Biirr Öykümüzz Varr Rohan Þövalyesi ve Voltaire

Akdeniz Haber - - Gündem -

Y ýl : 1726… Paris'te "Sull Dükü "nün konaðýnda bir akþam yemeðindeyiz... Soylu sýnýftan birçok kimse oradadýr. Aralarýnda yazar ve sanatçý olarak burjuvalar da var.... Bir kuþ sütü eksiktir sofrada. Kaliteli Fransýz þaraplarýnýn dilleri de çözdüðü bir ortam... Parlak kültürü, ince zekasý, konuþma sanatýndaki hünerine bakýp, kadýn-erkek soylularýn nicedir baðrýna "bastýðý bir genç, konuyu yakalamýþ, dakikalardýr hem de yüksek perdeden konuþuyor. Davetliler arasýnda "Rohan Þövalyesi" de vardýr. Bir ara söze karýþýr ve düþüncelerini söyler. Delikanlýmýz bu düþünceyi de acýmasýzca hýrpalar. Þövalye de dayanamaz ve herkesin duyacaðý biçimde sorar: "Bu söylediklerime karþý çýkan da kim?" Tanýmaz olur mu? Biliyordur aslýnda… Nitekim daha önce bir iki tartýþmasý da olmuþtur delikanlýyla. Amacý aþaðýlamaktýr... Genç adam, konuþmasýný hemen keser ve kendini tanýtýr.. "Efendim, cafcaflý bir ad taþýmayan biridir o! Ama, taþýdýðý adý da saydýrtmasýný bilen bir kiþi..." Nasýl olur? Bu haddini bilmezliktir þövalye karþýsýnda... Herkes dona kalmýþtýr. Beyzade, sofradan kalkýp terk eder toplantýyý… Bir burjuva parçasýný düelloya davet edecek deðil ya! Adamlarýna emir verir. Geceleyin bir yerde kýstýrýp eþek sudan gelinceye kadar dövmelerini söyler. Ancak, bir uyarýda bulunur.. "Sakýn hasýna vurmayýn, daha diþe dokunur þeyler çýkabilir bu kafadan..." Kimdir bu delikanlý biliyor musunuz? "Geleceðin ünlü Voltaire'nin ta kendisi..."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.