‘Eski Koðuþ ‘Kural Dairesi' idi, Tuncay Özkan'ýn ki ‘Kral Dairesi’

Akdeniz Haber - - Gundem -

Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun Adalet Bakanlýðý'ndan özel izin almasýyla gerçekleþen Silivri ziyaretimiz 17 Ekim 2012 Çarþamba günü gerçekleþti. Ziyarette sýrasýyla ve birer saat yüz yüze tutuklu gazeteciler Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Deniz Yýldýrým ve Soner Yalçýn'la görüþtük. Türkiye Gazeteciler Federasyonunca organize edilen Gazetecileri ziyaret eden heyette Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baþkaný Atilla Sertel, Cumhuriyet gazetesi Ýzmir temsilcisi Serdar Kýzýk, Cumhuriyet gazetesi yazarý Ümit Zileli, Sabah gazetesi Ýzmir temsilcisi Ünal Ersözlü, Dünya gazetesi tarým yazarý Ali Ekber Yýldýrým, Ýzmir 9 Eylül gazetesinden Neslihan Perþembe, Oda Tv davasýndan geçtiðimiz ay tahliye olan Barýþ Pehlivan ile Barýþ Türkoðlu ve Manavgat'tan ben katýldým. Geçtiðimiz Çarþamba sabahý saat 10.00'da Silivri yerleþkesi ziyaretçi kapýsýnda bir araya geldik..Ýþlemlerimizin tamamlanmasýnýn ardýndan açýk görüþ yapacaðýmýz büyük bir salona aldýlar heyetimizi.. Heyecanlý bir bekleyiþ sonrasý gardiyanla birlikte Mustafa Balbay dostumuz gözüktü kapýda..Alkýþlarla karþýladýk kendisini.. Mustafa Balbay ve sonradan görüþeceðimiz diðer gazeteci dostlar için en büyük sürpriz hiç þüphesiz Oda tv davasýnda yaklaþýk bir ay önce tahliye edilen Oda tv Genel Yayýn Yönetmeni Barýþ Pehlivan ve Oda tv Haber Müdürü Barýþ Türkoðlu'nun ziyarete gelmeleri idi. Mustafa Balbay iki Barýþ'ý karþýsýnda görünce çok duygulandý..Aylarca kader birliði yaptýðý iki genç gazeteciye sarýlýþýný buradan satýrlarla ifade etmem mümkün deðil..Dokuz kiþilik heyetimizle tek tek kucaklaþtý,tek tek öpüþüp,yine hepimizin hatýrýný çoluk çocuðumuzu ve eþlerimizi sordu Mustafa Balbay,yaþadýðýmýz yöreye bol bol selam ve sevgi iletti. Bende sevgili Mustafa Balbay'ýn selam ve sevgilerini getirdim Manavgat'a boynumun borcu olduðu için tüm dostlara iletiyorum Balbay'ýn selam ve sevgilerini.. Hapishane ve hastane ziyaret- lerinin temelinde insana güç odaðý ve moral kaynaðý yatar. Bizlerde bu amaçla gelmiþtik Silivri yerleþkesine soðuk duvarlardaki birkaç süs eþyasýnýn dýþýnda ortamý sýcak kýlacak bir þey yok olduðu için hoþ beþ sohbeti baþlamadan Mustafa Balbay neþesi ve yýkýlmamýþ gücü ile ayakta duruyor olmanýn verdiði moralle ortamý birden sýcaklaþtýrýverdi. Hapishane görevlilerine rica ederek tabaklarla bisküviler geldi masaya. Çaylar ve kahveler peþi sýra takip etti sohbetimiz boyunca.. Tabaklar içindeki bisküvilerden birini aldý eline Mustafa Balbay "bunun adý HOÞBEÞ" dedi belli ki hoþbeþle içeride aralarý çok iyi..Bizlerde hem sohbet ettik,hem de keyifle hoþbeþlerimizi yedik. Silivri Cezaevindeki yeni koðuþ arkadaþý Tuncay Özkan'la ayný koðuþa verildikleri günü anlattý bizlere. Ayný koðuþu paylaþma kararý alan idarenin görüþünden sonra Tuncay Özkan'ýn kendi koðuþuna geldiðini ifade eden Balbay Tuncay Özkan'ýn Balbay'ýn koðuþunu beðenmediðini söylediðini ifade ederek,"Birlikte paylaþacaðýmýz koðuþa Özkan geldiðinde burada iþ yok gel birde bizim koðuþa bakalým dediðinde onun koðuþuna geçtik.Benim koðuþun aksine Tuncay'ýn koðuþu bir adým daha geniþti.Havalandýrma için benim koðuþta sandalye tepesine çýkýp cam açýyorduk,Tuncay'ýn koðuþunda ise havalandýrma camý boy hizasýnda bahçe kapýsý da aynen öyle modern ve bahçeye çýkýþý daha kolay.Sizin anlayacaðýnýz Benim koðuþ kural koðuþu,Tuncay Özkan'ýnki ise kral dairesi gibi olduðundan onun koðuþuna taþýndýk.Þimdi kral dairesinde birlikte yaþýyoruz".. Bir adým daha büyük koðuþ yani, bir karo taþý daha geniþ mutlu etmiþ Mustafa Balbay'ý havalandýrmada ona keza.. Ýnsanýn mutlu olmasý için demek ki bir adýmlýk mesafede yetip te artýyor. Sonra dönüyor Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Atilla Sertele' "Kutluyorum seni yürekten zor bir seçim süreci yaþamana karþýn kazanmandan dolayý tebrikler" diyor. Günün 24 saati uyanýk bir gazeteci. Halkýn oylarý ile TBMM seçilen bir vekil. Ülke olaylarýna olduðu kadar gazeteci olarak mesleðini de gece-gündüz takip ediyor cezaevinden. TBMM'de gündem dýþý söz alarak konuþma metinlerini meclise ulaþtýracaðýný ve her hafta bir CHP'li vekil tarafýndan konuþmasýnýn mecliste okunacaðýný anlatýyor Balbay.. Ziyarete gittiðimiz gün Balbay'ýn cezaevindeki tutukluklu süreci 1322 gün olmuþ..Hücrede 599 gün. TBMM vekil seçildiði günden bu yana geçen süreç yani Milli iradenin tutuklu olduðu gün

ise

494 gün olmuþ tamý tamamýna. Mustafa Balbay'ýn küçük kýzý Deniz babasý cezaevine girdiðinde konuþamýyormuþ.. Konuþmaya baþladýðýnda ise ilk öðrendiði cümle "Baba Sen Nerdesin" olmuþ.. Yutkunarak söylüyor bu kelimeleri…Gözleri dolmuyor ama belli ki yüreði paramparça.. Evlat sevgisi bu hiçbir þeye benzemez ki.. Tutsaklýk zor..Hem de henüz kesinleþmemiþ delillerin olduðu bir iddianame ile yargý karþýsýnda dik durmak- ta çok zor.. Bugüne dek cezaevinde 30 binden fazla mektup almýþ Balbay, hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden anlamlý mektuplar diyor. Diyarbakýr'dan, Edirne'ye ülke genelinde birçok evi olduðunu ekliyor sözlerine. Önümüzdeki günlerde çýkacak kitabýný kendine cezaevine gelen mektuplardan seçme yaparak hazýrlamýþ, bugünlerde çýkacak piyasaya. Barýþ'la birlikte ayný koðuþu paylaþtýklarýnda Barýþ'ýn acý ile ilgisi olmadýðýný acý biber sevmediðini anlatýyor,Barýþ'a karþýt Balbay acý biberi çok sevdiðini söylüyor..Elleri ile yaptýðý salatanýn içine karýþtýrmýyor acý biberi Barýþ'a dokunmasýn diye kenarýna koyuyor biberleri ve tek tek ýsýrýp yiyor..Aradan bir hafta geçtikten sonra bakýyor ki,salatanýn içinde acý var,Barýþ'ta alýþmýþ acýya..Oda banýyor salatanýn suyuna ekmeðini.. "Acýnýn her türlüsüne alýþtým..Ben üzülmüyorum,benim yerime üzülenler var dýþarýda çok iyi biliyorum" diyor Balbay.. Yattýklarý koðuþlarýn koridoruna getiriyor sözü..Badana olmasý gerektiðini vurguluyor ama koridor boyunca her yerin fotoðraflarla süslü olduðunu getiriyor dile.. Çok güzel fotoðraflar arasýnda açlýktan ölen insanlarýn fotoðraflarýnýn da olduðuna dikkat çekerek, badana yapýldýðý takdirde kendilerinden kötü durumdaki insanlarýn halinden anlamayarak þükür edemeyeceklerini belirtiyor. Yargýlamanýn hukuki kurallar içerisinde olmadýðýný ekliyor sözlerine. "Bu yargýlama deðil..Bunun adýna yargýlama diyemeyiz" diyerek sürdürüyor sohbeti.. Cezaevinde topraða olan özlemlerini getiriyor dile.. Her yerin beton olduðu ortamda insanlarýn topraða olan özleminin ancak mezarda sona erdiðine söylüyor. Milletvekilliðinin gereðini yerine getirmek için geçtiðimiz hafta itibari ile halkýn sesinin duyulmasý adýna gündem dýþý konuþmalarýný TBMM göndererek her hafta bir milletvekili arkadaþýnýn konuþma metnini kürsüden okumaya baþlayacaklarýný ifade ediyor. Balbay'ýn ilk konuþmasýný CHP Bolu milletvekili Tanju Özcan 18 Ekim 2012 günü mecliste yaptý. Sosyal Güvenlik ve Çalýþma yaþamýnda yaþanan zorluklara deðinen Balbay'ýn mektupla gündem dýþý konuþmasý da TBMM tarihine bu þekilde geçmiþ oldu.. Mustafa Balbay konuþtukça bizler dinliyoruz. Bir yandan da masamýzdaki bisküvilerden baþta Hoþbeþlerden afiyetle yiyoruz.. Burdurlu olmasýndan dolayý Burdur'un hasretinin gözünde tüttüðünü, yüreðinde yandýðýný anlatýyor. Ve güzelden yana bir örnek veriyor Burdur gölünde yetiþen Dikkuyruk kuþu gibiyiz burada diyor. Baþlarýnýn öne eðilmediðini ekliyor sözlerine.. Ziyarete gelen bizlere tek tek hal ve hatýr soruyor. Çocuklarýmýzýn, eþlerimizin nasýl olduðunu sorduktan sonrada bölgemize döndüðümüzde tüm vatandaþlara selam, sevgi ve muhabbetlerini iletmemizi söylüyor. Bizimde üzerimize vazife olan bu selam, sevgi ve muhabbeti tüm Manavgat'a iletiyoruz. Sohbetin sonuna geldiðimizde ise ayrýlýk vakti gelip çatýyor. Bir saatlik görüþ nasýl geçti anlayamýyoruz. Yeniden baþa dönüyor. .Sarýlýp,sarmalaþýyor.. Allah kurtarsýn dileklerimizle alkýþlarla karþýladýðýmýz Mustafa Balbay'ý yine alkýþlarla kral dairesi adýný verdiði koðuþuna doðru yolcu ediyoruz. Allah kurtarsýn sevgili dost güzel insan BALBAY..

Gazeteci Tuncay Özkan Gazeteci Mustafa Balbay

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.