Ramazzan þþenlliikllerrii devvam ediiyyorr

Akdeniz Haber - - Gündem -

Manavgat Belediyesi tarafýndan düzenlenen Ramazan Þenliklerinde eðlenceler her akþam farklý etkinliklerle devam ediyor Manavgat Belediyesi'nin bu yýl üçüncüsünü düzenlediði Ramazan Þenlikleri, kent halkýný her akþam eski Ramazanlara götürüyor. Ýftar sonrasýnda her akþam saat 21.00'de baþlayan þenliklerde Hacivat-karagöz, ortaoyunu, ateþbaz, sihirbaz, arap bacý, kavuklu, Piþekar gibi karakterler sahne alarak vatandaþlara unutulmaz akþamlar yaþatýyor. Manavgat Belediyesi'nin etkinliklerine vatandaþlar yoðun ilgi gösteriyor. Ramazan ayýnda iftar çadýrýnda ise padiþah kýyafetli animatörler dolaþarak vatandaþlara iftar saatinde de hoþça vakit geçiriyor. Animatörler özellikle çocuklarýn yoðun ilgisiyle karþýlaþýyor. Yerel Sanatçý Hasan da Belediyenin Ramazan Þenlikleri kapsamýnda geçtiðimiz gün sahne aldý. Manavgatlý hayranlarýyla buluþan sanatçý, en güzel þarkýlarýný söyledi. Þenlikleri izlemeye gelen vatandaþlar, günümüzün popüler þarkýlarýný söyleyen sanatçýya oynayarak eþlik etti. Hacivat Karagöz ekiplerinden sonra sahne alan sanatçý Hasan Kurt, böyle bir organizasyon yaparak kendisini kalabalýk halk topluluðu ile buluþturan Manavgat Belediyesi'ne teþekkür etti. Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, her akþam yapýlan etkinliklere tüm Manavgat halkýný davet etti.

Kurt

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.