CHP'LI Devrim Kök: 'Hizmet yaptýrmýyorlar'

Akdeniz Haber - - Gündem -

CUMHURÝYET

Halk Partisi Antalya Ýl Baþkaný Devrim Kök, gazetemize ziyaretinde yaptýðý açýklamada, yapýlmak istenen hizmetlerin baþta Antalya Valiliði olmak üzere çeþitli kurumlar tarafýndan yaptýrýl- madýðýný iddia etti. Serik'te geçtiðimizi yýl yaþanan sel felaketinin ardýndan Haskýzýlören Köyü'ne giden yolda 3 ayrý körü yapýlmasý gerektiðini belirten Baþkan Devrim Kök, "Bu köprüleri normalde özle Ýdare tarafýndan yaptýrýlmasý gerekiyor. Ancak, Antalya Valiliði Özel Ýdareyi devre dýþý býrakarak köprüleri KÖYDES'ten yaptýrmaya çalýþýyor. Özel Ýdare Ýl Genel Meclisi'ne baðlý, Ýl Genel Meclisi'nde de baþkan CHP'de. Bu hizmet Özel Ýdare kanalýyla yapýlmasýn diye Valilik bütün imkanlarýný kullanýyor" dedi. Yerel basýna büyük önem verdiklerini belirten Baþkan Devrim Kök, "Bizim hizmetlerimizi, çalýþmalarýmýzý yerel basýn kanalýyla halka tam ve eksiksiz ulaþtýrabiliyoruz" diye konuþtu. CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar'da Büyükþehir yasasýyla birlikte Türkiye'nin eyaletlere ayrýþtýrma projesini uygulanmaya baþlandýðýný söyledi.

Devrim

Kök

Gürkut

Acar

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.