Þelale Öðrenci Yurdu Proje Grubunun yýldýzlarý parladý

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat Þelale Öðrenci Yurdu içerisinde oluþturulan özel proje grubu öðrencilerinden Ömer Faruk yýldýz 482 puanla Manavgat Milli egemenlik ilköðretim okulu birincisi oldu. Okul idarecileri Ömer Faruk Yýldýzýn baþarýsýndan dolayý velisine ve yurt yönetimine teþekkür etti. Ayný zamanda proje grubu içerisine yer alan çaðlayan ilköðretim okulu öðrencilerinden Tayyip Hakký Ünal 484 puan alarak proje grubu 1. Si oldu. Ömer Faruk Yýldýz "Baþarýsýndaki katkýlarýndan ötürü Þelale Yurdunda bize, özel proje grubu hazýrlayarak 24 saat baþarýmýz için destek veren tüm öðretmen ve eðitimcilerimize, yayýn kalitesi ile baþarýmýza katký saðlayan Ýsabet Yayýnlarýna, Milli Egemenlik Ýlköðretim Okulu öðretmen ve idarecilerine, desteklerinden ötürü çok teþekkür ederim" dedi. Þelale Öðrenci Yurdunda düzenlenen törende en baþarýlý öðrencilere plaket ve hediye takdim edildi. Yurt Müdürü Mehmet Yýlmaz "Öðrencilerimizin tamamýnda kitlesel baþarý olarak ciddi bir baþarý oraný yakaladýk. Ömer Faruk yýldýz öðrencimizin de Okulunda birincisi olmasý bunlarýn en belirgin olaný." diyen Yurt müdürü Mehmet Yýlmaz, "Tüm öðrencilerimizi tebrik ediyorum Öðrencilerimize katkýda bulunan tüm halkýmýza ve etütlerinde yardýmcý olan öðretmenlerimize teþekkür ederiz. Baþarýya imza atmak isteyen tüm öðrencileri yurdumuza bekleriz" dedi. PROJE GRUBU BAÞARI

GRUBU Þelale Yurdunda bu yýl ilk defa ikinci binasýnda Proje grubu oluþturuldu. Proje grubuna katýlan öðrencilere verilen hizmetler standart üzeri olup öðrencilerin puanlarý saðlanan imkanlar ile kýsa sürede büyük artýþlar kaydedilmektedir. Proje grubu daha baþarýlý bir gelecek isteyen öðrencilere özel eðitim destekleri ile baþarý rekoru kýracak öðrenciler yetiþtirmeyi hedefliyor. Gerek ahlaki geliþimleri gerek bilgi birikimi açýsýndan yetiþtirilmiþ öðrenciler için çalýþýyoruz diyen Þelale Öðrenci Yurdu Müdürü Mehmet Yýlmaz "Proje grubu binamýzda etütlerimiz teknolojik donanýmlý olup akýllý tahta, projeksiyon cihazý ses sistemi bilgisayar ve internetin standart olduðu özel etüt odalarýmýzda öðrencilerimiz anýnda deðerlendirme sistemleri ile sýnavlara hazýrlanmakta ve her öðrencimiz birebir hedef takip proðramlarý ile rehber öðretmenimiz tarafýndan izlenmektedir. Yaz mevsiminde öðrencilerimize ayrýca hýzlý okuma, Ýngilizce ve Yüzme kursu verilmektedir. Hedefi baþarmak olan Maddi durumu müsait olan olmayan tüm öðrencilere kucak açan yurdumuzun sýnýrlý sayýdaki kontenjaný için öðrenci kayýtlarýna devam etmektedir" dedi. Yapýlan törenle okul birincisi Ömer Faruk Yýldýz ve Proje grubu birincisi Tayyip Hakký Ünal'a plaketlerini veren Çaðlayan Mahalle muhtarý Mustafa USLU "Manavgat'ta ilk defa böyle bir çalýþma yapýlmýþ olmasý gençlerimiz için bir fýrsattýr. Bu imkânlarý en iyi þekilde deðerlendirerek geleceðimizin teminatý olacaksýnýz. Proje grubunda olmak ayrýcalýktýr. Baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim" dedi. Proje grubundaki diðer öðrencilerde her bireri ortalama 415 puan alarak Manavgat'ta bir Anadolu lisesine girecek seviyede puan aldýlar. Bu öðrencilere de Madalyalarý Dernek ve Yurt yönetimi tarafýndan takýldý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.