Seçim 13 Ekim 2013'te

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafýndan deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantýya CHP Antalya Ýl Baþkaný Devrim Kök, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, CHP Manavgat Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk, belediye baþkanlarý,Antalya Ýl Genel Meclisi üyeleri, CHP'nin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan CHP Manavgat Ýlçe Baþkaný Ahmet Öztürk, toplantýya katýlýmýn daha kalabalýk olacaðýný ancak, Ramazan dolayýsýyla partililerin baþka programlarýnýn olduðunu ve bir kýsmýnýn da yaylaya gittiðini ifade etti. Baþkan Öztürk toplantýnýn hayýrlý olmasýný diledi. Toplantýda konuþan CHP Ýl Baþkaný Devrim Kök'te AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda yerel seçimlerin 13 Ekim 21013'te yapýlmasý kararýnýn alýndýðýný ifade ederek; "Bana 2 gün önce bir yazý geldi. O yazýda AKP'nin MYK'sýnda 12 Ekim'de seçim olmasýna dair bir mutabakat saðlandýðý duyumunu aldýk. Biliyorsunuz, Onlar orada MYK'larýndan geçen her þeyi kanunlaþtýrýyorlar Meclis'te" dedi. Bu toplantýyý düzenlemelerinin sebebi, bu þartlar altýnda bir fikir alýþveriþi saðlamak olduðunu kaydeden Baþkan Kök, "Ben daha çok, kendimin yapacaðý konuþmadan ziyade, sizleri dinlemek istiyorum. AKP MYK'sýndan çýkan yerel seçim kararý gerçekleþirse hazýrlýklý olmalýyýz" dedi. Ramazan'ýn tamamlanmasýndan dolayý seçim atmosferine gireceklerini kaydeden Baþkan Kök; "Yerel seçimler konusunda çok ciddi bilimsel çalýþmalar yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun içinde her yerde yaptýðýmýz gibi Manavgat'ýmýz da da fikir alýþveriþinde bulunalým istedik. Ama o yol hartasýný belirlemeden önce sizlerin görüþlerini ve düþüncelerini de almak istiyorum. Bu toplantýnýn amacý aslýnda budur" diye konuþtu. Baþkan Kök; yerel seçimler konusunda ilçe baþkanlarýnýn da katýldýðý toplantýyla yol haritasýný belirleyeceklerini ifade etti. Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak devam etti.

Devrim

Kök

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.