Beklenmeyen ayrýlýk

Manavgat Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Faruk Karcý ve Ýlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Mehmet Kendir vekaleten sürdürdük leri görevlerinden dün itibariyle ayrýldý

Akdeniz Haber - - Ilk Sayfa -

ManavgatManavgat ÝlçeÝlçe MilliMilli EðitimEðitim Müdürlüðü'nüMüdürlüðü'nü 1717 EkimEkim 20112011 tarihindentarihinden bubu yanayana sürdürensürdüren FarukFaruk Karcý,Karcý, dündün itibariyleitibariyle görevindengörevinden ayrýlarak,ayrýlarak, 75'75'ncinci YýlYýl Ý.Ý.Ö.Ö.O.O. Müdürlüðü'neMüdürlüðü'ne döndü.döndü. FarukFaruk KarcýKarcý yaptýðýyaptýðý vedaveda açýkla-açýklamasýndamasýnda kendikendi dönemindedöneminde yapýlanyapýlan çalýþmalarçalýþmalar hakkýndahakkýnda bilgilerbilgiler verdiktenverdikten sonra,sonra, kendisinekendisine yardýmcýyardýmcý olanolan bütünbütün kurumlarakurumlara veve eðitimeðitim camiasýnacamiasýna teþekkürteþekkür etti.etti. Karcý'nýnKarcý'nýn yerineyerine AksekiAkseki MilliMilli EðitimEðitim MüdürüMüdürü ÝsmailÝsmail KýlýçKýlýç vekaletenvekaleten atandýatandý Manavgat Ýlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Mehmet Kendir özel sebeplerden dolayý vekaleten sürdürdüðü görevinden istifa ederek, Çaðlayan Ýlköðretim Okulu sýnýf öðretmenliðine döndü. Kendir yaptýðý yazýlý açýklamada, görev yaptýðý süreç içerisinde doðup büyüdüðü Manavgat'a hizmet etmeye çalýþtýðýný belirtti. Manavgat Ýlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüðü'ne Muammer Sarýdemir getirildi.

Mehmet Kendir Çaðlayan Ý.Ö.O’da sýnýf öðretmenliðine devam edecek

Faruk Karcý, asli görevi olan 75’nci Yýl Ýlköðretim Okulu Müdürlüðü’nü sürdürecek

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.