‘Ayýp diye bir þey var!'

CHP'lilerin sözlerinden utandýðýný söyleyen MATAB Baþkaný Recep Barut

Akdeniz Haber - - Front Page -

MATAB'a Akseki ve Ýbradý'nýn üye alýnmasý amacýyla yapýlan toplantýda CHP'li üyelerin 'Ýbradý alýnsýn, Gündoðmuþ'u istemeyiz' þeklindeki sözlerine Baþkan Barut sert tepki gösterdi. Ýl olma konusu gündeme geldiðinde, 'Ýbradý, Gündoðmuþ ve Akseki bizimle' þeklinde konuþmalar yapýldýðýný söyleyen Baþkan Barut; "hem bizimle diyeceksin, hemde Gündoðmuþ'u almayalým þeklinde konuþacaksýn. Dün CHP'li üyelerin 'Gündoðmuþ'u almayalým sözlerinden utandým" dedi.

MATAB Meclisi'nde Þükrü Sözen'in tavrýnýn kendisinde hayal kýrýklýðý yarattýðýný belirten Baþkan Recep Barut; "Baþkan Sözen'le MATAB konusunda 3 defa telefonla, bir defada Sarýlar Belediyesi'nde yüzyüze görüþtüm. Bana 'MATAB'ýn kapanmasýna taraftar deðilim. Ýlçeler üye olabilir' dedi. Sonra dün genel kuruldaki tavrý sanki benimle konuþan insan deðildi. Þükrü Sözen'le ilgili hayal kýrýklýðý yaþadým. Bundan sonra asla ona güvenmem. Verdiði sözleri tutmuyor" diye konuþtu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.