‘Ýcraya vereceðiz'

Akdeniz Haber - - Gundem -

Manavgat Çevre Koruma, Turizm Altyapý Tesisleri Yapma ve Ýþletme Birliði (MATAB) Baþkaný Recep Barut, düzenlediði basýn toplantýsýnda Manavgat Belediyesi ile yaþadýklarý sorunlarý anlattý. Manavgat belediye Baþkaný Þükrü Sözen'in kendisinden ýsrarla Manavgat Arýtmasý'ný istediðini kaydeden Baþkan Barut; "MATAB'da 2 arýtma ve bir çöp bertaraf istasyonu daha var. Onlar ne olacak belli deðil. Ayrýca Halihazýrda Manavgat Belediyesi bize yaklaþýk 5 milyon lira borcu var. Borcunu ödemiyor" dedi

MANAVGAT'IN AYLIK BORCU 240 BÝN TL MATAB'ýn Manavgat'ta oluþan pisliði arýtmak için her ay sadece 180 bin TL ödediðini kaydeden Baþkan Recep Barut; "Her yerde konut ve iþyeri baþýna 11.5 TL alýrken, bu rakamýn Manavgat Belediyesi için yüksek olduðunu düþünerek Manavgat'tan 6.3 TL bedel alýyoruz. Bu konu Meclisimize geldiðinde bunu bu þekilde kararlaþtýrdýk. O zamanki belediye baþkanvekili de konuyu iyi biliyor. Ayrýca Manavgat'ta konut ve iþyeri sayýsýný 30 bin olarak aldýk. Aslýnda bu sayýnýn 40 binden fazla olduðunu biliyoruz. Manavgat Belediyesi'nden aslýnda sadece masrafýmýzý alýyoruz" diye konuþtu. ÞÜKRÜ SÖZEN MECLÝSTE GÜNDEME GETÝRECEKTÝ Son 2 senedir, Manavgat Belediyesi'nin MATAB'a tek kuruþ arýtma bedeli ödemediðini belirten Baþkan Barut; "Biz bu konuyu Belediye Baþkaný Þükrü Sözen'le defalarca konuþtuk. En son görüþmemizde bu borç için Ekim Meclisi'nde konuyu gündeme getireceðini ifade etti. Manavgat Belediye Meclisi'nin Ekim toplantýsýna kendisi yurt dýþýnda olduðu için katýlmadý. Zaten bu konu meclis toplantýsýnda gündeme gelmedi" dedi. BELEDÝYE BAÞKANI YALAN SÖYLEMEZ Belediye baþkanlarýnýn sözlerinin senet olmasý gerektiðini ifade eden MATAB Baþkaný Recep Barut; "Ben belediye baþkanlarýna güvenirim. Belediye Baþkaný yalan söylemez. Söz verdiklerinde tutarlar. MATAB olarak Manavgat Belediyesi borcunu 1 aya kadar ödemezse hem Manavgat arýtmayý kapatacaðým, hemde belediyeye icra göndereceðim" dedi.

ARITMAYI KAPATACAÐIM Manavgat Belediyesi'nden geri dönüþ olmamasý durumunda 1 ay sonra icra kararýyla birlikte Manavgat arýtmayý da kapatacaklarýný kaydeden Baþkan Barut; "Artýk býçak boðazýmýza dayandý. Bizim gücümüz tükendi. Eðer Manavgat Belediyesi borçlarýný ödemezse, arýtmayý kapatacaðým. Manavgat Belediyesi artýk kanalizasyon atýklarýný lagüne vererek ýrmaða yada denize döker. MATAB olarak bu maliyeti kaldýramayýz" dedi.Baþkan Barut, artýma tesisleriyle ilgili olarak Manavgat Belediyesi'ne imzalayarak 2 yýl önce protokol gönderdiklerini kaydederek; "Hala o protokol imzalanmadý" dedi.

MATAB ve Evrenseki Belediye

Baþkaný Recep Barut

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.