Karnede diþ notu ile çürükleri 5 kat azaltmak mümkün

Akdeniz Haber - - Saglik -

ÇOCUKLARIN en önemli saðlýk sorunlarýndan biri de diþ çürükleri. Eðitimden geri kalmalarý ayný zamanda gelecekte çok fazla maddi kayba yol açacak bu sorunu giderilmesi için biri Frankfurt'ta toplam 8 diþ hastanesi bulunan Hospitadent, MEB'e farklý bir öneride bulunuyor. Ülkemizde her çocukta ortalama 5 çürük diþ olduðu, bu önemli sorunun ilköðretim karnelerine eklenecek diþ notu ile hedeflenen 1 çürüðe düþürülebileceði bildirildi. Hospitadent Dental Group Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Selçuk Özbölük, 5-9 yaþ grubunda süt ve daimi diþlerde çürük, dolgu, çekilen diþ oranýnýn ortalama 5,2 olduðunu, oysa bu rakamýn geliþmiþ ülkelerde sadece 1 olduðunu kaydetti. Yüksek çürük oranýnýn ilerleyen yaþlarda da görüldüðünü, 10-14 yaþ grubunda oranýn 3.67 olarak belirlendiðini anlatan Dt.Özbölük, þunlarý söyledi: "Türkiye'de yýlda 1 ya da daha az diþ hekimine gidilirken, Avrupa'da ortalama 5 kez gidiliyor. Yýlda 3-4 kez diþ fýrçasý deðiþtirilmesi gerekirken, bizde ortalama 1'den de az. Sonuçta 65 yaþ üzeri diþsizlik oraný yüzde 67. Koruyucu diþ hekimliði açýsýndan önem teþkil eden florürlü diþ macunu kullanýmý Türkiye'de ortalama 110 gram, geliþmiþ ülkelerde ise 450 gram." Bir diþ çürüðünün tedavi edilmesinin 2 seans kadar sürdüðüne iþaret eden Dt.Özbölük, diþlerde yaþanan sorunun iþ kaybýna, çocuklarýn derslerinden geri kalmalarýna yol açabileceðinin altýný çizdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.