Manavgat'lý olmaktan gurur duyuyorum

Akdeniz Haber - - Gündem -

Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve partisinin il yöneticileriyle birlikte Manavgat'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Ýl Baþkaný Devrim Kök, Akdeniz Haber'e özel açýklamalarda bulundu. Manavgat'ta olmaktan ve Manavgat'lý olmaktan gurur duyduðunu kaydeden Devrim Kök, Manavgat ziyaretini deðerlerndirdi. Manavgat'a geldiklerinde Belediye Baþkaný Þükrü Sözen'den yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýklarýný ifade eden CHp Ýl Baþkaný Kök, "Gayet sýký çalýþmalar var Manavgat'ta. Bizim eksiðimiz sadece Manavgat'ta çalýþmalarý halka pek anlatamýyoruz. Manavgat'ta belediyemiz çok ciddi çalýþmalarýn altýna imza atýyor" dedi. Yapýlan çalýþmalarý halka ulaþtýrma görevinin CHP örgütünün iþi olduðunu belirten Baþkan kök; ""Çalýþmalarý halka anlatmak, halkla buluþturmak, kamuoyuyla paylaþmak örgütlerin görevi. Bunlar baþta ilçe baþkanýmýzýn, örgütümüzün sonra bizlerin görevi. Hep beraber bunu yapacaðýz. Halka bunlarý anlatacaðýz" dedi. Manavgat belediyesi tarafýndan ilçede çok önemli projelerin yapýlacaðýný kaydeden Baþkan Kök; "Manavgat'ta çok önemli projeler var sýrada. Onu baþkanýmýzla pay

laþtýk. Hemen 1 ay içerisinde çok önemli projeler var. Baþkanýmýzýn baþýna talihsiz olaylar gelmesine raðmen, bunlar bittikten sonra baþkanýmýz söz verdiði her þeyi yapmýþ olacak" dedi. VATANDAÞLARIMIZ BAÐRINA BASIYOR Manavgat'ta çok yoðun bir programýnýn olduðunu belirten Baþkan Kök; Manavgat benim kendi memleketim. Tabii ki çok mutlu oluyorum. Sað olsunlar, sokakta gören vatandaþlarýmýz sarýyor, beni baðýrlarýna basýyor. Bu benim için gurur verici bir þey, gurur duydum Manavgat'ta olmaktan, Manavgat'lý olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Devrim Kök

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.