Herford'lu sporcular Baþkan Sözen'i ziyaret etti

Akdeniz Haber - - Gundem -

KARDEÞ þehir iliþkileri çerçevesinde davetli olarak Manavgat'a gelerek tatil yapan Almanya'nýn Kuzey Ren Westfalya Eyaleti'ne baðlý Herford'un baþarýlý sporcularý, Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen'i makamýnda ziyaret etti. Baþkan Þükrü Sözen ve meclis üyelerinden oluþan 10 kiþilik heyet, geçtiðimiz Ocak ayýnda Almanya'nýn Kuzey Ren Westfalya Eyaleti'ne baðlý Herford'a gitmiþti. Ziyaretin son gecesinde düzenlenen Spor Galasý'na katýlan Baþkan Sözen, 2011 yýlýnda baþarý gösteren Alman sporculara plaket ve hediyelerini vermiþ ve ödül olarak da sporcularý Manavgat'a davet etmiþti. BAÞKAN SÖZEN'ÝN DAVETÝ

ÜZERÝNE GELDÝLER Baþkan Sözen, 1 haftadýr Manavgat'ta tatil yapan ve aralarýnda engelli dünya 3.'sü tenisçi Sabine Ellerbrock'un da bulunduðu tenisçiler, Lydia Ramsporth, Christi Fleckenstein, Christine Lindner, Doris Eickhoff, Ulrike Winkler, Jorg Brokel, Spor Kulüpleri Baþkaný Hancjoachim Zedler ile Herford Radyo sunucu ve belediye basýn modilatörü Jorg Brokel'i büyük bir nezaketle aðýrladý. Daha önceden de birbirleriyle tanýþýyor olan Baþkan Sözen ve her biri 50 yaþ üzerinde olan baþarýlý sporcular arasýnda çok neþeli sohbet geçti. Baþkan Sözen, kendisinin de yaklaþýk bir aydýr tenis sporuna baþladýðýný dile getirdi. Spor Kulüpleri Baþkaný Hancjoachim Zedler, Baþkan Sözen'in nazik daveti üzerinde Manavgat'a geldiklerini ve bu ziyaretten çok memnun kaldýklarýný söyledi. HER YAÞTAN ÝNSAN SPOR YAPSIN Zedler, "2011 yýlýnýn en iyi sporcularý sizin davetiniz üzerine buraya geldi. Bizi aðýrladýðýnýz için teþekkür ediyoruz. Dileðimiz bu dostluk ve kardeþliðimizin sürekli olmasý" dedi. Baþkan Sözen ise, "Ben de dostlarýmýzý burada görmekten onur duydum. Herford'u ziyaretimizde biz de çok iyi aðýrlanmýþtýk. Ýnsanlarý da dost canlýsý ve samimi tavýrlarý ile bizim gönlümüzü feth ettiler. Herford'daki spor gala gecesi de çok güzeldi. Bütün sporseverleri bir baloda bir araya getirerek ödüllendirmek çok güzel. Ayný etkinliði ben de Manavgat'ta yapmayý düþünüyorum. Orada insanlar sporu bir yaþam parçasý haline getirmiþler. Bizler de yaptýðýmýz ýrmak kýyý düzenlemeleriyle bunu hedefliyoruz. Yürüyüþ ve bisiklet yollarýnda belli yaþýn üstündeki vatandaþlarýmýzýn spor yapabilmelerini saðlamak en büyük hedefimiz" dedi.

DÜNYA 3.'SÜ ENGELLÝ TENÝSÇÝ Baþkan Sözen, kardeþ þehir Herford Caddesi'nin de tamamlanmak üzere olduðunu belirterek, açýlýþýna Herford heyetini davet edeceklerini söyledi. Baþkan Sözen, gençlik merkezi, stadyum, katlý pazaryeri ve diðer projelerinden de sporculara bahsederek amacýnýn gelen turistlere daha güzel bir Manavgat'ý sunabilmek olduðunu dile getirdi. Sporcular Baþkan Sözen'e Herford'da çektirdikleri fotoðrafý hediye etti. Dünya 3.'sü engelli tenisçi Sabine Ellerbrock ise Baþkan Sözen'e maç sýrasýnda çektirdiði ve kendisi için çok anlamlý olan bir fotoðrafýný hediye etti. Bu arada Radyo programcýsý Jorg Brokel ise Herford'da yayýnlanmasý için Baþkan Sözen'le bir röportaj yaptý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.