Vali Tapsýz: ‘Tarým ve Turizme 20 milyon Tl'lik kaynak ayrýldý'

Batý Akdeniz Kalkýnma Ajansý (BAKA) Yönetim Kurulu Toplantýsý BAKA Dönem Baþkaný Burdur Valisi Süleyman Tapsýz baþkanlýðýnda Burdur'da yapýldý.

Akdeniz Haber - - Gundem -

Burdur Valisi ve dönem baþkaný Süleyman Tapsýz'ýn ev sahipliðinde gerçekleþen Batý Akdeniz Kalkýnma Ajansý (BAKA) toplantýsýna, Antalya Valisi Dr. Ahmet Altýparmak, Isparta Valisi Memduh Oðuz, BAKA Genel Sekreteri Tuncay Engin, Burdur Belediye Baþkaný Sebahattin Akaya, Burdur Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Yusuf Keyik, Burdur Ýl Genel Meclisi Baþkaný Ýbrahim Ekici ve BAKA personeli katýldý. Baþkanlýðýndaki son toplantýda bir konuþma yaparak BAKA'nýn üçüncü dönemine iliþkin faaliyetleri anlatan Burdur Valisi ve BAKA Dönem Baþkaný Vali Süleyman Tapsýz, daha sonra BAKA Yönetim Kurulu Baþkanlýðý Görevini Isparta Valisi Memduh Oðuz'a devretti. Konuþmasýnda, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý (UNDP) tarafýndan hâlihazýrda yürütülen "Herkes Ýçin Ýnsana Yakýþýr Ýþ: Ulusal Gençlik Ýstihdam Programý ve Antalya Pilot Uygulamasý Projesi" kapsamýnda UNDP ve BAKA iþbirliði ile kümelenme faaliyetleri yürütüldüðünü söyleyen Vali Tapsýz, ayrýca bu dönem içerisinde Demiryolu Taþýmacýlýðý ve Lojistik Çalýþtayý düzenlendiðini sözlerine ekledi. Vali Süleyman Tapsýz 2014-2023 Bölge Planý hazýrlýk çalýþmalarýna baþlanýldýðýný da dile getirerek, 2013 yýlý sonuna kadar sürecek çalýþmalar için eylem planýnýn hazýr olduðunu söyledi. Eylem planý çerçevesinde yerel paydaþlarýn taleplerinin yerinde tespiti için Haziran ve Temmuz aylarýnda Antalya'nýn 16, Isparta'nýn da 12 ilçesinde bilgilendirme ve mevcut durum deðerlendirmesi toplantýlarý gerçekleþtirildiðini ifade eden Vali Tapsýz, önümüzdeki dönemde de Burdur'da toplantýlar yapýlacaðýný kaydetti. BAKA'nýn III. dönem içerisinde Mali Destek ve Doðrudan Faaliyet Desteði olmak üzere iki destek programý yürüttüðünü belirten Süleyman Tapsýz, "Mali Destek Programý için, Ar-Ge ve Yenilikçiliðin Geliþtirilmesi, Tarýma Dayalý Sanayinin Geliþtirilmesi ve Turizm Potansiyelinin Deðerlendirilmesi baþlýklarý altýnda 20 milyon TL'lik kaynak ayrýlmýþtýr. Bu kaynak marifetiyle bölge kalkýnmasýnda önemli rol oynayabilecek 82 proje, destek almaya hak kazanmýþtýr. Doðrudan Faaliyet Desteði ile de bölge potansiyellerinin ortaya çýkarýlmasýna yönelik 24 araþtýrma çalýþmasýna toplamda 1 milyon TL tutarýnda finansal destek saðlanmýþtýr" dedi. 2011 Yýlý Mali Destek Programý kapsamýnda 13 adet proje yazma eðitimi gerçekleþtirildiðini vurgulayan Vali Tapsýz, bu eðitimlere toplamda 767 kiþinin katýldýðýný ve BAKA'nýn kuruluþundan bu yana bu tür eðitim programlarýný düzenlediklerini de sözlerine ekledi. Vali Süleyman Tapsýz, Yatýrým Destek Ofislerinin çalýþmalarýnýn yatýrýmlarýn bölgeye kazandýrýlmasýnda önemli rol oynadýðýný belirterek, yýllýk 400 bin tonluk sera atýðýný deðerlendirecek Türkiye'nin ilk Sera Atýklarýndan Biyogaz ve Elektrik Üretim Tesisinin Antalya'nýn Kumluca Ýlçesi'nde kurulma aþamasýna geldiðini bildirdi. Vali Tapsýz, Ýþbirliði Fýrsatlarý Zirvesi kapsamýnda üç gün süren programla yaklaþýk 40 Hintli firmanýn Batý Akdenizli firmalarla ikili görüþmeler gerçekleþtirdiðini, toplamda 8,5 milyon dolarlýk iþ anlaþmasý veya baðlantýsý yaptýklarýný, ayrýca tanýtým amacýyla BAKA'nýn ilgili kurum ve kuruluþlarla ortak çalýþmasýnýn sonucu Suudi Arabistan'ýn en büyük 18 tur operatörü temsilcilerinin Antalya'ya geldiðini, bölgenin tamamýný kapsayan tanýtým hamlesi kapsamýnda Kuveyt, Bahreyn ve Katar için de benzer bir program uygulandýðýný anlattý. Ulusal ve uluslararasý organizasyonlarda Batý Akdeniz'in önemli turizm deðerlerinin tanýtýldýðýný söyleyen Süleyman Tapsýz, "Tokyo'da düzenlenen Güller ve Bahçe fuarýnda bölgenin potansiyeli tanýtýlmýþtýr. Burada yapýlan tanýtým faaliyetleri kýsa sürede meyvesini vermiþ, Japon Devlet Televizyonu NHK, bölgenin gül varlýðýný yerinde incelemek için bölgemize bir heyet göndermiþtir" dedi. Toplantý gündem maddelerinin görüþülmesiyle sona erdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.