle.. Duyarsýzlýðýn yerel basýn anlamýnda ne boyutlarda olduðunu vurgulamýþ. Hani haksýzda deðil. Buyurun hep birlikte okuyalým. Ve de duyarsýzlýðýn yerel basýn anlamýnda ne denli gerçek olduðuna bir kez daha þahit olalým. ******** "Hayýr, okumuyoruz" baþlýklý dünkü yazýmýza "okuyanlarýn günahý ne?" biçiminde tepkiler de aldýk... Onlar için de bir anýmýzý yineleyelim... Bulunduðu ilde ne olduðundan habersiz, bir günlük yerel gazete bile okumayan ya da okumuþ gibi görünen bir yöneticiden ne beklersiniz? Kocaman bir "hiç" mi? Yolda karþýlaþýyorsunuz... Önce "selam", sonra "ne var ne yok" derken acý baklayý yapýþtýrýyor: "Yahu dünkü yazýna bayýldým, ne güzel döktürmüþsün ama!" Þöyle buruk bir tebessümden sonra, "Ne yazýsý kardeþim, tam bir yýldýr yazmýyoruz ki!" diyoruz ama, çok daha piþkin bir yanýt alýyoruz: "Haaaa! Geçen yýlki olabilir!", ******** Duyarsýzlýk, kiþinin önce kendini sonra yakýn çevresini aþarsa, hatta toplumun geniþ kesimine yansýmaya baþlarsa bunun ölçüsü ne olabilir? Adam, ayný duyarsýzlýðý yine devam ettirirse ne yapabilirsiniz? "Herhalde, yine kocaman bir hiç!" ******** Özellikle yerel gazete hepimizin bir parçasý, yaþadýðýmýz yerin aynasýdýr... Ama bakýyor muyuz? Ya da gerçekten okuyanlarýmýz nasýl deðerlendiriyor? Sýk sýk karþýlaþtýðýmýz sorudur: "Yazýyorsunuz da ne oluyor?" Bu sorunun altýnda çok þey yatar: "Kim dinliyor ki, akýntýya kürek çekiyorsunuz!" Doðru… Neler yazýlýyor, neler çiziliyor… Eskiden, "Bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn" denilirdi. Ya þimdi? "Bu kadar duyarsýzlýk olur mu?" Daha geçenlerde haykýrmýþtý bir kadýn: "Fenerbahçe kadar olamadýk…" ******** Kýsacasý "duyarsýzlýk" çaðýn ayrý bir hastalýðý… Bir gün hesabý sorulur... Týpký.. "Yazýmýza bayýlan bürokrat gibi!.." Uyanýn artýk.. "En azýndan sýra size gelmeden!.." ******** Evet yukarýdaki satýrlar Eskiþehir Anadolu gazetesindeki günlük yazýlarý ile tanýdýðýmýz. Sýk sýk iç sayfalarda "Günaydýn Manavgat" köþeme davet ettiðim sevgili Önder Baloðlu aðabeyime ait. Yerel basýnýn güç koþullar içerisinde ayakta kalmaya çalýþtýðý günümüz Türkiyesinde. Yerel yöneticileri ve bürokratlarý övdüðünde. Göklere çýkardýðýnda her þey tozpembe. Hafif yolu dokunmaya gör. Yâda gazetecilik anlamýnda birisi açýklama yapmaya görsün. Ýnanýn yandý keten helvasý. Örnekleri çoðaltabiliriz. Yerel basýn iyi yazdýðýnda güzel. Kötüye dokunduðunda tu-kaka oluveriyor. Bir çoðuda okumadan karar veriyor. Her neyse ileride bu konuya biraz daha deðinebiliriz. Haydi kalýn saðlýcakla. Her þey yüreðinize göre olsun.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.