MUTLU OLMAK ÝÇÝN

Akdeniz Haber - - Gundem - AVNÝ GELENDOST avnigelendost@hotmail.com

* * kullanýn. Müzik Kafein dinleyin. ve þekeri az

* * Oruç Kendiliðindenliðe tutun veya arýnýn. önem * Eþinizi verin. sevin.

* Temiz hava alýn.

* Þýmartýlmaya izin verin.

* Gönüllü olun.

* Yardým aðlarýna katýlýn. * Bedeninizin duruþuna dikkat edin. * Sýnýrlarýnýza saygý duyun.

* Düzenli spor yapýn.

* Dans edin. * Zaman zaman derin bir oh çekin.

* Yoga yapýn. * Aðlamaktan korkmayýn. * Hobileriniz için zaman yaratýn. * Çalýþma zamanýnýzý kýsýtlayýn. * Uzlaþýn / iþbirliði yapýn.

* Üþenmeyin. * Telefonunuzu / televizyonunuzu kapatýn.

* Standartlarýnýzý gevþetin. * Düþüncelerinizi düzenli olarak yazýn.

* Tatile çýkýn.

* Masanýzý düzeltin.

* Esnek olun. * Kusurlarýnýz olmasýna izin verin. * Programýnýzý fazla doldurmayýn.

* Sýrlarýnýzý ifþa edin.

* Bedeninizi güçlü tutun.

* Ýnancýnýzý besleyin. * Bir tasarruf hesabý açtýrýn. * Güneþin içinize girmesine izin verin.

* Sevin ve sevilin.

* Gerçekleri öðrenin.

* Ekip çalýþmasý yapýn. * Gülümseyin yüreðinizi açýn.

* Kendinize deðer verin.

* Düþ kurun. * Allah´ýn sizi sevdiðini bilin.

Tim Clauss

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.