Emek: ‘Manavgat'ýn Ramazan ayýný yürekten kutluyorum’

Akdeniz Haber - - Gündem -

CHP'NÝN 34. Olaðan Kurultayý'nda genel merkez Yüksek Disiplin Kurulu üyeliðine seçilen eski Antalya milletvekili ve geçen dönem Hukuk Ve Seçim Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Atilla Emek Yüksek Disiplin Kurulu baþkanlýðýna seçildi. CHP'nin 34. Olaðan Kurultayý'nda göreve gelen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), ilk toplantýsýný geçtiðimiz hafta sonu Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýnda yaptý. Yapýlan toplantýda Yüksek Disiplin Kurulu Baþkanlýðýna Atilla Emek seçildi . YDK üyeleri kurul baþkanlýðýna oybirliðiyle Atilla Emek'i, Baþkan Yardýmcýlýðýna Saniye Barut'u, YDK Sekreterliði'ne ise Selahattin Balta'yý seçti. Seçim sonrasý görüþüne baþvur

duðumuz Manavgatlý hemþerimiz Atilla Emek, ülkenin zor günlerden geçtiðine dikkat çekerek yeni görevinde geçmiþten daha çok çalýþarak CHP'ye ve ülkeye elbirliði ile hizmet edeceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisinin yüce önder Mustafa Kemal ATATÜRK'Ü anýtkabirde tüm yöneticilerle birlikte ziyaret ederek, ülkenin içinde bulunduðu kritik günleri aþabilmek adýna bir kez daha ATATÜRK'E söz verdiklerini dile getiren Atilla Emek, bundan sonraki çalýþmalarýnda CHP'nin çok daha önemli bir rolü olduðunu ifade etti. Yeni görevine seçilmesi dolayýsýyla ülke genelinden olduðu gibi Manavgatlý hemþerilerinden kutlamalar geldiðini sözlerine ekleyen Atilla Emek konuþmasýný þöyle tamamladý; "Yeni görevimle ilgili þahsýmý arayarak kutlayan partili, partisiz tüm Manavgatlý hemþerilerime yü-rekten teþekkür ediyorum. Eskiden ol-duðu gibi bundan sonraki çalýþmalarýmda da ülke ve Manavgat çýkarlarýný ön sa-flarda tutarak Manavgatlýlara layýk olmaya devam edeceðim. Bu vesile ile tüm Manavgat'ýn ve Manavgatlýlarýn mübarek ramazan aylarýný kutluyor, bereketli, huzurlu ve barýþ içerisinde günler diliyorum"

Atilla Emek

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.