Can sýkýntýsý!..

Akdeniz Haber - - Gündem - Avni Gelendost avnigelendost@hotmail.com

A çýk denizlere yol almaya hazýrlanan bir gemiye son anda üç kiþi daha geliyor... Koþa koþa kaptan köþküne týrmanýyor ve tayfa olmak istiyorlar... Kaptan soruyor: "Ne iþ yaparsýnýz?" Biri yanýtlýyor: "Ben çok iyi görürüm. Millerce uzakta yaþanan bir olayý yakalar, uçan kuþu kaçýrmam..." Öteki söze karýþýyor: "Ben de çok iyi duyarým. En küçük sesi bile haber veririm size..." Kaptan üçüncüye dönüyor: "Peki, sen ne yaparsýn?" Tayfa adayý gülümsüyor: "Benim de caným sýkýlýr..." Kaptan bir anlam veremiyor ama üçünü de alýyor iþe... Gemi yola koyuluyor.. Bir süre sonra üç tayfa soluk soluða kaptan köþküne geliyor.. Önce iyi gören atýlýyor: "Çok uzakta bir gemi var, kaptan köþkünde de çok güzel bir kýz gergef iþliyor..." Sýra duyanda: "Evet, þimdi duydum iðnesini yere düþürdü..." Üçüncüye takýyor kaptaný herkes! O da "iþte kaptan" diyor: "Benim de bunlara caným sýkýlýr!." ****** Sessiz ve soluksuz kaldýkça uysallaþýyoruz. Canýmýz çok sýkýlýyor bazen.. Ya da hemen hemen her gün. Can sýkýntýlýðýndan dem vuruyoruz. Yaþananlarý can sýkýntýsý ile izliyoruz hep birlikte. Sadece canýmýzýn sýkýldýðýný söylüyoruz birbirimize. Geçtiðimiz Cuma günü ayný duygularý bir kez daha yaþadýk... "Mustafa Balbay", sandalye tepesine çýkýp mahkeme heyetine sesleniyor.: "Katiller dýþarýda, biz niye halen buradayýz?" Çýt yok!.. "Herkes görüyor.." "Herkes duyuyor.." Günler, aylar, yýllar geçiyor... Hepimiz bu gemide tayfayýz.. "Ama iþte bizim canýmýz da buna sýkýlýyor!" Ayný gemide tayfa olmak yetmiyor. Bir þeyler yapmak. Sesimizi yükseltmek. Olanca gücümüzle can sýkýntýmýzý duyurmak gerek. Birbirimize deðil. Caným sýkýlýyor. Canýmýz sýkýlýyor. Kelimelerinden uzak. Olup bitene seyirci kalmamak gerek. Duyurmak gerek sesimizi. Olanca gücümüzle. Haydi, kalýn saðlýcakla. Her þey yüreðinize göre olsun.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.