Ýlçe Ýdare Kurulu toplantýsý yapýldý

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat Ýlçe Ýdare Þube Baþkanlarý Toplantýsý Kaymakam Emir Osman Bulgurlu'nun gerçekleþtirildi. Toplantýya Manavgat'ta bulunan daire amirleri, belediye yetkilileri ve meslek odasý temsilcileri katýldý. Sayý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan toplantýda konuþan Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sertifikasý ve ISO 1002:2006 Müþteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikasý'ný aldýklarýný hatýrlattý. Bu konuda bütün kurum ve kuruluþlara teþekkür eden Kaymakam Emir Osman Bulgurlu; toplantýda kurumlarýn yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgiler verileceðini ve koordinasyon gerektiren iþleri özellikle söylenilmesini istedi.

KÜLTÜR VE GENÇLÝK

MERKEZÝ PROJESÝ

Toplantýda konuþan Manavgat Belediyesi temsilcisi ve Kültür Müdürü Halis Akkaya, belediye olarak ýrmak kenarýnda çok büyük bir projeye baþladýklarýný hatýrlattý. Manavgat Belediyesinin Kültür Merkezi ve Gençlik merkezi projelerinin uygulanma aþamasýnda olduðunu belirten Akkaya, ilçeye yapýlacak futbol sahasý projesinin de ihale aþamasýna geldiðini

belirtti.

YAZ YOÐUNLUÐU

Manavgat Ýlçe Jandarma Komutaný Murat Koçanlý ve Ýlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Karaaslan, yaz mevsimimi gelmesi ve turizm sezonun baþlamasýyla birlikte yoðunluðun arttýðýný, özellikle mala yönelik suçlarla mücadele konusunda çalýþma yaptýklarýný kaydettiler.

GIDA ZEHÝRLENMELERÝ

Manavgat Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Birol Tuncel, hava sýcaklýklarýnýn artmasýyla birlikte gýda zehirlenmelerinde bir artýþ olduðunu, buna yönelik olarak gýda kontrollerini aralýksýz sürdürdüklerini belirtti. Tuncel ayrýca, Ramazan ayý dolayýsýyla fýrýnlar, pastaneler gibi unlu mamül üreten kuruluþlara yönelik denetimlerini sürdüðünü belirtti. Tuncel, Manavgat'ta uygulanmaya baþlanan Mango projesi hakkýnda bilgi verdi.

TOPRAK TAHLÝLÝ LABORATUVARI

Manavgat Ziraat Odasý Baþkaný Rasim Metin'de toplantýya katýlanlara, zeytinyaðý üretme projesi kapsamýnda yapýlan yenileme yatýrýmý konusunda bilgiler verdi. Rasim Metin, Manavgat'ta köylülerin yetiþtirdikleri ürünleri satacaklarý bir organik Pazar kurulmasýyla birlikte canlý hayvan pazarýnýn kurulmasýný isterken; "Bölgemizde turizmle birlikte tarým sektörü de çok önemlidir. Ýlçemizde ayrýca Toprak Tahlil Laboratuarý kurulmalýdýr. Tarým sektörü ve çiftçilerimiz için bu çok önemli" diye konuþtu.

YANGINA HAZIRIZ

Manavgat Orman Ýþletme Müdürü Ýsmail Hacýoðlu, yangýn sezonun baþladýðýný kaydederek; bütün ekipler ve ekipmanlarýyla birlikte yangýnla mücadeleye hazýr olduklarýný kaydetti. Hacýoðlu, Tepeköy mevkiine Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan yaptýrýlan Yangýn havuzu dolayýsýyla Kaymakam Emir Osman Bulgurlu'ya teþekkür etti.

Emir Osman Bulgurlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.