Kaymakamlýða kalite belgesi

Akdeniz Haber - - Gundem -

Manavgat Kaymakamlýðý'nýn hayata geçirdiði insan odaklý hizmet yönetim sistemlerini, Uluslararasý Belgelendirme Sistemleri(UBSÝS) kalite standart belgesiyle ödüllendirdi. UBSÝS, vatandaþ odaklý yönetim uygulamalarý için Manavgat Kaymakamlýðý'na uluslararasý geçerliliði olan Vatandaþ Odaklý Hizmet Yönetimi ile ISO: 10002: 2006 Müþteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini verdi.

ÝNSAN ODAKLI HÝZMETÝN KRÝTERÝ UBSÝS tarafýndan Manavgat Kaymakamlýðý'na Ýngilizce ve Türkçe hazýrlanan belgelerin ellerine ulaþtýðýný belirten Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Türkiye'de ilk defa bir kaymakamlýðýn vatandaþ odaklý çalýþmalarý için ISO: 10002: 2006 ile Vatandaþ Odaklý Hizmet Yönetim Sistemi belgesi aldýðýný söyledi. Belgelerin Manavgat'ta insan odaklý hizmet vermenin kriteri olduðunun göstergesi olduðunu anlatan Bulgurlu, belge alýmý için yurt genelinde kaymakamlýklarýn kendilerinden bilgi istediðini ifade etti.

MANAVGAT'TA HÝZMET STANDARTI Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, "Hazýrladýðýmýz projeler meyvesini verdi. Ýlk defa Türkiye'de bir kaymakamlýk hizmet standardý belgesi aldý. Bu Manavgat için gurur ve onur. Biz makamlarda kalýcý deðiliz. Ama alýnan belge Manavgat'ta hizmet vermenin standardý olduðunu gösterdi. Vatandaþ odaklý hizmette ilk önce kiþi dönüþümü kendisinden baþlatacak. Kiþi dönüþümü kendinden baþlamazsa belirli bir süre eþyanýn ve oturduðu makamýn yörüngesinde oyuncak olur çýkamaz. Hizmet vermede birinci kriterimiz önce insan." dedi.

Manavgat Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu Manavgat'ta insan odaklý hizmet vermenin kriteri olduðunun göstergesi olan bu belgeleri belirterek; "Belge alýmý için yurt genelinde kaymakamlýklarýn kendilerinden bilgi istediklerini" söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.