Fýkrasýz olmaz..

Akdeniz Haber - - Gundem - Avni Gelendost avnigelendost@hotmail.com

Yaþam bir fýkra gibi deðil mi dostlar. Neyin ne olduðu ya da ne olacaðý belli olmuyor. Hele hele siyaset tam bir komediye dönüþtü ülkemizde. Gelin bu komediden uzaklaþýp biraz fýkralarla gülelim ne dersiniz ?. Siyasetin bile komediye dönüþtüðü bir ülkede gülmek gerek gülmek.. Malumunuz üzere bugün Cumartesi..Bizimde fýkra günümüz ya.. Fýkrasýz olmaz diyelim.. ****** "Ýki kadýn muayenehanenin bekleme salonunda oturuyormuþ. Derken, tanýþýp konuþmaya baþlamýþlar.. "Bir çocuðum olmasý için ne isteseler verirdim." "Ah, ben senin neler hissettiðini çok iyi anlýyorum" demiþ diðeri: "Bizim de derdimiz aynýydý. Atlattýk çok þükür. Þimdi onun için buradayým. Ýki ay sonra doðum yapacaðým da..." "Tanrý aþkýna nasýl yaptýn bu iþi?" "Doktor Robert çözümledi..." "Ýyi ama, kocamla ben doktor Robert'i tam 6 aydýr tanýyoruz, bir þey olmadý..." Çocuk bekleyen kadýn dayanamamýþ artýk: "Aptal, yalnýz gelsene!.." ****** "Bir gazete sahibi kendisine ilginç haber getirecek okuyu- cularýna ödül vadetmiþ. Ve ilk telefon gelmiþ: "Biraz evvel kamyonun birinin freni patladý, yokuþ aþaðý hýzlanarak girdiði bir evi paldýr küldür yerle bir etti..." Patron, "Beni hiç ilgilendirmedi" demiþ: "Çok olaðan bir olay.." Telefondaki adam da "Sizi çok iyi anlýyorum ama" demiþ: "Sözünü ettiðim sizin eviniz!.." ****** Almanya'da bir Türk gurbetçinin evi.. Küçük oðul okuldan gelmiþ, kapýdan girer girmez baðýrmýþ: "Ben Alman oldum..." Annesi, "O nasýl söz, bir daha duymayayým" demiþ. Ama çocuk ýsrarlý: "Bugün sýnýfta karar verdim, ben Alman oldum..." Bu kez babasý duymuþ ve hemen yanýna gelip tokatlamaya baþlamýþ. Çocuk, bir yandan korunmaya çalýþýyor, bir yandan da konuþmasýný sürdürüyormuþ: "Þu dünyanýn iþine bakýn" demiþ: "Alman oldum, yarým saat sonra Türklerle baþým belaya girdi!.." ****** "Dünya bilgi þampiyonasýnda, bir aday finale kalmýþ. Sunucu üç soru daha soracak, onlarý da bilirse þampiyon seçilecek. Salonda çýt yok. Heyecan herkeste son haddinde. Sunucu sorulardan ilkini soruyor: -Kartaca hükümdarý Anibal, bildiðiniz gibi filin üstünde savaþýrdý. Onun bindiði filin bakýcýsýnýn ismi nedir? -Anifilbacus.. -"Bravo, bildiniz!" diyor sunucu . Salon alkýþtan çýnlýyor. Derken ikinci soruyu soruyor: -Napolyon´un Waterloo savaþýndan önce kaldýðý otelin sahibinin ismi nedir? -Mösyö Pierre Vincent.. -"Bravo doðrusu, bunu da bildiniz!". Salon inliyor alkýþ- tan. Nihayet son soru: -Firavun Keops zamanýnda yapýlan piramitte çalýþan iþçilerin ustabaþýnýn ismi nedir? Herkeste kýpýrdanmalar.. "Ýnsaf artýk, bu kadarý da olmaz" sesleri. Saniyeler ilerliyor.. On saniye.. Beþ saniye.. Üç saniye.. Aday iþaret verip, kronometreyi durduruyor. "Ýyice emin olmak için bir þey sormak istiyorum" diyor ve devam ediyor "Gündüz vardiyasýný mý soruyorsunuz, yoksa gece vardiyasýný mý?!" ****** "Ýki katlý bir evde oturan bir karýkoca týkýrtý üzerine uyanýrlar. Adam camdan sessizce dýþarý bakar ve: - Dýþarýda iki kiþi var ve bizim eþyalarý götürüyorlar... Derhal polise telefon eder.. - Alo memur bey... Þu anda iki hýrsýz var ve garajdan eþyalarýmýzý çalýyorlar.

Acele araba gönderin, der. Bunun üzerine polis: - Evin içindeler mi? diye sorar. - Hayýr der adam. Garajdalar... - Tamam, o zaman içerden kapýlarý iyice kilitleyin ve ses çýkarmadan evde bekleyin. Arabamýz olduðunda göndeririz, çünkü þu anda bütün arabalar görevde... Adam iki dakika sonra polise tekrar telefon eder. - Biraz önce size garajda hýrsýz var diye telefon etmiþtim ya... - Evet! - Ýkisini de vurdum!.. Ýki dakika geçmeden bir sürü polis arabasý ve bir de ambulans gelir ve hýrsýzlarý suçüstü yakalarlar. Polisin biri adama yanaþýr: - Hani adamlarý vurdum demiþtiniz? - Hani siz de þu anda arabamýz yok demiþtiniz!" ****** Haydi, kalýn saðlýcakla.. Her þey yüreðinize göre olsun..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.