Kayýnvalidem içeride!..

Akdeniz Haber - - Gündem -

Adamýn birinin evinde yangýn çýkmýþ. Komþularý yardýma gelmeyip olayý seyretmeye baþlayýnca iþ baþa düþmüþ… Önce oðlunu yangýnýn içinden çýkarýp dýþarýda, beklemesini söylemiþ. Dalmýþ içeri ve ateþ içinden kýzýný da çýkarmýþ. Ardýndan da karýsýný, köpeðini ve kedisini… Daha sonra dýþarý hiçbir þey getirmeden üç kez daha girip çýkmýþ. Komþulardan biri sormuþ: "Girip çýkýyorsun da, niçin bir þey getirmiyorsun? " "Kayýnvalidem içerde" demiþ adam: "Arada bir girip çeviriyorum!.."

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.