MATAB'DAN köylere hizmet devam ediyor

Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapý Tesisleri Yapma ve Ýþletme Birlik Baþkanlýðý (MATAB) tarafýndan kurulan Köylere Hizmet Birimi Manavgat kýrsalýnda faaliyetlerini aralýksýz devam ettiriyor.

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapý Tesisleri Yapma ve Ýþletme Birlik Baþkanlýðý (MATAB) tarafýndan kurulan Köylere Hizmet Birimi Manavgat kýrsalýnda faaliyetlerini aralýksýz devam ettiriyor.

MATAB kurumsallaþma çerçevesinde köy halkýnýn ihtiyaçlarýna hýzlý cevap verilmesi, hizmet kalitesinin artmasý için Baþkan Recep Barut'un direktifleriyle kurulan Köylere Hizmet Birimi bünyesinde Tepeköy, Kýrkkavak, Aþaðýýþýklar, Gençler, Saraçlý, Bozyaka'nýn yaný sýra birçok köyün içme suyu hatlarý, yol bakým çalýþmalarý gibi alt yapý ve üst yapý ihtiyacýný giderildi. MATAB, köylerde yaþayanlarýn daha saðlýklý, temiz bir çevrede yaþamasý ve çevreyi koruma bilincine sahip olmasýný hedefleyerek köylere 2 bin 378 adet çöp konteyner daðýtýmý ve ilaçlama ile baþlattýðý hizmeti, bir çok köyün alt yapý ve üst yapý sýkýntýlarýný gidererek, köy halkýnýn sorunlarýna yerinde çözüm üretmesi ile dikkat çekiyor. Köylere Hizmet Birimi bünyesinde Ziraat mühendisi, Çevre mühendisi, Ýnþaat mühendisi ve Ýnþaat teknikerinden oluþan personeli ile vatandaþlarýn sorunlarýnýn çözümüne yönelik hizmet saðlýyor. Birime yazýlý dilekçe ile yapýlan müracaatlarýn iþleme alýnýp, keþif yapýlmasýyla devam eden süreç maliyetlerin hesaplanmasý ve iþe baþlanmasýyla sonuca ulaþtýrýlýyor.

KÖYLERE ALT YAPI VE ÜST YAPI MATAB'DAN

Türkiye'de ilk defa 78 köyün çöpünü belediyelerin yaptýklarý gibi düzenli bir þekilde topladýklarýný belirten MATAB Birlik Baþkaný Recep Barut; "Bu birimin en önemli görevi çöp toplama ve ilaçlamadýr. Bunun yanýnda her türlü alt yapý ve üst yapý sorunlarýnda köylerimize hizmet vermekteyiz. Tepeköy'ün týkanan su borularýný temizledik ve 400 metre içme suyu borusu döþedik , Aþaðý ýþýklar köyüne 200 metre, Kýrkkavak köyüne 300 metre içme suyu hattý yaptýk, Evrenleryavþi ve Gençler köyünde yol bakým çalýþmalarý yaptýk. Bundan sonra köylerimize de þehirlerimizde olduðu gibi anýnda hizmet ulaþacak alt yapý ve üst yapý sorunlarý giderilecek ve çöpler ev arkasýna atýlmayacak daha temiz ve yaþanabilir köylerimiz olacak" dedi. Baþkan Barut; MATAB her türlü alt yapý ve çevre sorunlarýna yönelik projeler ile insan odaklý hizmet anlayýþýnýn geliþimini saðlayarak yaþam kalitesini arttýrmayý hedeflediðini kaydetti.

MATAB Baþkaný Recep Barut

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.